برنامه بازی ها مس رفسنجان - لیگ دسته یک - 9697 گروه لیگ یک جدید

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
خونه به خونه مازندران 1 مس رفسنجان 1 1396/05/16 خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس رفسنجان 2 آلومينيوم اراک 2 1396/05/23 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز 1 مس رفسنجان 0 1396/06/05 خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس رفسنجان 1 شهرداري ماهشهر 0 1396/06/11 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان 0 مس رفسنجان 0 1396/06/27 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس رفسنجان 0 شهرداري تبريز 0 1396/07/02 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملوان بندر انزلي مس رفسنجان خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس رفسنجان 1 راه آهن تهران 0 1396/07/18 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اکسين البرز 1 مس رفسنجان 1 1396/07/24 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس رفسنجان مس كرمان خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نساجی مازندران مس رفسنجان خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس رفسنجان آينده سازان برق جديد فارس خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس رفسنجان بادران تهران خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم مس رفسنجان خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس رفسنجان ماشین سازی تبریز خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ایرانجوان بوشهر مس رفسنجان خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس رفسنجان نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس رفسنجان خونه به خونه مازندران خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
آلومينيوم اراک مس رفسنجان خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس رفسنجان فجر سپاسي شیراز خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري ماهشهر مس رفسنجان خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس رفسنجان گل گهر سیرجان خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري تبريز مس رفسنجان خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس رفسنجان ملوان بندر انزلي خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن تهران مس رفسنجان خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس رفسنجان اکسين البرز خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس كرمان مس رفسنجان خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس رفسنجان نساجی مازندران خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
آينده سازان برق جديد فارس مس رفسنجان خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
بادران تهران مس رفسنجان خلاصه بازی
هفته 31
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس رفسنجان صباي قم خلاصه بازی
هفته 32
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز مس رفسنجان خلاصه بازی
هفته 33
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس رفسنجان ایرانجوان بوشهر خلاصه بازی
هفته 34
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت مسجد سلیمان مس رفسنجان خلاصه بازی