برنامه بازی ها پيام مقاومت ساري - لیگ سه (جام آزادگان) - 9596 لیگ دسته سه مرحله 2 گروه 1

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيام مقاومت ساري 3 شهرداري کامياران 0 1395/10/26 خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
خوشه طلايي ثنا 3 پيام مقاومت ساري 1 1395/11/02 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيام مقاومت ساري 4 مقاومت تهران 3 1395/11/08 خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملي پوشان تبريز 2 پيام مقاومت ساري 1 1395/11/14 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيام مقاومت ساري 2 صنعت ساري 1 1395/11/19 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي رزکان کرج 1 پيام مقاومت ساري 0 1395/11/24 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيام مقاومت ساري 2 اتحاد ساري 2 1395/12/03 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
آلومينيوم آبسکون تهران 2 پيام مقاومت ساري 2 1395/12/09 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيام مقاومت ساري 0 چوکا تالش 1 1395/12/17 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري کامياران 1 پيام مقاومت ساري 1 1395/12/23 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيام مقاومت ساري 0 خوشه طلايي ثنا 0 1395/01/09 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مقاومت تهران 0 پيام مقاومت ساري 0 1396/01/15 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيام مقاومت ساري 1 ملي پوشان تبريز 0 1396/01/21 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت ساري 3 پيام مقاومت ساري 2 1396/01/28 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيام مقاومت ساري 2 شهداي رزکان کرج 0 1396/02/02 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اتحاد ساري پيام مقاومت ساري خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيام مقاومت ساري آلومينيوم آبسکون تهران خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
چوکا تالش پيام مقاومت ساري خلاصه بازی