برنامه بازی ها - لیگ دسته یک - 9697 گروه لیگ یک جدید

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز 0 بادران تهران 1 1396/05/16 خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي 1 آينده سازان برق جديد فارس 0 1396/05/16 خلاصه بازی
راه آهن تهران 0 شهرداري ماهشهر 4 1396/05/16 خلاصه بازی
شهرداري تبريز 0 مس كرمان 1 1396/05/16 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 3 ماشین سازی تبریز 0 1396/05/16 خلاصه بازی
گل گهر سیرجان 1 اکسين البرز 1 1396/05/16 خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر 0 نساجی مازندران 1 1396/05/16 خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران 1 مس رفسنجان 1 1396/05/16 خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 0 صباي قم 0 1396/05/16 خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 0 نفت مسجد سلیمان 1 1396/05/23 خلاصه بازی
مس كرمان 2 خونه به خونه مازندران 2 1396/05/23 خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز 3 فجر سپاسي شیراز 1 1396/05/23 خلاصه بازی
مس رفسنجان 2 آلومينيوم اراک 2 1396/05/23 خلاصه بازی
نساجی مازندران 0 گل گهر سیرجان 1 1396/05/23 خلاصه بازی
شهرداري ماهشهر 4 شهرداري تبريز 2 1396/05/23 خلاصه بازی
بادران تهران 3 ایرانجوان بوشهر 1 1396/05/23 خلاصه بازی
اکسين البرز 1 ملوان بندر انزلي 0 1396/05/23 خلاصه بازی
آينده سازان برق جديد فارس 1 راه آهن تهران 0 1396/05/23 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز 1 مس رفسنجان 0 1396/06/05 خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي 1 بادران تهران 1 1396/06/05 خلاصه بازی
راه آهن تهران 0 مس كرمان 3 1396/06/05 خلاصه بازی
شهرداري تبريز 1 اکسين البرز 0 1396/06/05 خلاصه بازی
گل گهر سیرجان 2 ماشین سازی تبریز 1 1396/06/05 خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر 0 نفت مسجد سلیمان 1 1396/06/05 خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران 4 صباي قم 0 1396/06/05 خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 0 نساجی مازندران 2 1396/06/05 خلاصه بازی
شهرداري ماهشهر 1 آينده سازان برق جديد فارس 0 1396/06/05 خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 1 ملوان بندر انزلي 1 1396/06/11 خلاصه بازی
مس كرمان 3 گل گهر سیرجان 1 1396/06/11 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 1 فجر سپاسي شیراز 0 1396/06/11 خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز 1 ایرانجوان بوشهر 1 1396/06/11 خلاصه بازی
مس رفسنجان 1 شهرداري ماهشهر 0 1396/06/11 خلاصه بازی
نساجی مازندران 1 خونه به خونه مازندران 0 1396/06/11 خلاصه بازی
بادران تهران 3 آلومينيوم اراک 1 1396/06/11 خلاصه بازی
اکسين البرز 2 راه آهن تهران 0 1396/06/11 خلاصه بازی
آينده سازان برق جديد فارس 1 شهرداري تبريز 0 1396/06/11 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملوان بندر انزلي 3 مس كرمان 2 1396/06/27 خلاصه بازی
راه آهن تهران 0 ماشین سازی تبریز 0 1396/06/27 خلاصه بازی
شهرداري تبريز 2 بادران تهران 2 1396/06/27 خلاصه بازی
گل گهر سیرجان 0 مس رفسنجان 0 1396/06/27 خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر 0 صباي قم 0 1396/06/27 خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران 1 فجر سپاسي شیراز 2 1396/06/27 خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 1 نفت مسجد سلیمان 1 1396/06/27 خلاصه بازی
شهرداري ماهشهر 2 نساجی مازندران 2 1396/06/27 خلاصه بازی
آينده سازان برق جديد فارس 1 اکسين البرز 0 1396/06/27 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز 1 ایرانجوان بوشهر 0 1396/07/02 خلاصه بازی
صباي قم 2 گل گهر سیرجان 2 1396/07/02 خلاصه بازی
مس كرمان 0 آينده سازان برق جديد فارس 0 1396/07/02 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 0 خونه به خونه مازندران 1 1396/07/01 خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز 1 آلومينيوم اراک 2 1396/07/02 خلاصه بازی
مس رفسنجان 0 شهرداري تبريز 0 1396/07/02 خلاصه بازی
نساجی مازندران 2 ملوان بندر انزلي 1 1396/07/02 خلاصه بازی
بادران تهران 1 راه آهن تهران 0 1396/07/01 خلاصه بازی
اکسين البرز 1 شهرداري ماهشهر 0 1396/07/03 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملوان بندر انزلي مس رفسنجان خلاصه بازی
راه آهن تهران 0 نفت مسجد سلیمان 1 1396/07/06 خلاصه بازی
شهرداري تبريز 0 ماشین سازی تبریز 1 1396/07/12 خلاصه بازی
گل گهر سیرجان 0 بادران تهران 0 1396/07/12 خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران 3 ایرانجوان بوشهر 1 1396/07/12 خلاصه بازی
آلومينيوم اراک 0 فجر سپاسي شیراز 0 1396/07/12 خلاصه بازی
شهرداري ماهشهر 0 مس كرمان 0 1396/07/12 خلاصه بازی
اکسين البرز 1 نساجی مازندران 0 1396/07/12 خلاصه بازی
آينده سازان برق جديد فارس 2 صباي قم 1 1396/07/12 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز 1 گل گهر سیرجان 2 1396/07/18 خلاصه بازی
صباي قم 1 شهرداري ماهشهر 1 1396/07/18 خلاصه بازی
مس كرمان 1 اکسين البرز 0 1396/07/18 خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان 2 ملوان بندر انزلي 2 1396/07/18 خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز 0 آينده سازان برق جديد فارس 1 1396/07/18 خلاصه بازی
مس رفسنجان 1 راه آهن تهران 0 1396/07/18 خلاصه بازی
نساجی مازندران 2 شهرداري تبريز 0 1396/07/18 خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر 2 آلومينيوم اراک 2 1396/07/18 خلاصه بازی
بادران تهران 0 خونه به خونه مازندران 0 1396/07/18 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملوان بندر انزلي آلومينيوم اراک خلاصه بازی
راه آهن تهران صباي قم خلاصه بازی
مس كرمان نساجی مازندران خلاصه بازی
شهرداري تبريز نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
گل گهر سیرجان ایرانجوان بوشهر خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران ماشین سازی تبریز خلاصه بازی
شهرداري ماهشهر فجر سپاسي شیراز خلاصه بازی
اکسين البرز مس رفسنجان خلاصه بازی
آينده سازان برق جديد فارس بادران تهران خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز راه آهن تهران خلاصه بازی
صباي قم شهرداري تبريز خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان گل گهر سیرجان خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز اکسين البرز خلاصه بازی
مس رفسنجان مس كرمان خلاصه بازی
نساجی مازندران آينده سازان برق جديد فارس خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر ملوان بندر انزلي خلاصه بازی
آلومينيوم اراک خونه به خونه مازندران خلاصه بازی
بادران تهران شهرداري ماهشهر خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملوان بندر انزلي ماشین سازی تبریز خلاصه بازی
راه آهن تهران ایرانجوان بوشهر خلاصه بازی
مس كرمان صباي قم خلاصه بازی
شهرداري تبريز آلومينيوم اراک خلاصه بازی
نساجی مازندران مس رفسنجان خلاصه بازی
گل گهر سیرجان خونه به خونه مازندران خلاصه بازی
شهرداري ماهشهر نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
اکسين البرز بادران تهران خلاصه بازی
آينده سازان برق جديد فارس فجر سپاسي شیراز خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز ملوان بندر انزلي خلاصه بازی
صباي قم اکسين البرز خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان مس كرمان خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز شهرداري ماهشهر خلاصه بازی
مس رفسنجان آينده سازان برق جديد فارس خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر شهرداري تبريز خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران راه آهن تهران خلاصه بازی
آلومينيوم اراک گل گهر سیرجان خلاصه بازی
بادران تهران نساجی مازندران خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملوان بندر انزلي گل گهر سیرجان خلاصه بازی
راه آهن تهران آلومينيوم اراک خلاصه بازی
مس كرمان ماشین سازی تبریز خلاصه بازی
شهرداري تبريز خونه به خونه مازندران خلاصه بازی
مس رفسنجان بادران تهران خلاصه بازی
نساجی مازندران صباي قم خلاصه بازی
شهرداري ماهشهر ایرانجوان بوشهر خلاصه بازی
اکسين البرز فجر سپاسي شیراز خلاصه بازی
آينده سازان برق جديد فارس نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز شهرداري تبريز خلاصه بازی
صباي قم مس رفسنجان خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان اکسين البرز خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز نساجی مازندران خلاصه بازی
گل گهر سیرجان راه آهن تهران خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر آينده سازان برق جديد فارس خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران ملوان بندر انزلي خلاصه بازی
آلومينيوم اراک شهرداري ماهشهر خلاصه بازی
بادران تهران مس كرمان خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم بادران تهران خلاصه بازی
راه آهن تهران ملوان بندر انزلي خلاصه بازی
مس كرمان فجر سپاسي شیراز خلاصه بازی
شهرداري تبريز گل گهر سیرجان خلاصه بازی
مس رفسنجان ماشین سازی تبریز خلاصه بازی
نساجی مازندران نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
شهرداري ماهشهر خونه به خونه مازندران خلاصه بازی
اکسين البرز ایرانجوان بوشهر خلاصه بازی
آينده سازان برق جديد فارس آلومينيوم اراک خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز نساجی مازندران خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي شهرداري ماهشهر خلاصه بازی
راه آهن تهران شهرداري تبريز خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان بادران تهران خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز صباي قم خلاصه بازی
گل گهر سیرجان آينده سازان برق جديد فارس خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر مس رفسنجان خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران اکسين البرز خلاصه بازی
آلومينيوم اراک مس كرمان خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم فجر سپاسي شیراز خلاصه بازی
مس كرمان ایرانجوان بوشهر خلاصه بازی
شهرداري تبريز ملوان بندر انزلي خلاصه بازی
مس رفسنجان نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
نساجی مازندران راه آهن تهران خلاصه بازی
شهرداري ماهشهر گل گهر سیرجان خلاصه بازی
بادران تهران ماشین سازی تبریز خلاصه بازی
اکسين البرز آلومينيوم اراک خلاصه بازی
آينده سازان برق جديد فارس خونه به خونه مازندران خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم آلومينيوم اراک خلاصه بازی
مس كرمان شهرداري تبريز خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
مس رفسنجان خونه به خونه مازندران خلاصه بازی
نساجی مازندران ایرانجوان بوشهر خلاصه بازی
شهرداري ماهشهر راه آهن تهران خلاصه بازی
بادران تهران فجر سپاسي شیراز خلاصه بازی
اکسين البرز گل گهر سیرجان خلاصه بازی
آينده سازان برق جديد فارس ملوان بندر انزلي خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز ماشین سازی تبریز خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي اکسين البرز خلاصه بازی
راه آهن تهران آينده سازان برق جديد فارس خلاصه بازی
شهرداري تبريز شهرداري ماهشهر خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان صباي قم خلاصه بازی
گل گهر سیرجان نساجی مازندران خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر بادران تهران خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران مس كرمان خلاصه بازی
آلومينيوم اراک مس رفسنجان خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم خونه به خونه مازندران خلاصه بازی
مس كرمان راه آهن تهران خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان ایرانجوان بوشهر خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز گل گهر سیرجان خلاصه بازی
مس رفسنجان فجر سپاسي شیراز خلاصه بازی
نساجی مازندران آلومينيوم اراک خلاصه بازی
بادران تهران ملوان بندر انزلي خلاصه بازی
اکسين البرز شهرداري تبريز خلاصه بازی
آينده سازان برق جديد فارس شهرداري ماهشهر خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي صباي قم خلاصه بازی
راه آهن تهران اکسين البرز خلاصه بازی
شهرداري تبريز آينده سازان برق جديد فارس خلاصه بازی
گل گهر سیرجان مس كرمان خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر ماشین سازی تبریز خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران نساجی مازندران خلاصه بازی
آلومينيوم اراک بادران تهران خلاصه بازی
شهرداري ماهشهر مس رفسنجان خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز خونه به خونه مازندران خلاصه بازی
صباي قم ایرانجوان بوشهر خلاصه بازی
مس كرمان ملوان بندر انزلي خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان آلومينيوم اراک خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز راه آهن تهران خلاصه بازی
مس رفسنجان گل گهر سیرجان خلاصه بازی
نساجی مازندران شهرداري ماهشهر خلاصه بازی
بادران تهران شهرداري تبريز خلاصه بازی
اکسين البرز آينده سازان برق جديد فارس خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملوان بندر انزلي نساجی مازندران خلاصه بازی
راه آهن تهران بادران تهران خلاصه بازی
شهرداري تبريز مس رفسنجان خلاصه بازی
گل گهر سیرجان صباي قم خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر فجر سپاسي شیراز خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
آلومينيوم اراک ماشین سازی تبریز خلاصه بازی
شهرداري ماهشهر اکسين البرز خلاصه بازی
آينده سازان برق جديد فارس مس كرمان خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز آلومينيوم اراک خلاصه بازی
صباي قم آينده سازان برق جديد فارس خلاصه بازی
مس كرمان شهرداري ماهشهر خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان راه آهن تهران خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز شهرداري تبريز خلاصه بازی
مس رفسنجان ملوان بندر انزلي خلاصه بازی
نساجی مازندران اکسين البرز خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر خونه به خونه مازندران خلاصه بازی
بادران تهران گل گهر سیرجان خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملوان بندر انزلي نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
راه آهن تهران مس رفسنجان خلاصه بازی
شهرداري تبريز نساجی مازندران خلاصه بازی
گل گهر سیرجان فجر سپاسي شیراز خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران بادران تهران خلاصه بازی
آلومينيوم اراک ایرانجوان بوشهر خلاصه بازی
شهرداري ماهشهر صباي قم خلاصه بازی
اکسين البرز مس كرمان خلاصه بازی
آينده سازان برق جديد فارس ماشین سازی تبریز خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز شهرداري ماهشهر خلاصه بازی
صباي قم راه آهن تهران خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان شهرداري تبريز خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز خونه به خونه مازندران خلاصه بازی
مس رفسنجان اکسين البرز خلاصه بازی
نساجی مازندران مس كرمان خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر گل گهر سیرجان خلاصه بازی
آلومينيوم اراک ملوان بندر انزلي خلاصه بازی
بادران تهران آينده سازان برق جديد فارس خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملوان بندر انزلي ایرانجوان بوشهر خلاصه بازی
راه آهن تهران فجر سپاسي شیراز خلاصه بازی
مس كرمان مس رفسنجان خلاصه بازی
شهرداري تبريز صباي قم خلاصه بازی
گل گهر سیرجان نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران آلومينيوم اراک خلاصه بازی
شهرداري ماهشهر بادران تهران خلاصه بازی
اکسين البرز ماشین سازی تبریز خلاصه بازی
آينده سازان برق جديد فارس نساجی مازندران خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز آينده سازان برق جديد فارس خلاصه بازی
صباي قم مس كرمان خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان شهرداري ماهشهر خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز ملوان بندر انزلي خلاصه بازی
مس رفسنجان نساجی مازندران خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر راه آهن تهران خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران گل گهر سیرجان خلاصه بازی
آلومينيوم اراک شهرداري تبريز خلاصه بازی
بادران تهران اکسين البرز خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملوان بندر انزلي فجر سپاسي شیراز خلاصه بازی
راه آهن تهران خونه به خونه مازندران خلاصه بازی
مس كرمان نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
شهرداري تبريز ایرانجوان بوشهر خلاصه بازی
نساجی مازندران بادران تهران خلاصه بازی
گل گهر سیرجان آلومينيوم اراک خلاصه بازی
شهرداري ماهشهر ماشین سازی تبریز خلاصه بازی
اکسين البرز صباي قم خلاصه بازی
آينده سازان برق جديد فارس مس رفسنجان خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز اکسين البرز خلاصه بازی
صباي قم نساجی مازندران خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان آينده سازان برق جديد فارس خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز مس كرمان خلاصه بازی
گل گهر سیرجان ملوان بندر انزلي خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر شهرداري ماهشهر خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران شهرداري تبريز خلاصه بازی
آلومينيوم اراک راه آهن تهران خلاصه بازی
بادران تهران مس رفسنجان خلاصه بازی
هفته 31
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملوان بندر انزلي خونه به خونه مازندران خلاصه بازی
راه آهن تهران گل گهر سیرجان خلاصه بازی
مس كرمان بادران تهران خلاصه بازی
شهرداري تبريز فجر سپاسي شیراز خلاصه بازی
مس رفسنجان صباي قم خلاصه بازی
نساجی مازندران ماشین سازی تبریز خلاصه بازی
شهرداري ماهشهر آلومينيوم اراک خلاصه بازی
اکسين البرز نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
آينده سازان برق جديد فارس ایرانجوان بوشهر خلاصه بازی
هفته 32
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز مس كرمان خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي راه آهن تهران خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان نساجی مازندران خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز مس رفسنجان خلاصه بازی
گل گهر سیرجان شهرداري تبريز خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر اکسين البرز خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران شهرداري ماهشهر خلاصه بازی
آلومينيوم اراک آينده سازان برق جديد فارس خلاصه بازی
بادران تهران صباي قم خلاصه بازی
هفته 33
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم ماشین سازی تبریز خلاصه بازی
مس كرمان آلومينيوم اراک خلاصه بازی
شهرداري تبريز راه آهن تهران خلاصه بازی
مس رفسنجان ایرانجوان بوشهر خلاصه بازی
نساجی مازندران فجر سپاسي شیراز خلاصه بازی
شهرداري ماهشهر ملوان بندر انزلي خلاصه بازی
بادران تهران نفت مسجد سلیمان خلاصه بازی
اکسين البرز خونه به خونه مازندران خلاصه بازی
آينده سازان برق جديد فارس گل گهر سیرجان خلاصه بازی
هفته 34
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فجر سپاسي شیراز صباي قم خلاصه بازی
ملوان بندر انزلي شهرداري تبريز خلاصه بازی
راه آهن تهران نساجی مازندران خلاصه بازی
نفت مسجد سلیمان مس رفسنجان خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز بادران تهران خلاصه بازی
گل گهر سیرجان شهرداري ماهشهر خلاصه بازی
ایرانجوان بوشهر مس كرمان خلاصه بازی
خونه به خونه مازندران آينده سازان برق جديد فارس خلاصه بازی
آلومينيوم اراک اکسين البرز خلاصه بازی