برنامه بازی ها - لیگ سه (جام آزادگان) - 9596 لیگ دسته سه مرحله 2 گروه 2

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي ماکران مياندرود 3 نسل ابومسلم مشهد 0 1395/10/26 خلاصه بازی
اميد حسن آباد 0 شهداي بابلسر 1 1395/10/26 خلاصه بازی
پرسپوليس مشهد 3 استقلال جوان خان ببين 0 1395/10/26 خلاصه بازی
استقلال نوين بجنورد 0 انتظار بجنورد 0 1395/10/26 خلاصه بازی
بهمن سبز البرز 0 اسپيدار تهران 2 1395/10/26 خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال جوان خان ببين 1 اميد حسن آباد 1 1395/11/02 خلاصه بازی
نسل ابومسلم مشهد 1 استقلال نوين بجنورد 0 1395/11/03 خلاصه بازی
اسپيدار تهران 3 شهداي ماکران مياندرود 2 1395/11/02 خلاصه بازی
انتظار بجنورد 3 پرسپوليس مشهد 2 1395/11/02 خلاصه بازی
شهداي بابلسر 4 بهمن سبز البرز 1 1395/11/02 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپوليس مشهد 3 نسل ابومسلم مشهد 1 1395/11/09 خلاصه بازی
استقلال جوان خان ببين 3 شهداي بابلسر 1 1395/11/08 خلاصه بازی
اميد حسن آباد 2 انتظار بجنورد 0 1395/11/19 خلاصه بازی
استقلال نوين بجنورد 1 اسپيدار تهران 0 1395/11/09 خلاصه بازی
شهداي ماکران مياندرود 5 بهمن سبز البرز 0 1395/11/08 خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نسل ابومسلم مشهد 2 اميد حسن آباد 1 1395/12/14 خلاصه بازی
بهمن سبز البرز 2 استقلال نوين بجنورد 0 1395/11/14 خلاصه بازی
شهداي بابلسر 1 شهداي ماکران مياندرود 0 1395/11/14 خلاصه بازی
انتظار بجنورد 3 استقلال جوان خان ببين 1 1395/11/14 خلاصه بازی
اسپيدار تهران 2 پرسپوليس مشهد 2 1395/11/14 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال جوان خان ببين 0 نسل ابومسلم مشهد 0 1395/11/19 خلاصه بازی
استقلال نوين بجنورد 2 شهداي ماکران مياندرود 0 1395/11/19 خلاصه بازی
شهداي بابلسر 0 انتظار بجنورد 0 1395/11/19 خلاصه بازی
اميد حسن آباد 0 اسپيدار تهران 1 1395/11/20 خلاصه بازی
پرسپوليس مشهد 2 بهمن سبز البرز 0 1395/11/19 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
بهمن سبز البرز 0 اميد حسن آباد 2 1395/11/24 خلاصه بازی
استقلال نوين بجنورد 0 شهداي بابلسر 0 1395/11/24 خلاصه بازی
اسپيدار تهران 0 استقلال جوان خان ببين 0 1395/11/24 خلاصه بازی
نسل ابومسلم مشهد 0 انتظار بجنورد 0 1395/11/24 خلاصه بازی
شهداي ماکران مياندرود 3 پرسپوليس مشهد 0 1395/11/24 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي بابلسر 2 نسل ابومسلم مشهد 2 1395/12/03 خلاصه بازی
پرسپوليس مشهد 2 استقلال نوين بجنورد 1 1395/12/03 خلاصه بازی
اميد حسن آباد 3 شهداي ماکران مياندرود 3 1395/12/03 خلاصه بازی
انتظار بجنورد 2 اسپيدار تهران 2 1395/12/03 خلاصه بازی
استقلال جوان خان ببين 2 بهمن سبز البرز 0 1395/12/03 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال نوين بجنورد 3 اميد حسن آباد 1 1395/12/10 خلاصه بازی
اسپيدار تهران 1 نسل ابومسلم مشهد 1 1395/12/09 خلاصه بازی
پرسپوليس مشهد 1 شهداي بابلسر 1 1395/12/09 خلاصه بازی
شهداي ماکران مياندرود 2 استقلال جوان خان ببين 2 1395/12/09 خلاصه بازی
بهمن سبز البرز 1 انتظار بجنورد 3 1395/12/09 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال جوان خان ببين 2 استقلال نوين بجنورد 1 1395/12/17 خلاصه بازی
انتظار بجنورد 2 شهداي ماکران مياندرود 1 1395/12/17 خلاصه بازی
اميد حسن آباد 2 پرسپوليس مشهد 3 1395/12/18 خلاصه بازی
شهداي بابلسر 1 اسپيدار تهران 0 1395/12/16 خلاصه بازی
نسل ابومسلم مشهد 1 بهمن سبز البرز 0 1395/12/18 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي بابلسر 6 اميد حسن آباد 0 1395/12/23 خلاصه بازی
انتظار بجنورد 0 استقلال نوين بجنورد 1 1395/12/23 خلاصه بازی
نسل ابومسلم مشهد 2 شهداي ماکران مياندرود 1 1395/12/23 خلاصه بازی
استقلال جوان خان ببين 2 پرسپوليس مشهد 0 1395/12/23 خلاصه بازی
اسپيدار تهران 1 بهمن سبز البرز 1 1395/12/23 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال نوين بجنورد 2 نسل ابومسلم مشهد 1 1396/01/09 خلاصه بازی
بهمن سبز البرز 1 شهداي بابلسر 2 1396/01/09 خلاصه بازی
اميد حسن آباد 0 استقلال جوان خان ببين 2 1396/01/09 خلاصه بازی
پرسپوليس مشهد 0 انتظار بجنورد 0 1396/01/09 خلاصه بازی
شهداي ماکران مياندرود 2 اسپيدار تهران 0 1396/01/09 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
انتظار بجنورد 2 اميد حسن آباد 0 1396/01/15 خلاصه بازی
اسپيدار تهران 2 استقلال نوين بجنورد 0 1396/01/15 خلاصه بازی
بهمن سبز البرز 0 شهداي ماکران مياندرود 0 1396/01/15 خلاصه بازی
شهداي بابلسر 3 استقلال جوان خان ببين 2 1396/01/15 خلاصه بازی
نسل ابومسلم مشهد 0 پرسپوليس مشهد 1 1396/01/16 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اميد حسن آباد 3 نسل ابومسلم مشهد 1 1396/01/21 خلاصه بازی
شهداي ماکران مياندرود 0 شهداي بابلسر 0 1396/01/21 خلاصه بازی
استقلال جوان خان ببين 0 انتظار بجنورد 0 1396/01/21 خلاصه بازی
پرسپوليس مشهد 1 اسپيدار تهران 0 1396/01/21 خلاصه بازی
استقلال نوين بجنورد 4 بهمن سبز البرز 1 1396/01/21 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اسپيدار تهران 2 اميد حسن آباد 1 1396/01/27 خلاصه بازی
انتظار بجنورد 0 شهداي بابلسر 0 1396/01/27 خلاصه بازی
شهداي ماکران مياندرود 1 استقلال نوين بجنورد 0 1396/01/27 خلاصه بازی
نسل ابومسلم مشهد 1 استقلال جوان خان ببين 1 1396/01/27 خلاصه بازی
بهمن سبز البرز 1 پرسپوليس مشهد 4 1396/01/27 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
انتظار بجنورد 2 نسل ابومسلم مشهد 0 1396/02/02 خلاصه بازی
شهداي بابلسر 2 استقلال نوين بجنورد 2 1396/02/03 خلاصه بازی
پرسپوليس مشهد 2 شهداي ماکران مياندرود 1 1396/02/02 خلاصه بازی
استقلال جوان خان ببين 1 اسپيدار تهران 0 1396/02/02 خلاصه بازی
اميد حسن آباد 0 بهمن سبز البرز 0 1396/02/02 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي ماکران مياندرود اميد حسن آباد خلاصه بازی
نسل ابومسلم مشهد شهداي بابلسر خلاصه بازی
بهمن سبز البرز استقلال جوان خان ببين خلاصه بازی
اسپيدار تهران انتظار بجنورد خلاصه بازی
استقلال نوين بجنورد پرسپوليس مشهد خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اميد حسن آباد استقلال نوين بجنورد خلاصه بازی
استقلال جوان خان ببين شهداي ماکران مياندرود خلاصه بازی
شهداي بابلسر پرسپوليس مشهد خلاصه بازی
نسل ابومسلم مشهد اسپيدار تهران خلاصه بازی
انتظار بجنورد بهمن سبز البرز خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپوليس مشهد اميد حسن آباد خلاصه بازی
بهمن سبز البرز نسل ابومسلم مشهد خلاصه بازی
اسپيدار تهران شهداي بابلسر خلاصه بازی
استقلال نوين بجنورد استقلال جوان خان ببين خلاصه بازی
شهداي ماکران مياندرود انتظار بجنورد خلاصه بازی