برنامه بازی ها شهرداري کاشان - ليگ دو (جام آزادگان) - 9596 گروه 2

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پترو کيان شوشتر 1 شهرداري کاشان 1 1395/06/09 خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري کاشان 1 آبي پوشان اردبيل 1 1395/06/15 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري اروميه 0 شهرداري کاشان 1 1395/06/28 خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري کاشان 2 شهرداري فومن 0 1395/07/03 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهيد کريمي جويبار 0 شهرداري کاشان 0 1395/07/17 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
بادران نوين تهران 1 شهرداري کاشان 3 1395/07/24 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري کاشان 1 شهرداري ماهشهر 2 1395/08/04 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
داماش گيلانيان 1 شهرداري کاشان 1 1395/08/10 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري کاشان 4 شهرداری بندرعباس 1 1395/08/16 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت نوين آبادان 0 شهرداري کاشان 1 1395/08/23 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري کاشان 0 استقلال ب آبي تهران 0 1395/09/01 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري کاشان 0 پترو کيان شوشتر 2 1395/09/06 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
آبي پوشان اردبيل 1 شهرداري کاشان 2 1395/09/13 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري کاشان 2 شهرداري اروميه 1 1395/10/06 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري فومن 2 شهرداري کاشان 1 1395/10/13 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري کاشان 2 شهيد کريمي جويبار 0 1395/10/20 خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري کاشان 2 بادران نوين تهران 2 1395/10/27 خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري ماهشهر 1 شهرداري کاشان 0 1395/11/04 خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري کاشان 4 داماش گيلانيان 0 1395/11/11 خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداری بندرعباس 0 شهرداري کاشان 0 1395/11/20 خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
شهرداري کاشان 2 نفت نوين آبادان 0 1395/11/27 خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال ب آبي تهران 1 شهرداري کاشان 2 1395/12/04 خلاصه بازی