برنامه بازی ها پدیده خراسان - ليگ برتر (خليج فارس)-9596 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 0 پدیده خراسان 1 1395/05/05 20:30 ذوب آهن خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 1 سیاه جامگان 1 1395/05/10 19:10 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 3 پدیده خراسان 0 1395/05/16 20:30 تختی خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 1 پدیده خراسان 1 1395/05/21 20:20 پاس قوامین خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 0 استقلال خوزستان 0 1395/06/20 18:15 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 1 پدیده خراسان 0 1395/06/26 18:45 غدیر خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 3 صنعت نفت آبادان 3 1395/06/31 17:00 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 3 پدیده خراسان 0 1395/07/25 15:00 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 0 پيکان تهران 0 1395/07/30 15:00 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 2 پدیده خراسان 3 1395/08/06 16:45 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 1 ماشین سازی تبریز 0 1395/09/05 14:30 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 1 پدیده خراسان 1 1395/09/12 14:00 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 1 پرسپولیس تهران 2 1395/09/20 14:00 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران پدیده خراسان 1395/09/25 16:20 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان ذوب آهن اصفهان 1395/10/06 14:30 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان سپاهان اصفهان خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان پدیده خراسان خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان نفت تهران خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان سايپـا تهران خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان پدیده خراسان خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان فولاد خوزستان خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان پدیده خراسان خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان گسترش فولاد خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران پدیده خراسان خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان صباي قم خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز پدیده خراسان خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان تراکتورسازي تبریز خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران پدیده خراسان خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان استقلال تهران خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان پدیده خراسان خلاصه بازی