برنامه بازی ها ماشین سازی تبریز - ليگ برتر (خليج فارس)-9596 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 1 ماشین سازی تبریز 2 1395/05/05 20:45 غدیر خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 0 گسترش فولاد 0 1395/05/11 18:15 بنیان دیزل خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 1 ماشین سازی تبریز 1 1395/05/16 20:30 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 0 تراکتورسازي تبریز 2 1395/05/21 18:00 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 1 ماشین سازی تبریز 1 1395/06/21 18:45 آزادی خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 0 سپاهان اصفهان 1 1395/06/25 17:00 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 2 ماشین سازی تبریز 1 1395/06/31 17:30 تختی خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 1 استقلال خوزستان 3 1395/07/24 15:00 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 3 ماشین سازی تبریز 0 1395/07/30 16:45 تختی خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 1 پيکان تهران 4 1395/08/06 14:30 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 1 ماشین سازی تبریز 0 1395/09/05 14:30 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 1 ماشین سازی تبریز 0 1395/09/12 17:15 آزادی خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 1 ذوب آهن اصفهان 2 1395/09/18 14:00 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 1 ماشین سازی تبریز 0 1395/09/26 14:30 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 3 سايپـا تهران 3 1395/10/19 14:00 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 0 فولاد خوزستان 0 1395/10/24 14:00 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 2 ماشین سازی تبریز 1 1395/10/29 15:00 بنیان دیزل خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 0 صباي قم 0 1395/11/03 14:00 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 0 ماشین سازی تبریز 0 1395/11/08 15:00 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 0 استقلال تهران 3 1395/11/13 17:00 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 0 ماشین سازی تبریز 3 1395/11/21 16:00 نقش جهان خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 0 نفت تهران 2 1395/11/30 14:00 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 1 ماشین سازی تبریز 0 1395/12/14 16:00 غدیر خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 1 صنعت نفت آبادان 0 1395/12/19 15:30 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 3 ماشین سازی تبریز 1 1396/01/11 17:00 شهدا خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 0 پدیده خراسان 2 1396/01/18 17:00 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 0 پرسپولیس تهران 2 1396/01/26 17:00 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان 2 ماشین سازی تبریز 1 1396/01/31 17:45 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 0 سیاه جامگان 1 1396/02/09 18:00 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 1 ماشین سازی تبریز 0 1396/02/14 18:00 پاس قوامین خلاصه بازی