برنامه بازی ها مقاومت تهران - لیگ سه (جام آزادگان) - 9596 لیگ دسته سه مرحله 2 گروه 1

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
آلومينيوم آبسکون تهران 2 مقاومت تهران 2 1395/10/26 خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مقاومت تهران 1 چوکا تالش 0 1395/11/02 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيام مقاومت ساري 4 مقاومت تهران 3 1395/11/08 خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مقاومت تهران 2 خوشه طلايي ثنا 0 1395/11/14 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري کامياران 3 مقاومت تهران 0 1395/11/19 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ملي پوشان تبريز 0 مقاومت تهران 0 1395/11/24 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مقاومت تهران 6 صنعت ساري 2 1395/12/03 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهداي رزکان کرج 2 مقاومت تهران 3 1395/12/09 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مقاومت تهران 1 اتحاد ساري 0 1395/12/17 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مقاومت تهران 2 آلومينيوم آبسکون تهران 0 1395/12/23 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
چوکا تالش 0 مقاومت تهران 3 1395/01/09 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مقاومت تهران 0 پيام مقاومت ساري 0 1396/01/15 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
خوشه طلايي ثنا 1 مقاومت تهران 0 1396/01/21 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مقاومت تهران 0 شهرداري کامياران 0 1396/01/27 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مقاومت تهران 0 ملي پوشان تبريز 0 1396/02/02 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت ساري مقاومت تهران خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
مقاومت تهران شهداي رزکان کرج خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
اتحاد ساري مقاومت تهران خلاصه بازی