نسخه آزمایشی
برنامه بازی ها گسترش فولاد - ليگ برتر (خليج فارس)-9596 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 پيکان تهران 0 1395/05/05 18:15 خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 0 گسترش فولاد 0 1395/05/11 18:15 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 پرسپولیس تهران 1 1395/05/16 18:00 خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان 1 گسترش فولاد 1 1395/05/21 20:15 ذوب آهن خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 سیاه جامگان 1 1395/06/19 17:30 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 1 گسترش فولاد 1 1395/06/25 18:30 پاس قوامین خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 فولاد خوزستان 0 1395/06/31 16:15 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 3 پدیده خراسان 0 1395/07/25 15:00 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 0 گسترش فولاد 0 1395/07/30 16:50 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 تراکتورسازي تبریز 2 1395/08/06 14:45 گسترش خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 2 گسترش فولاد 2 1395/09/05 16:20 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 2 سپاهان اصفهان 1 1395/09/11 14:15 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران گسترش فولاد 1395/09/18 15:00 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد استقلال خوزستان 1395/09/25 14:30 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان گسترش فولاد 1395/10/04 15:30 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران گسترش فولاد خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد ماشین سازی تبریز خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران گسترش فولاد خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد ذوب آهن اصفهان خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان گسترش فولاد خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد سايپـا تهران خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان گسترش فولاد خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان گسترش فولاد خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد صباي قم خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز گسترش فولاد خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد استقلال تهران خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان گسترش فولاد خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد نفت تهران خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان گسترش فولاد خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد صنعت نفت آبادان خلاصه بازی