برنامه بازی ها - لیگ دسته یک - 9596 گروه لیگ یک جدید

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس كرمان 2 فجر سپاسي شیراز 2 1395/05/17 خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 2 ملوان بندر انزلي 3 1395/05/17 خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران 1 استقلال اهواز 0 1395/05/17 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم 1 مس رفسنجان 0 1395/05/17 خلاصه بازی
اکسين البرز 3 نساجی مازندران 1 1395/05/17 خلاصه بازی
راه آهن یزدان 0 گل گهر سیرجان 2 1395/05/17 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 3 ایرانجوان بوشهر 0 1395/05/17 خلاصه بازی
فولاد یزد 1 خيبر خرم آباد 1 1395/05/17 خلاصه بازی
سپيدرود رشت 1 بادران تهران 0 1395/05/17 خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملوان بندر انزلي 0 راه آهن یزدان 0 1395/05/23 خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر 1 مس كرمان 1 1395/05/23 خلاصه بازی
نساجی مازندران 2 نفت مسجد سلیمان 1 1395/05/23 خلاصه بازی
بادران تهران 2 فولاد یزد 1 1395/05/23 خلاصه بازی
مس رفسنجان 1 خونه به خونه مازندران 2 1395/05/23 خلاصه بازی
فجر سپاسي شیراز 1 سپيدرود رشت 2 1395/05/23 خلاصه بازی
استقلال اهواز 0 آلومينيوم اراک 3 1395/05/23 خلاصه بازی
خيبر خرم آباد 0 پارس جنوبي جم 1 1395/05/23 خلاصه بازی
گل گهر سیرجان 2 اکسين البرز 1 1395/05/23 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت مسجد سلیمان 2 فجر سپاسي شیراز 0 1395/05/29 خلاصه بازی
فولاد یزد 0 ملوان بندر انزلي 0 1395/05/29 خلاصه بازی
اکسين البرز 3 استقلال اهواز 0 1395/05/29 خلاصه بازی
راه آهن یزدان 2 مس رفسنجان 0 1395/05/29 خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر 2 نساجی مازندران 2 1395/05/29 خلاصه بازی
مس كرمان 1 گل گهر سیرجان 1 1395/05/29 خلاصه بازی
سپيدرود رشت 0 خيبر خرم آباد 0 1395/05/29 خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 0 پارس جنوبي جم 0 1395/05/29 خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران 2 بادران تهران 2 1395/05/29 خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز 2 راه آهن یزدان 2 1395/06/05 خلاصه بازی
نساجی مازندران 0 مس كرمان 0 1395/06/05 خلاصه بازی
گل گهر سیرجان 0 نفت مسجد سلیمان 0 1395/06/05 خلاصه بازی
استقلال اهواز 1 فولاد یزد 1 1395/06/05 خلاصه بازی
بادران تهران 0 ایرانجوان بوشهر 0 1395/06/05 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم 0 خونه به خونه مازندران 0 1395/06/05 خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي 1 سپيدرود رشت 0 1395/06/05 خلاصه بازی
مس رفسنجان 0 آلومينيوم اراک 1 1395/06/05 خلاصه بازی
خيبر خرم آباد 1 اکسين البرز 2 1395/06/05 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اکسين البرز 3 فجر سپاسي شیراز 1 1395/06/12 خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر 3 ملوان بندر انزلي 2 1395/06/12 خلاصه بازی
مس كرمان 2 استقلال اهواز 2 1395/06/12 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 0 مس رفسنجان 0 1395/06/12 خلاصه بازی
نساجی مازندران 3 گل گهر سیرجان 3 1395/06/12 خلاصه بازی
سپيدرود رشت 3 خونه به خونه مازندران 1 1395/06/12 خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 1 خيبر خرم آباد 0 1395/06/12 خلاصه بازی
فولاد یزد 0 پارس جنوبي جم 1 1395/06/12 خلاصه بازی
راه آهن یزدان 0 بادران تهران 1 1395/06/12 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
خيبر خرم آباد 0 راه آهن یزدان 2 1395/06/18 خلاصه بازی
بادران تهران 1 مس كرمان 1 1395/06/18 خلاصه بازی
استقلال اهواز 2 نفت مسجد سلیمان 2 1395/06/18 خلاصه بازی
فجر سپاسي شیراز 0 نساجی مازندران 0 1395/06/18 خلاصه بازی
مس رفسنجان 5 فولاد یزد 0 1395/06/18 خلاصه بازی
گل گهر سیرجان 3 ایرانجوان بوشهر 0 1395/06/18 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم 1 سپيدرود رشت 1 1395/06/18 خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران 1 آلومينيوم اراک 1 1395/06/18 خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي 1 اکسين البرز 0 1395/06/18 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ایرانجوان بوشهر 2 فجر سپاسي شیراز 1 1395/06/27 خلاصه بازی
گل گهر سیرجان 3 ملوان بندر انزلي 1 1395/06/27 خلاصه بازی
راه آهن یزدان 3 استقلال اهواز 0 1395/06/27 خلاصه بازی
مس كرمان 1 مس رفسنجان 0 1395/06/27 خلاصه بازی
فولاد یزد 0 خونه به خونه مازندران 1 1395/06/27 خلاصه بازی
نساجی مازندران 3 خيبر خرم آباد 1 1395/06/27 خلاصه بازی
سپيدرود رشت 1 آلومينيوم اراک 0 1395/06/27 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 0 پارس جنوبي جم 0 1395/06/27 خلاصه بازی
اکسين البرز 1 بادران تهران 0 1395/06/27 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
خونه به خونه مازندران 6 راه آهن یزدان 0 1395/07/02 خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي 2 مس كرمان 1 1395/07/02 خلاصه بازی
بادران تهران 0 نفت مسجد سلیمان 0 1395/07/02 خلاصه بازی
مس رفسنجان 0 نساجی مازندران 1 1395/07/02 خلاصه بازی
فجر سپاسي شیراز 0 گل گهر سیرجان 2 1395/07/02 خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 0 فولاد یزد 1 1395/07/02 خلاصه بازی
خيبر خرم آباد 1 ایرانجوان بوشهر 0 1395/07/02 خلاصه بازی
استقلال اهواز 0 سپيدرود رشت 1 1395/07/02 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم 0 اکسين البرز 2 1395/07/02 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز 0 ملوان بندر انزلي 0 1395/07/16 خلاصه بازی
نساجی مازندران 3 استقلال اهواز 0 1395/07/16 خلاصه بازی
سپيدرود رشت 1 مس رفسنجان 0 1395/07/16 خلاصه بازی
اکسين البرز 1 فولاد یزد 1 1395/07/16 خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر 0 خونه به خونه مازندران 0 1395/07/16 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 1 خيبر خرم آباد 2 1395/07/16 خلاصه بازی
راه آهن یزدان 0 آلومينيوم اراک 0 1395/07/16 خلاصه بازی
مس كرمان 1 پارس جنوبي جم 0 1395/07/16 خلاصه بازی
گل گهر سیرجان 0 بادران تهران 2 1395/07/16 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
بادران تهران 1 فجر سپاسي شیراز 0 1395/07/25 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم 0 راه آهن یزدان 2 1395/07/25 خلاصه بازی
خيبر خرم آباد 0 مس كرمان 0 1395/07/25 خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران 3 نفت مسجد سلیمان 0 1395/07/25 خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي 1 نساجی مازندران 0 1395/07/25 خلاصه بازی
مس رفسنجان 3 گل گهر سیرجان 0 1395/07/25 خلاصه بازی
استقلال اهواز 0 ایرانجوان بوشهر 0 1395/07/25 خلاصه بازی
فولاد یزد 1 سپيدرود رشت 1 1395/07/25 خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 1 اکسين البرز 0 1395/07/25 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان 4 استقلال اهواز 0 1395/08/02 خلاصه بازی
اکسين البرز 1 مس رفسنجان 1 1395/08/02 خلاصه بازی
مس كرمان 2 فولاد یزد 0 1395/08/02 خلاصه بازی
نساجی مازندران 1 خونه به خونه مازندران 2 1395/08/02 خلاصه بازی
راه آهن یزدان 0 سپيدرود رشت 0 1395/08/02 خلاصه بازی
فجر سپاسي شیراز 0 خيبر خرم آباد 1 1395/08/02 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 1 آلومينيوم اراک 1 1395/08/02 خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر 1 پارس جنوبي جم 2 1395/08/02 خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي 1 بادران تهران 0 1395/08/02 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پارس جنوبي جم 1 فجر سپاسي شیراز 0 1395/08/08 خلاصه بازی
استقلال اهواز 1 ملوان بندر انزلي 3 1395/08/15 خلاصه بازی
فولاد یزد 2 راه آهن یزدان 2 1395/08/08 خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 0 مس كرمان 0 1395/08/18 خلاصه بازی
سپيدرود رشت 1 نفت مسجد سلیمان 0 1395/08/08 خلاصه بازی
بادران تهران 0 نساجی مازندران 1 1395/08/18 خلاصه بازی
خيبر خرم آباد 1 گل گهر سیرجان 1 1395/08/08 خلاصه بازی
مس رفسنجان 1 ایرانجوان بوشهر 0 1395/08/08 خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران 0 اکسين البرز 3 1395/08/18 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
بادران تهران 3 استقلال اهواز 1 1395/08/23 خلاصه بازی
اکسين البرز 0 راه آهن یزدان 1 1395/08/23 خلاصه بازی
فجر سپاسي شیراز 0 مس رفسنجان 1 1395/08/21 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 1 فولاد یزد 1 1395/08/21 خلاصه بازی
گل گهر سیرجان 0 خونه به خونه مازندران 0 1395/08/23 خلاصه بازی
مس كرمان 0 سپيدرود رشت 1 1395/08/23 خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي 2 خيبر خرم آباد 1 1395/08/21 خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر 3 آلومينيوم اراک 3 1395/08/23 خلاصه بازی
نساجی مازندران 1 پارس جنوبي جم 1 1395/08/23 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال اهواز 1 فجر سپاسي شیراز 1 1395/09/03 خلاصه بازی
مس رفسنجان 0 ملوان بندر انزلي 0 1395/09/03 خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران 0 مس كرمان 0 1395/09/03 خلاصه بازی
راه آهن یزدان 3 نفت مسجد سلیمان 0 1395/09/03 خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 1 نساجی مازندران 1 1395/09/03 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم 2 گل گهر سیرجان 0 1395/09/03 خلاصه بازی
فولاد یزد 1 ایرانجوان بوشهر 0 1395/09/03 خلاصه بازی
خيبر خرم آباد 0 بادران تهران 2 1395/09/03 خلاصه بازی
سپيدرود رشت 2 اکسين البرز 1 1395/09/30 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
خيبر خرم آباد 2 استقلال اهواز 0 1395/09/03 خلاصه بازی
مس كرمان 1 راه آهن یزدان 1 1395/09/03 خلاصه بازی
بادران تهران 1 مس رفسنجان 1 1395/09/03 خلاصه بازی
نساجی مازندران 3 فولاد یزد 0 1395/09/03 خلاصه بازی
فجر سپاسي شیراز 2 خونه به خونه مازندران 0 1395/09/03 خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر 3 سپيدرود رشت 1 1395/09/03 خلاصه بازی
گل گهر سیرجان 3 آلومينيوم اراک 2 1395/09/03 خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي 1 پارس جنوبي جم 1 1395/09/03 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 3 اکسين البرز 0 1395/09/03 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد یزد 0 فجر سپاسي شیراز 2 1395/09/17 خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران 2 ملوان بندر انزلي 0 1395/09/17 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم 1 استقلال اهواز 0 1395/09/17 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 2 مس كرمان 2 1395/09/17 خلاصه بازی
راه آهن یزدان 1 نساجی مازندران 1 1395/09/17 خلاصه بازی
سپيدرود رشت 1 گل گهر سیرجان 0 1395/09/17 خلاصه بازی
اکسين البرز 1 ایرانجوان بوشهر 2 1395/09/17 خلاصه بازی
مس رفسنجان 6 خيبر خرم آباد 1 1395/09/17 خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 1 بادران تهران 0 1395/09/17 خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ایرانجوان بوشهر 5 راه آهن یزدان 0 1395/09/24 خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي 0 نفت مسجد سلیمان 0 1395/09/24 خلاصه بازی
استقلال اهواز 1 مس رفسنجان 2 1395/09/24 خلاصه بازی
گل گهر سیرجان 2 فولاد یزد 1 1395/09/24 خلاصه بازی
خيبر خرم آباد 0 خونه به خونه مازندران 0 1395/09/24 خلاصه بازی
نساجی مازندران 2 سپيدرود رشت 1 1395/09/24 خلاصه بازی
فجر سپاسي شیراز 1 آلومينيوم اراک 1 1395/09/24 خلاصه بازی
بادران تهران 0 پارس جنوبي جم 0 1395/09/24 خلاصه بازی
مس كرمان 3 اکسين البرز 1 1395/09/24 خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان 5 راه آهن یزدان 1 1395/10/17 خلاصه بازی
فجر سپاسي شیراز 0 مس كرمان 2 1395/10/17 خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر 0 نفت مسجد سلیمان 0 1395/10/17 خلاصه بازی
خيبر خرم آباد 0 فولاد یزد 0 1395/10/17 خلاصه بازی
استقلال اهواز 0 خونه به خونه مازندران 0 1395/10/17 خلاصه بازی
بادران تهران 1 سپيدرود رشت 0 1395/10/17 خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي 1 آلومينيوم اراک 0 1395/10/17 خلاصه بازی
مس رفسنجان 0 پارس جنوبي جم 0 1395/10/17 خلاصه بازی
نساجی مازندران 0 اکسين البرز 1 1395/10/17 خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپيدرود رشت 2 فجر سپاسي شیراز 0 1395/11/21 خلاصه بازی
راه آهن یزدان 1 ملوان بندر انزلي 2 1395/10/24 خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 1 استقلال اهواز 1 1395/10/24 خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران 3 مس رفسنجان 1 1395/10/24 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 0 نساجی مازندران 1 1395/10/24 خلاصه بازی
اکسين البرز 0 گل گهر سیرجان 0 1395/10/24 خلاصه بازی
مس كرمان 1 ایرانجوان بوشهر 0 1395/10/24 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم 0 خيبر خرم آباد 0 1395/10/24 خلاصه بازی
فولاد یزد 1 بادران تهران 1 1395/10/24 خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس رفسنجان 4 راه آهن یزدان 2 1395/10/30 خلاصه بازی
گل گهر سیرجان 0 مس كرمان 0 1395/10/30 خلاصه بازی
فجر سپاسي شیراز 1 نفت مسجد سلیمان 3 1395/12/06 خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي 1 فولاد یزد 0 1395/10/30 خلاصه بازی
نساجی مازندران 2 ایرانجوان بوشهر 1 1395/10/30 خلاصه بازی
بادران تهران 3 خونه به خونه مازندران 0 1395/10/30 خلاصه بازی
خيبر خرم آباد 1 سپيدرود رشت 1 1395/10/30 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم 2 آلومينيوم اراک 1 1395/10/30 خلاصه بازی
استقلال اهواز 0 اکسين البرز 0 1395/10/30 خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
راه آهن یزدان 1 فجر سپاسي شیراز 1 1395/11/07 خلاصه بازی
سپيدرود رشت 1 ملوان بندر انزلي 1 1395/11/06 خلاصه بازی
فولاد یزد 2 استقلال اهواز 1 1395/11/06 خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 0 مس رفسنجان 2 1395/11/06 خلاصه بازی
مس كرمان 2 نساجی مازندران 0 1395/11/06 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 0 گل گهر سیرجان 1 1395/11/06 خلاصه بازی
اکسين البرز 2 خيبر خرم آباد 0 1395/11/06 خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران 0 پارس جنوبي جم 2 1395/11/07 خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر 1 بادران تهران 2 1395/11/06 خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
بادران تهران 0 راه آهن یزدان 0 1395/11/11 خلاصه بازی
استقلال اهواز 1 مس كرمان 5 1395/11/12 خلاصه بازی
مس رفسنجان 1 نفت مسجد سلیمان 1 1395/11/12 خلاصه بازی
گل گهر سیرجان 2 نساجی مازندران 2 1395/11/12 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم 1 فولاد یزد 0 1395/11/11 خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي 0 ایرانجوان بوشهر 0 1395/11/12 خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران 0 سپيدرود رشت 1 1395/11/11 خلاصه بازی
خيبر خرم آباد 1 آلومينيوم اراک 3 1395/11/12 خلاصه بازی
فجر سپاسي شیراز 0 اکسين البرز 0 1395/11/12 خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نساجی مازندران 0 فجر سپاسي شیراز 1 1395/11/18 خلاصه بازی
اکسين البرز 2 ملوان بندر انزلي 1 1395/11/18 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 1 استقلال اهواز 1 1395/11/18 خلاصه بازی
فولاد یزد 0 مس رفسنجان 2 1395/11/18 خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر 1 گل گهر سیرجان 1 1395/11/18 خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 2 خونه به خونه مازندران 0 1395/11/18 خلاصه بازی
راه آهن یزدان 3 خيبر خرم آباد 1 1395/11/18 خلاصه بازی
سپيدرود رشت 0 پارس جنوبي جم 0 1395/11/16 خلاصه بازی
مس كرمان 1 بادران تهران 0 1395/11/18 خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال اهواز 1 راه آهن یزدان 1 1395/11/25 خلاصه بازی
مس رفسنجان 0 مس كرمان 0 1395/11/25 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم 0 نفت مسجد سلیمان 0 1395/12/28 خلاصه بازی
خيبر خرم آباد 2 نساجی مازندران 1 1395/11/26 خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي 0 گل گهر سیرجان 0 1395/11/25 خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران 2 فولاد یزد 1 1395/11/25 خلاصه بازی
فجر سپاسي شیراز 3 ایرانجوان بوشهر 2 1395/11/26 خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 1 سپيدرود رشت 0 1395/11/27 خلاصه بازی
بادران تهران 1 اکسين البرز 1 1395/11/25 خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گل گهر سیرجان 1 فجر سپاسي شیراز 0 1395/12/02 خلاصه بازی
مس كرمان 0 ملوان بندر انزلي 0 1395/12/02 خلاصه بازی
سپيدرود رشت 2 استقلال اهواز 1 1395/12/02 خلاصه بازی
نساجی مازندران 2 مس رفسنجان 0 1395/12/02 خلاصه بازی
راه آهن یزدان 0 خونه به خونه مازندران 1 1395/12/02 خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر 0 خيبر خرم آباد 1 1395/12/02 خلاصه بازی
فولاد یزد 0 آلومينيوم اراک 0 1395/12/02 خلاصه بازی
اکسين البرز 0 پارس جنوبي جم 0 1395/12/02 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 0 بادران تهران 1 1395/12/02 خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملوان بندر انزلي 1 فجر سپاسي شیراز 0 1395/12/11 خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 2 راه آهن یزدان 1 1395/12/09 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم 1 مس كرمان 1 1395/12/09 خلاصه بازی
خيبر خرم آباد 1 نفت مسجد سلیمان 0 1395/12/11 خلاصه بازی
استقلال اهواز 1 نساجی مازندران 1 1395/12/09 خلاصه بازی
بادران تهران 1 گل گهر سیرجان 1 1395/12/09 خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران 1 ایرانجوان بوشهر 2 1395/12/09 خلاصه بازی
مس رفسنجان 0 سپيدرود رشت 0 1395/12/09 خلاصه بازی
فولاد یزد 0 اکسين البرز 3 1395/12/09 خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نساجی مازندران 2 ملوان بندر انزلي 1 1395/12/17 خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر 5 استقلال اهواز 0 1395/12/16 خلاصه بازی
گل گهر سیرجان 2 مس رفسنجان 1 1395/12/16 خلاصه بازی
سپيدرود رشت 0 فولاد یزد 0 1395/12/16 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 1 خونه به خونه مازندران 2 1395/12/17 خلاصه بازی
مس كرمان 1 خيبر خرم آباد 0 1395/12/17 خلاصه بازی
اکسين البرز 0 آلومينيوم اراک 1 1395/12/16 خلاصه بازی
راه آهن یزدان 0 پارس جنوبي جم 2 1395/12/16 خلاصه بازی
فجر سپاسي شیراز 0 بادران تهران 0 1395/12/17 خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
خيبر خرم آباد 0 فجر سپاسي شیراز 0 1395/12/23 خلاصه بازی
بادران تهران 1 ملوان بندر انزلي 1 1395/12/23 خلاصه بازی
سپيدرود رشت 1 راه آهن یزدان 0 1395/12/12 خلاصه بازی
فولاد یزد 1 مس كرمان 0 1395/12/23 خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 1 نفت مسجد سلیمان 2 1395/12/23 خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران نساجی مازندران خلاصه بازی
استقلال اهواز 0 گل گهر سیرجان 2 1395/12/23 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم 2 ایرانجوان بوشهر 1 1395/12/23 خلاصه بازی
مس رفسنجان 2 اکسين البرز 1 1395/12/23 خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملوان بندر انزلي 2 استقلال اهواز 1 1396/01/10 خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر 0 مس رفسنجان 0 1396/01/10 خلاصه بازی
راه آهن یزدان 0 فولاد یزد 0 1396/01/10 خلاصه بازی
اکسين البرز 1 خونه به خونه مازندران 1 1396/01/10 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 1 سپيدرود رشت 0 1396/01/10 خلاصه بازی
گل گهر سیرجان 1 خيبر خرم آباد 0 1396/01/10 خلاصه بازی
مس كرمان 1 آلومينيوم اراک 0 1396/01/10 خلاصه بازی
فجر سپاسي شیراز 0 پارس جنوبي جم 0 1396/01/10 خلاصه بازی
نساجی مازندران 2 بادران تهران 2 1396/01/10 خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مس رفسنجان 2 فجر سپاسي شیراز 3 1396/01/16 خلاصه بازی
خيبر خرم آباد 0 ملوان بندر انزلي 1 1396/01/16 خلاصه بازی
سپيدرود رشت 1 مس كرمان 0 1396/01/16 خلاصه بازی
فولاد یزد 1 نفت مسجد سلیمان 0 1396/01/16 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم 2 نساجی مازندران 0 1396/01/16 خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران 5 گل گهر سیرجان 1 1396/01/16 خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 3 ایرانجوان بوشهر 0 1396/01/16 خلاصه بازی
استقلال اهواز 0 بادران تهران 1 1396/01/16 خلاصه بازی
راه آهن یزدان 0 اکسين البرز 0 1396/01/16 خلاصه بازی
هفته 31
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز 4 استقلال اهواز 0 1396/01/22 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 4 راه آهن یزدان 0 1396/01/22 خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي 2 مس رفسنجان 1 1396/01/22 خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر 2 فولاد یزد 1 1396/01/22 خلاصه بازی
مس كرمان 1 خونه به خونه مازندران 2 1396/01/22 خلاصه بازی
اکسين البرز 1 سپيدرود رشت 2 1396/01/22 خلاصه بازی
بادران تهران 1 خيبر خرم آباد 0 1396/01/22 خلاصه بازی
نساجی مازندران 0 آلومينيوم اراک 1 1396/01/22 خلاصه بازی
گل گهر سیرجان 0 پارس جنوبي جم 1 1396/01/22 خلاصه بازی
هفته 32
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
خونه به خونه مازندران 1 فجر سپاسي شیراز 1 1396/01/28 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم 2 ملوان بندر انزلي 0 1396/01/28 خلاصه بازی
راه آهن یزدان 1 مس كرمان 0 1396/01/28 خلاصه بازی
اکسين البرز 1 نفت مسجد سلیمان 1 1396/01/28 خلاصه بازی
فولاد یزد 1 نساجی مازندران 0 1396/01/28 خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 1 گل گهر سیرجان 1 1396/01/28 خلاصه بازی
سپيدرود رشت 1 ایرانجوان بوشهر 1 1396/01/28 خلاصه بازی
استقلال اهواز 0 خيبر خرم آباد 1 1396/01/28 خلاصه بازی
مس رفسنجان 1 بادران تهران 2 1396/01/28 خلاصه بازی
هفته 33
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نساجی مازندران 4 راه آهن یزدان 1 1396/02/04 خلاصه بازی
مس كرمان 2 نفت مسجد سلیمان 2 1396/02/04 خلاصه بازی
خيبر خرم آباد 1 مس رفسنجان 1 1396/02/04 خلاصه بازی
فجر سپاسي شیراز 2 فولاد یزد 0 1396/02/04 خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي 1 خونه به خونه مازندران 1 1396/02/04 خلاصه بازی
گل گهر سیرجان 3 سپيدرود رشت 2 1396/02/04 خلاصه بازی
بادران تهران 1 آلومينيوم اراک 1 1396/02/04 خلاصه بازی
استقلال اهواز 1 پارس جنوبي جم 2 1396/02/04 خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر 0 اکسين البرز 1 1396/02/04 خلاصه بازی
هفته 34
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
آلومينيوم اراک 2 فجر سپاسي شیراز 3 1396/02/11 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 1 ملوان بندر انزلي 1 1396/02/11 خلاصه بازی
مس رفسنجان 3 استقلال اهواز 0 1396/02/11 خلاصه بازی
اکسين البرز 2 مس كرمان 0 1396/02/11 خلاصه بازی
سپيدرود رشت 3 نساجی مازندران 2 1396/02/11 خلاصه بازی
فولاد یزد 1 گل گهر سیرجان 2 1396/02/11 خلاصه بازی
راه آهن یزدان 0 ایرانجوان بوشهر 1 1396/02/11 خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران 4 خيبر خرم آباد 2 1396/02/11 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم 0 بادران تهران 1 1396/02/11 خلاصه بازی