نسخه آزمایشی
برنامه بازی ها استقلال خوزستان - ليگ برتر (خليج فارس)-9596 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 2 استقلال خوزستان 2 1395/05/04 18:00 خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 2 استقلال تهران 1 1395/05/10 20:45 غدیر خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 3 استقلال خوزستان 1 1395/05/16 20:30 ذوب آهن خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 2 نفت تهران 2 1395/05/21 20:30 غدیر خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 0 استقلال خوزستان 0 1395/06/20 18:15 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 1 استقلال خوزستان 1 1395/06/25 18:45 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 2 پيکان تهران 3 1395/06/30 18:40 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 1 استقلال خوزستان 3 1395/07/24 15:00 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 1 پرسپولیس تهران 1 1395/07/29 16:45 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان 2 استقلال خوزستان 0 1395/08/07 16:45 ذوب آهن خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 0 سیاه جامگان 0 1395/09/04 17:45 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 0 استقلال خوزستان 2 1395/09/11 15:00 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان فولاد خوزستان 1395/09/19 15:00 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد استقلال خوزستان 1395/09/25 14:30 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان صباي قم 1395/10/03 15:15 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان تراکتورسازي تبریز خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران استقلال خوزستان خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان سپاهان اصفهان خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران استقلال خوزستان خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان پدیده خراسان خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان صنعت نفت آبادان خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران استقلال خوزستان خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان ماشین سازی تبریز خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران استقلال خوزستان خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان ذوب آهن اصفهان خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان استقلال خوزستان خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان سايپـا تهران خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان استقلال خوزستان خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان گسترش فولاد خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم استقلال خوزستان خلاصه بازی