برنامه بازی ها اتحاد ساري - لیگ سه (جام آزادگان) - 9596 لیگ دسته سه مرحله 2 گروه 1

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اتحاد ساري 2 ملي پوشان تبريز 0 1395/10/26 خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت ساري 1 اتحاد ساري 1 1395/11/02 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اتحاد ساري 2 شهداي رزکان کرج 1 1395/11/08 خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري کامياران 1 اتحاد ساري 1 1395/11/14 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
آلومينيوم آبسکون تهران 0 اتحاد ساري 3 1395/11/19 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اتحاد ساري 1 چوکا تالش 2 1395/11/24 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيام مقاومت ساري 2 اتحاد ساري 2 1395/12/03 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اتحاد ساري 0 خوشه طلايي ثنا 0 1395/12/09 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مقاومت تهران 1 اتحاد ساري 0 1395/12/17 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملي پوشان تبريز 2 اتحاد ساري 1 1395/12/23 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اتحاد ساري 0 صنعت ساري 1 1396/01/09 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي رزکان کرج 3 اتحاد ساري 2 1396/01/15 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اتحاد ساري 0 شهرداري کامياران 0 1396/01/21 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اتحاد ساري 5 آلومينيوم آبسکون تهران 0 1396/01/27 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
چوکا تالش 2 اتحاد ساري 2 1396/02/02 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اتحاد ساري پيام مقاومت ساري خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
خوشه طلايي ثنا اتحاد ساري خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اتحاد ساري مقاومت تهران خلاصه بازی