برنامه بازی ها - لیگ دسته یک - 9596 گروه لیگ یک جدید

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن یزدان 0 گل گهر سیرجان 2 1395/05/17 خلاصه بازی
مس كرمان 2 فجر سپاسي شیراز 2 1395/05/17 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 3 ایرانجوان بوشهر 0 1395/05/17 خلاصه بازی
فولاد یزد 1 خيبر خرم آباد 1 1395/05/17 خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران 1 استقلال اهواز 0 1395/05/17 خلاصه بازی
سپيدرود رشت 1 بادران تهران 0 1395/05/17 خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 2 ملوان بندر انزلي 3 1395/05/17 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم 1 مس رفسنجان 0 1395/05/17 خلاصه بازی
اکسين البرز 3 نساجی مازندران 1 1395/05/17 خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز 1 سپيدرود رشت 2 1395/05/23 خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي 0 راه آهن یزدان 0 1395/05/23 خلاصه بازی
استقلال اهواز 0 آلومينيوم اراک 3 1395/05/23 خلاصه بازی
مس رفسنجان 1 خونه به خونه مازندران 2 1395/05/23 خلاصه بازی
نساجی مازندران 2 نفت مسجد سلیمان 1 1395/05/23 خلاصه بازی
گل گهر سیرجان 2 اکسين البرز 1 1395/05/23 خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر 1 مس كرمان 1 1395/05/23 خلاصه بازی
خيبر خرم آباد 0 پارس جنوبي جم 1 1395/05/23 خلاصه بازی
بادران تهران 2 فولاد یزد 1 1395/05/23 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن یزدان 2 مس رفسنجان 0 1395/05/29 خلاصه بازی
مس كرمان 1 گل گهر سیرجان 1 1395/05/29 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 2 فجر سپاسي شیراز 0 1395/05/29 خلاصه بازی
فولاد یزد 0 ملوان بندر انزلي 0 1395/05/29 خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر 2 نساجی مازندران 2 1395/05/29 خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران 2 بادران تهران 2 1395/05/29 خلاصه بازی
سپيدرود رشت 0 خيبر خرم آباد 0 1395/05/29 خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 0 پارس جنوبي جم 0 1395/05/29 خلاصه بازی
اکسين البرز 3 استقلال اهواز 0 1395/05/29 خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز 2 راه آهن یزدان 2 1395/06/05 خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي 1 سپيدرود رشت 0 1395/06/05 خلاصه بازی
استقلال اهواز 1 فولاد یزد 1 1395/06/05 خلاصه بازی
مس رفسنجان 0 آلومينيوم اراک 1 1395/06/05 خلاصه بازی
نساجی مازندران 0 مس كرمان 0 1395/06/05 خلاصه بازی
گل گهر سیرجان 0 نفت مسجد سلیمان 0 1395/06/05 خلاصه بازی
خيبر خرم آباد 1 اکسين البرز 2 1395/06/05 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم 0 خونه به خونه مازندران 0 1395/06/05 خلاصه بازی
بادران تهران 0 ایرانجوان بوشهر 0 1395/06/05 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن یزدان 0 بادران تهران 1 1395/06/12 خلاصه بازی
مس كرمان 2 استقلال اهواز 2 1395/06/12 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 0 مس رفسنجان 0 1395/06/12 خلاصه بازی
نساجی مازندران 3 گل گهر سیرجان 3 1395/06/12 خلاصه بازی
فولاد یزد 0 پارس جنوبي جم 1 1395/06/12 خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر 3 ملوان بندر انزلي 2 1395/06/12 خلاصه بازی
سپيدرود رشت 3 خونه به خونه مازندران 1 1395/06/12 خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 1 خيبر خرم آباد 0 1395/06/12 خلاصه بازی
اکسين البرز 3 فجر سپاسي شیراز 1 1395/06/12 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز 0 نساجی مازندران 0 1395/06/18 خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي 1 اکسين البرز 0 1395/06/18 خلاصه بازی
استقلال اهواز 2 نفت مسجد سلیمان 2 1395/06/18 خلاصه بازی
مس رفسنجان 5 فولاد یزد 0 1395/06/18 خلاصه بازی
گل گهر سیرجان 3 ایرانجوان بوشهر 0 1395/06/18 خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران 1 آلومينيوم اراک 1 1395/06/18 خلاصه بازی
خيبر خرم آباد 0 راه آهن یزدان 2 1395/06/18 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم 1 سپيدرود رشت 1 1395/06/18 خلاصه بازی
بادران تهران 1 مس كرمان 1 1395/06/18 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن یزدان 3 استقلال اهواز 0 1395/06/27 خلاصه بازی
مس كرمان 1 مس رفسنجان 0 1395/06/27 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 0 پارس جنوبي جم 0 1395/06/27 خلاصه بازی
نساجی مازندران 3 خيبر خرم آباد 1 1395/06/27 خلاصه بازی
گل گهر سیرجان 3 ملوان بندر انزلي 1 1395/06/27 خلاصه بازی
فولاد یزد 0 خونه به خونه مازندران 1 1395/06/27 خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر 2 فجر سپاسي شیراز 1 1395/06/27 خلاصه بازی
سپيدرود رشت 1 آلومينيوم اراک 0 1395/06/27 خلاصه بازی
اکسين البرز 1 بادران تهران 0 1395/06/27 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز 0 گل گهر سیرجان 2 1395/07/02 خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي 2 مس كرمان 1 1395/07/02 خلاصه بازی
استقلال اهواز 0 سپيدرود رشت 1 1395/07/02 خلاصه بازی
مس رفسنجان 0 نساجی مازندران 1 1395/07/02 خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران 6 راه آهن یزدان 0 1395/07/02 خلاصه بازی
خيبر خرم آباد 1 ایرانجوان بوشهر 0 1395/07/02 خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 0 فولاد یزد 1 1395/07/02 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم 0 اکسين البرز 2 1395/07/02 خلاصه بازی
بادران تهران 0 نفت مسجد سلیمان 0 1395/07/02 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز 0 ملوان بندر انزلي 0 1395/07/16 خلاصه بازی
راه آهن یزدان 0 آلومينيوم اراک 0 1395/07/16 خلاصه بازی
مس كرمان 1 پارس جنوبي جم 0 1395/07/16 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 1 خيبر خرم آباد 2 1395/07/16 خلاصه بازی
نساجی مازندران 3 استقلال اهواز 0 1395/07/16 خلاصه بازی
گل گهر سیرجان 0 بادران تهران 2 1395/07/16 خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر 0 خونه به خونه مازندران 0 1395/07/16 خلاصه بازی
سپيدرود رشت 1 مس رفسنجان 0 1395/07/16 خلاصه بازی
اکسين البرز 1 فولاد یزد 1 1395/07/16 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملوان بندر انزلي 1 نساجی مازندران 0 1395/07/25 خلاصه بازی
استقلال اهواز 0 ایرانجوان بوشهر 0 1395/07/25 خلاصه بازی
مس رفسنجان 3 گل گهر سیرجان 0 1395/07/25 خلاصه بازی
فولاد یزد 1 سپيدرود رشت 1 1395/07/25 خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران 3 نفت مسجد سلیمان 0 1395/07/25 خلاصه بازی
خيبر خرم آباد 0 مس كرمان 0 1395/07/25 خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 1 اکسين البرز 0 1395/07/25 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم 0 راه آهن یزدان 2 1395/07/25 خلاصه بازی
بادران تهران 1 فجر سپاسي شیراز 0 1395/07/25 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز 0 خيبر خرم آباد 1 1395/08/02 خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي 1 بادران تهران 0 1395/08/02 خلاصه بازی
راه آهن یزدان 0 سپيدرود رشت 0 1395/08/02 خلاصه بازی
مس كرمان 2 فولاد یزد 0 1395/08/02 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 1 آلومينيوم اراک 1 1395/08/02 خلاصه بازی
نساجی مازندران 1 خونه به خونه مازندران 2 1395/08/02 خلاصه بازی
گل گهر سیرجان 4 استقلال اهواز 0 1395/08/02 خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر 1 پارس جنوبي جم 2 1395/08/02 خلاصه بازی
اکسين البرز 1 مس رفسنجان 1 1395/08/02 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال اهواز 1 ملوان بندر انزلي 3 1395/08/15 خلاصه بازی
مس رفسنجان 1 ایرانجوان بوشهر 0 1395/08/08 خلاصه بازی
فولاد یزد 2 راه آهن یزدان 2 1395/08/08 خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران 0 اکسين البرز 3 1395/08/18 خلاصه بازی
سپيدرود رشت 1 نفت مسجد سلیمان 0 1395/08/08 خلاصه بازی
خيبر خرم آباد 1 گل گهر سیرجان 1 1395/08/08 خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 0 مس كرمان 0 1395/08/18 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم 1 فجر سپاسي شیراز 0 1395/08/08 خلاصه بازی
بادران تهران 0 نساجی مازندران 1 1395/08/18 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز 0 مس رفسنجان 1 1395/08/21 خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي 2 خيبر خرم آباد 1 1395/08/21 خلاصه بازی
مس كرمان 0 سپيدرود رشت 1 1395/08/23 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 1 فولاد یزد 1 1395/08/21 خلاصه بازی
نساجی مازندران 1 پارس جنوبي جم 1 1395/08/23 خلاصه بازی
گل گهر سیرجان 0 خونه به خونه مازندران 0 1395/08/23 خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر 3 آلومينيوم اراک 3 1395/08/23 خلاصه بازی
بادران تهران 3 استقلال اهواز 1 1395/08/23 خلاصه بازی
اکسين البرز 0 راه آهن یزدان 1 1395/08/23 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال اهواز 1 فجر سپاسي شیراز 1 1395/09/03 خلاصه بازی
راه آهن یزدان 3 نفت مسجد سلیمان 0 1395/09/03 خلاصه بازی
مس رفسنجان 0 ملوان بندر انزلي 0 1395/09/03 خلاصه بازی
فولاد یزد 1 ایرانجوان بوشهر 0 1395/09/03 خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران 0 مس كرمان 0 1395/09/03 خلاصه بازی
سپيدرود رشت 2 اکسين البرز 1 1395/09/30 خلاصه بازی
خيبر خرم آباد 0 بادران تهران 2 1395/09/03 خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 1 نساجی مازندران 1 1395/09/03 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم 2 گل گهر سیرجان 0 1395/09/03 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز 2 خونه به خونه مازندران 0 1395/09/03 خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي 1 پارس جنوبي جم 1 1395/09/03 خلاصه بازی
مس كرمان 1 راه آهن یزدان 1 1395/09/03 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 3 اکسين البرز 0 1395/09/03 خلاصه بازی
نساجی مازندران 3 فولاد یزد 0 1395/09/03 خلاصه بازی
گل گهر سیرجان 3 آلومينيوم اراک 2 1395/09/03 خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر 3 سپيدرود رشت 1 1395/09/03 خلاصه بازی
خيبر خرم آباد 2 استقلال اهواز 0 1395/09/03 خلاصه بازی
بادران تهران 1 مس رفسنجان 1 1395/09/03 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن یزدان 1 نساجی مازندران 1 1395/09/17 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 2 مس كرمان 2 1395/09/17 خلاصه بازی
مس رفسنجان 6 خيبر خرم آباد 1 1395/09/17 خلاصه بازی
فولاد یزد 0 فجر سپاسي شیراز 2 1395/09/17 خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران 2 ملوان بندر انزلي 0 1395/09/17 خلاصه بازی
سپيدرود رشت 1 گل گهر سیرجان 0 1395/09/17 خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 1 بادران تهران 0 1395/09/17 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم 1 استقلال اهواز 0 1395/09/17 خلاصه بازی
اکسين البرز 1 ایرانجوان بوشهر 2 1395/09/17 خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز 1 آلومينيوم اراک 1 1395/09/24 خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي 0 نفت مسجد سلیمان 0 1395/09/24 خلاصه بازی
استقلال اهواز 1 مس رفسنجان 2 1395/09/24 خلاصه بازی
مس كرمان 3 اکسين البرز 1 1395/09/24 خلاصه بازی
نساجی مازندران 2 سپيدرود رشت 1 1395/09/24 خلاصه بازی
گل گهر سیرجان 2 فولاد یزد 1 1395/09/24 خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر 5 راه آهن یزدان 0 1395/09/24 خلاصه بازی
خيبر خرم آباد 0 خونه به خونه مازندران 0 1395/09/24 خلاصه بازی
بادران تهران 0 پارس جنوبي جم 0 1395/09/24 خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز 0 مس كرمان 2 1395/10/17 خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي 1 آلومينيوم اراک 0 1395/10/17 خلاصه بازی
استقلال اهواز 0 خونه به خونه مازندران 0 1395/10/17 خلاصه بازی
مس رفسنجان 0 پارس جنوبي جم 0 1395/10/17 خلاصه بازی
نساجی مازندران 0 اکسين البرز 1 1395/10/17 خلاصه بازی
گل گهر سیرجان 5 راه آهن یزدان 1 1395/10/17 خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر 0 نفت مسجد سلیمان 0 1395/10/17 خلاصه بازی
خيبر خرم آباد 0 فولاد یزد 0 1395/10/17 خلاصه بازی
بادران تهران 1 سپيدرود رشت 0 1395/10/17 خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن یزدان 1 ملوان بندر انزلي 2 1395/10/24 خلاصه بازی
مس كرمان 1 ایرانجوان بوشهر 0 1395/10/24 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 0 نساجی مازندران 1 1395/10/24 خلاصه بازی
فولاد یزد 1 بادران تهران 1 1395/10/24 خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران 3 مس رفسنجان 1 1395/10/24 خلاصه بازی
سپيدرود رشت 2 فجر سپاسي شیراز 0 1395/11/21 خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 1 استقلال اهواز 1 1395/10/24 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم 0 خيبر خرم آباد 0 1395/10/24 خلاصه بازی
اکسين البرز 0 گل گهر سیرجان 0 1395/10/24 خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز 1 نفت مسجد سلیمان 3 1395/12/06 خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي 1 فولاد یزد 0 1395/10/30 خلاصه بازی
استقلال اهواز 0 اکسين البرز 0 1395/10/30 خلاصه بازی
مس رفسنجان 4 راه آهن یزدان 2 1395/10/30 خلاصه بازی
نساجی مازندران 2 ایرانجوان بوشهر 1 1395/10/30 خلاصه بازی
گل گهر سیرجان 0 مس كرمان 0 1395/10/30 خلاصه بازی
خيبر خرم آباد 1 سپيدرود رشت 1 1395/10/30 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم 2 آلومينيوم اراک 1 1395/10/30 خلاصه بازی
بادران تهران 3 خونه به خونه مازندران 0 1395/10/30 خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن یزدان 1 فجر سپاسي شیراز 1 1395/11/07 خلاصه بازی
مس كرمان 2 نساجی مازندران 0 1395/11/06 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 0 گل گهر سیرجان 1 1395/11/06 خلاصه بازی
فولاد یزد 2 استقلال اهواز 1 1395/11/06 خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر 1 بادران تهران 2 1395/11/06 خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران 0 پارس جنوبي جم 2 1395/11/07 خلاصه بازی
سپيدرود رشت 1 ملوان بندر انزلي 1 1395/11/06 خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 0 مس رفسنجان 2 1395/11/06 خلاصه بازی
اکسين البرز 2 خيبر خرم آباد 0 1395/11/06 خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز 0 اکسين البرز 0 1395/11/12 خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي 0 ایرانجوان بوشهر 0 1395/11/12 خلاصه بازی
استقلال اهواز 1 مس كرمان 5 1395/11/12 خلاصه بازی
مس رفسنجان 1 نفت مسجد سلیمان 1 1395/11/12 خلاصه بازی
گل گهر سیرجان 2 نساجی مازندران 2 1395/11/12 خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران 0 سپيدرود رشت 1 1395/11/11 خلاصه بازی
خيبر خرم آباد 1 آلومينيوم اراک 3 1395/11/12 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم 1 فولاد یزد 0 1395/11/11 خلاصه بازی
بادران تهران 0 راه آهن یزدان 0 1395/11/11 خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن یزدان 3 خيبر خرم آباد 1 1395/11/18 خلاصه بازی
مس كرمان 1 بادران تهران 0 1395/11/18 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 1 استقلال اهواز 1 1395/11/18 خلاصه بازی
نساجی مازندران 0 فجر سپاسي شیراز 1 1395/11/18 خلاصه بازی
فولاد یزد 0 مس رفسنجان 2 1395/11/18 خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر 1 گل گهر سیرجان 1 1395/11/18 خلاصه بازی
سپيدرود رشت 0 پارس جنوبي جم 0 1395/11/16 خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 2 خونه به خونه مازندران 0 1395/11/18 خلاصه بازی
اکسين البرز 2 ملوان بندر انزلي 1 1395/11/18 خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز 3 ایرانجوان بوشهر 2 1395/11/26 خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي 0 گل گهر سیرجان 0 1395/11/25 خلاصه بازی
استقلال اهواز 1 راه آهن یزدان 1 1395/11/25 خلاصه بازی
مس رفسنجان 0 مس كرمان 0 1395/11/25 خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران 2 فولاد یزد 1 1395/11/25 خلاصه بازی
خيبر خرم آباد 2 نساجی مازندران 1 1395/11/26 خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 1 سپيدرود رشت 0 1395/11/27 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
بادران تهران 1 اکسين البرز 1 1395/11/25 خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن یزدان 0 خونه به خونه مازندران 1 1395/12/02 خلاصه بازی
مس كرمان 0 ملوان بندر انزلي 0 1395/12/02 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 0 بادران تهران 1 1395/12/02 خلاصه بازی
نساجی مازندران 2 مس رفسنجان 0 1395/12/02 خلاصه بازی
گل گهر سیرجان 1 فجر سپاسي شیراز 0 1395/12/02 خلاصه بازی
فولاد یزد 0 آلومينيوم اراک 0 1395/12/02 خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر 0 خيبر خرم آباد 1 1395/12/02 خلاصه بازی
سپيدرود رشت 2 استقلال اهواز 1 1395/12/02 خلاصه بازی
اکسين البرز 0 پارس جنوبي جم 0 1395/12/02 خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملوان بندر انزلي فجر سپاسي شیراز خلاصه بازی
استقلال اهواز 1 نساجی مازندران 1 1395/12/09 خلاصه بازی
مس رفسنجان 0 سپيدرود رشت 0 1395/12/09 خلاصه بازی
فولاد یزد 0 اکسين البرز 3 1395/12/09 خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران 1 ایرانجوان بوشهر 2 1395/12/09 خلاصه بازی
خيبر خرم آباد نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 2 راه آهن یزدان 1 1395/12/09 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم 1 مس كرمان 1 1395/12/09 خلاصه بازی
بادران تهران 1 گل گهر سیرجان 1 1395/12/09 خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز بادران تهران خلاصه بازی
راه آهن یزدان پارس جنوبي جم خلاصه بازی
مس كرمان خيبر خرم آباد خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان خونه به خونه مازندران خلاصه بازی
نساجی مازندران ملوان بندر انزلي خلاصه بازی
گل گهر سیرجان مس رفسنجان خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر استقلال اهواز خلاصه بازی
سپيدرود رشت فولاد یزد خلاصه بازی
اکسين البرز آلومينيوم اراک خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال اهواز گل گهر سیرجان خلاصه بازی
مس رفسنجان اکسين البرز خلاصه بازی
فولاد یزد مس كرمان خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران نساجی مازندران خلاصه بازی
سپيدرود رشت راه آهن یزدان خلاصه بازی
خيبر خرم آباد فجر سپاسي شیراز خلاصه بازی
آلومينيوم اراک نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
پارس جنوبي جم ایرانجوان بوشهر خلاصه بازی
بادران تهران ملوان بندر انزلي خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز پارس جنوبي جم خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي استقلال اهواز خلاصه بازی
راه آهن یزدان فولاد یزد خلاصه بازی
مس كرمان آلومينيوم اراک خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان سپيدرود رشت خلاصه بازی
نساجی مازندران بادران تهران خلاصه بازی
گل گهر سیرجان خيبر خرم آباد خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر مس رفسنجان خلاصه بازی
اکسين البرز خونه به خونه مازندران خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال اهواز بادران تهران خلاصه بازی
راه آهن یزدان اکسين البرز خلاصه بازی
مس رفسنجان فجر سپاسي شیراز خلاصه بازی
فولاد یزد نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران گل گهر سیرجان خلاصه بازی
سپيدرود رشت مس كرمان خلاصه بازی
خيبر خرم آباد ملوان بندر انزلي خلاصه بازی
آلومينيوم اراک ایرانجوان بوشهر خلاصه بازی
پارس جنوبي جم نساجی مازندران خلاصه بازی
هفته 31
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز استقلال اهواز خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي مس رفسنجان خلاصه بازی
مس كرمان خونه به خونه مازندران خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان راه آهن یزدان خلاصه بازی
نساجی مازندران آلومينيوم اراک خلاصه بازی
گل گهر سیرجان پارس جنوبي جم خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر فولاد یزد خلاصه بازی
بادران تهران خيبر خرم آباد خلاصه بازی
اکسين البرز سپيدرود رشت خلاصه بازی
هفته 32
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال اهواز خيبر خرم آباد خلاصه بازی
راه آهن یزدان مس كرمان خلاصه بازی
مس رفسنجان بادران تهران خلاصه بازی
فولاد یزد نساجی مازندران خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران فجر سپاسي شیراز خلاصه بازی
سپيدرود رشت ایرانجوان بوشهر خلاصه بازی
آلومينيوم اراک گل گهر سیرجان خلاصه بازی
پارس جنوبي جم ملوان بندر انزلي خلاصه بازی
اکسين البرز نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
هفته 33
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز فولاد یزد خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي خونه به خونه مازندران خلاصه بازی
استقلال اهواز پارس جنوبي جم خلاصه بازی
مس كرمان نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
نساجی مازندران راه آهن یزدان خلاصه بازی
گل گهر سیرجان سپيدرود رشت خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر اکسين البرز خلاصه بازی
خيبر خرم آباد مس رفسنجان خلاصه بازی
بادران تهران آلومينيوم اراک خلاصه بازی
هفته 34
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن یزدان ایرانجوان بوشهر خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان ملوان بندر انزلي خلاصه بازی
مس رفسنجان استقلال اهواز خلاصه بازی
فولاد یزد گل گهر سیرجان خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران خيبر خرم آباد خلاصه بازی
سپيدرود رشت نساجی مازندران خلاصه بازی
آلومينيوم اراک فجر سپاسي شیراز خلاصه بازی
پارس جنوبي جم بادران تهران خلاصه بازی
اکسين البرز مس كرمان خلاصه بازی