برنامه بازی ها باني گستر کيش - ليگ دو (جام آزادگان) - 9596 گروه 3

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
هف سمنان 1 باني گستر کيش 0 1395/06/09 خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
باني گستر کيش 0 پاس همدان 3 1395/06/15 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شاهين ماهشهر 2 باني گستر کيش 1 1395/06/28 خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
باني گستر کيش 1 کاسپین قزوین 0 1395/07/03 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
آلومينيوم هرمزگان 1 باني گستر کيش 0 1395/07/17 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
باني گستر کيش 1 کارا شيراز 1 1395/07/24 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سردار بوکان 0 باني گستر کيش 1 1395/08/01 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
باني گستر کيش 0 شهرداري همدان 0 1395/08/09 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شاهين شهرداري بوشهر 3 باني گستر کيش 0 1395/08/16 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري تبريز 2 باني گستر کيش 0 1395/08/22 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
باني گستر کيش 1 نیروی زمینی تهران 1 1395/08/28 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
باني گستر کيش 2 هف سمنان 1 1395/09/06 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پاس همدان 4 باني گستر کيش 3 1395/09/13 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
باني گستر کيش 0 شاهين ماهشهر 3 1395/10/06 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
کاسپین قزوین 1 باني گستر کيش 1 1395/10/13 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
باني گستر کيش 1 آلومينيوم هرمزگان 1 1395/10/20 خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
کارا شيراز 3 باني گستر کيش 0 1395/10/27 خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
باني گستر کيش 0 سردار بوکان 3 1395/11/04 خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري همدان 3 باني گستر کيش 0 1395/11/11 خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
باني گستر کيش 0 شاهين شهرداري بوشهر 3 1395/11/19 خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
باني گستر کيش 0 شهرداري تبريز 3 1395/11/26 خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نیروی زمینی تهران 3 باني گستر کيش 0 1395/12/03 خلاصه بازی