نسخه آزمایشی
برنامه بازی ها ماشین سازی تبریز - ليگ برتر (خليج فارس)-9596 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 1 ماشین سازی تبریز 2 1395/05/05 20:45 غدیر خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 0 گسترش فولاد 0 1395/05/11 18:15 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 1 ماشین سازی تبریز 1 1395/05/16 20:30 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 0 تراکتورسازي تبریز 2 1395/05/21 18:00 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 1 ماشین سازی تبریز 1 1395/06/21 18:45 آزادی خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 0 سپاهان اصفهان 1 1395/06/25 17:00 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 2 ماشین سازی تبریز 1 1395/06/31 17:30 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 1 استقلال خوزستان 3 1395/07/24 15:00 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 3 ماشین سازی تبریز 0 1395/07/30 16:45 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 1 پيکان تهران 4 1395/08/06 14:30 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 1 ماشین سازی تبریز 0 1395/09/05 14:30 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 1 ماشین سازی تبریز 0 1395/09/12 17:15 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز ذوب آهن اصفهان 1395/09/18 14:00 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان ماشین سازی تبریز 1395/09/26 14:30 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز سايپـا تهران 1395/10/05 14:15 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز فولاد خوزستان خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد ماشین سازی تبریز خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز صباي قم خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز ماشین سازی تبریز خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز استقلال تهران خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان ماشین سازی تبریز خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز نفت تهران خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان ماشین سازی تبریز خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز صنعت نفت آبادان خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران ماشین سازی تبریز خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز پدیده خراسان خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز پرسپولیس تهران خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان ماشین سازی تبریز خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز سیاه جامگان خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران ماشین سازی تبریز خلاصه بازی