برنامه بازی ها پدیده خراسان - ليگ برتر (خليج فارس)-9697 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 1 پدیده خراسان 1 1396/05/06 20:45 شهدا خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 4 سپاهان اصفهان 0 1396/05/13 19:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 2 پدیده خراسان 0 1396/05/20 21:00 تختی خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 2 استقلال خوزستان 2 1396/05/27 18:45 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 0 پدیده خراسان 2 1396/05/31 18:00 آزادی خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 3 سايپـا تهران 0 1396/06/24 17:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 1 پدیده خراسان 2 1396/06/31 17:45 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پارس جنوبي جم 1 پدیده خراسان 1 1396/07/06 18:30 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 2 ذوب آهن اصفهان 2 1396/07/21 16:30 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپيدرود رشت 2 پدیده خراسان 1 1396/07/27 16:00 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان فولاد خوزستان 1396/08/09 16:00 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران پدیده خراسان 1396/08/24 17:30 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان نفت تهران 1396/09/03 15:45 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان پدیده خراسان 1396/09/10 15:45 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان گسترش فولاد 1396/09/15 15:45 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان پيکان تهران خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان پدیده خراسان خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان صنعت نفت آبادان خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان پدیده خراسان خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان استقلال تهران خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران پدیده خراسان خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان تراکتورسازي تبریز خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان پارس جنوبي جم خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان پدیده خراسان خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان سپيدرود رشت خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان پدیده خراسان خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان پرسپولیس تهران خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران پدیده خراسان خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان سیاه جامگان خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد پدیده خراسان خلاصه بازی