برنامه بازی ها پدیده خراسان - ليگ برتر (خليج فارس)-9596 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 0 پدیده خراسان 1 1395/05/05 20:30 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 1 سیاه جامگان 1 1395/05/10 19:10 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 3 پدیده خراسان 0 1395/05/16 20:30 تختی خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 1 پدیده خراسان 1 1395/05/21 20:20 پاس قوامین خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 0 استقلال خوزستان 0 1395/06/20 18:15 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 1 پدیده خراسان 0 1395/06/26 18:45 غدیر خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 3 صنعت نفت آبادان 3 1395/06/31 17:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 3 پدیده خراسان 0 1395/07/25 15:00 بنیان دیزل خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 0 پيکان تهران 0 1395/07/30 15:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 2 پدیده خراسان 3 1395/08/06 16:45 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 1 ماشین سازی تبریز 0 1395/09/05 14:30 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 1 پدیده خراسان 1 1395/09/12 14:00 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 1 پرسپولیس تهران 2 1395/09/19 14:10 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 1 پدیده خراسان 0 1395/09/25 16:20 آزادی خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 1 ذوب آهن اصفهان 1 1395/10/06 14:30 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 1 سپاهان اصفهان 1 1395/10/24 14:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 1 پدیده خراسان 1 1395/10/29 15:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 0 نفت تهران 0 1395/11/04 14:45 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 0 سايپـا تهران 1 1395/11/09 14:30 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 2 پدیده خراسان 1 1395/11/14 15:30 غدیر خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 0 فولاد خوزستان 1 1395/11/21 14:30 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 0 پدیده خراسان 3 1395/11/29 16:00 تختی خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 3 گسترش فولاد 2 1395/12/13 15:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 0 پدیده خراسان 2 1395/12/20 16:00 شهدا خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 1 صباي قم 0 1396/01/11 17:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 0 پدیده خراسان 2 1396/01/18 17:00 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 0 تراکتورسازي تبریز 1 1396/01/25 17:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 4 پدیده خراسان 0 1396/01/30 17:45 آزادی خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 1 استقلال تهران 2 1396/02/09 18:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان 2 پدیده خراسان 0 1396/02/14 18:00 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی