برنامه بازی ها گسترش فولاد - ليگ برتر (خليج فارس)-9596 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 پيکان تهران 0 1395/05/05 18:15 بنیان دیزل خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 0 گسترش فولاد 0 1395/05/11 18:15 بنیان دیزل خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 پرسپولیس تهران 1 1395/05/16 18:00 بنیان دیزل خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان 1 گسترش فولاد 1 1395/05/21 20:15 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 سیاه جامگان 1 1395/06/19 17:30 بنیان دیزل خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 1 گسترش فولاد 1 1395/06/25 18:30 پاس قوامین خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 فولاد خوزستان 0 1395/06/31 16:15 بنیان دیزل خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 3 پدیده خراسان 0 1395/07/25 15:00 بنیان دیزل خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 0 گسترش فولاد 0 1395/07/30 16:50 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 تراکتورسازي تبریز 2 1395/08/06 14:45 گسترش خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 2 گسترش فولاد 2 1395/09/05 16:20 آزادی خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 2 سپاهان اصفهان 1 1395/09/11 14:30 گسترش خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 1 گسترش فولاد 1 1395/09/18 15:00 تختی خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 2 استقلال خوزستان 1 1395/09/25 14:30 بنیان دیزل خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 0 گسترش فولاد 1 1395/10/06 14:15 تختی خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 1 گسترش فولاد 1 1395/10/23 15:00 شهدا خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 2 ماشین سازی تبریز 1 1395/10/29 15:00 بنیان دیزل خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 1 گسترش فولاد 0 1395/11/04 16:45 آزادی خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 ذوب آهن اصفهان 0 1395/11/09 14:30 بنیان دیزل خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 1 گسترش فولاد 1 1395/11/15 15:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 2 سايپـا تهران 1 1395/11/21 15:00 بنیان دیزل خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 2 گسترش فولاد 2 1395/11/28 15:00 غدیر خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 3 گسترش فولاد 2 1395/12/13 15:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 صباي قم 0 1395/12/20 14:30 گسترش خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 1 گسترش فولاد 1 1396/01/12 17:30 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 1 استقلال تهران 1 1396/01/17 17:30 بنیان دیزل خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 1 گسترش فولاد 0 1396/01/25 19:00 نقش جهان خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 نفت تهران 0 1396/01/31 17:45 بنیان دیزل خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 0 گسترش فولاد 0 1396/02/09 18:00 غدیر خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 1 صنعت نفت آبادان 0 1396/02/14 18:00 بنیان دیزل خلاصه بازی