برنامه بازی ها استقلال خوزستان - ليگ برتر (خليج فارس)-9596 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 2 استقلال خوزستان 2 1395/05/04 18:00 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 2 استقلال تهران 1 1395/05/10 20:45 غدیر خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 3 استقلال خوزستان 1 1395/05/16 20:30 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 2 نفت تهران 2 1395/05/21 20:30 غدیر خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 0 استقلال خوزستان 0 1395/06/20 18:15 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 1 استقلال خوزستان 1 1395/06/25 18:45 تختی خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 2 پيکان تهران 3 1395/06/30 18:40 غدیر خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 1 استقلال خوزستان 3 1395/07/24 15:00 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 1 پرسپولیس تهران 1 1395/07/29 16:45 غدیر خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان 2 استقلال خوزستان 0 1395/08/07 16:45 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 0 سیاه جامگان 0 1395/09/04 17:45 غدیر خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 0 استقلال خوزستان 2 1395/09/11 15:00 پاس قوامین خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 0 فولاد خوزستان 1 1395/09/19 15:00 غدیر خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 2 استقلال خوزستان 1 1395/09/25 14:30 بنیان دیزل خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 1 صباي قم 0 1395/10/03 15:15 غدیر خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 0 تراکتورسازي تبریز 1 1395/10/23 15:30 غدیر خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 1 استقلال خوزستان 2 1395/10/28 16:40 آزادی خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 1 سپاهان اصفهان 1 1395/11/04 14:45 غدیر خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 1 استقلال خوزستان 1 1395/11/09 15:30 تختی خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 2 پدیده خراسان 1 1395/11/14 15:30 غدیر خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 1 صنعت نفت آبادان 0 1395/11/21 15:30 غدیر خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 4 استقلال خوزستان 3 1395/11/26 15:30 شهدا خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 1 ماشین سازی تبریز 0 1395/12/14 16:00 غدیر خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 1 استقلال خوزستان 0 1395/12/19 17:30 آزادی خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 1 ذوب آهن اصفهان 1 1396/01/11 17:00 غدیر خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 2 استقلال خوزستان 1 1396/01/16 16:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 0 سايپـا تهران 0 1396/01/26 18:00 غدیر خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 1 استقلال خوزستان 3 1396/01/31 17:45 غدیر خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 0 گسترش فولاد 0 1396/02/09 18:00 غدیر خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 1 استقلال خوزستان 2 1396/02/14 18:00 یادگار امام خلاصه بازی