برنامه بازی ها چوکا تالش - لیگ سه (جام آزادگان) - 9596 لیگ دسته سه مرحله 2 گروه 1

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
چوکا تالش 1 خوشه طلايي ثنا 2 1395/10/26 خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مقاومت تهران 1 چوکا تالش 0 1395/11/02 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
چوکا تالش 3 ملي پوشان تبريز 0 1395/11/08 خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت ساري 1 چوکا تالش 0 1395/11/14 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
چوکا تالش 0 شهداي رزکان کرج 0 1395/11/19 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اتحاد ساري 1 چوکا تالش 2 1395/11/24 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
چوکا تالش 3 آلومينيوم آبسکون تهران 1 1395/12/03 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
چوکا تالش 2 شهرداري کامياران 2 1395/12/09 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيام مقاومت ساري 0 چوکا تالش 1 1395/12/17 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
خوشه طلايي ثنا 2 چوکا تالش 0 1395/12/23 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
چوکا تالش 0 مقاومت تهران 3 1395/01/09 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملي پوشان تبريز 2 چوکا تالش 1 1396/01/15 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
چوکا تالش 2 صنعت ساري 1 1396/01/21 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي رزکان کرج 4 چوکا تالش 0 1396/01/27 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
چوکا تالش 2 اتحاد ساري 2 1396/02/02 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
آلومينيوم آبسکون تهران چوکا تالش خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري کامياران چوکا تالش خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
چوکا تالش پيام مقاومت ساري خلاصه بازی