برنامه بازی ها نفت تهران - ليگ برتر (خليج فارس)-9596 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 1 نفت تهران 1 1395/05/04 20:45 آزادی خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 0 سپاهان اصفهان 1 1395/05/11 20:35 تختی خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 3 پدیده خراسان 0 1395/05/16 20:30 تختی خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 2 نفت تهران 2 1395/05/21 20:30 غدیر خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 2 صنعت نفت آبادان 1 1395/06/19 18:45 تختی خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 0 نفت تهران 0 1395/06/25 18:30 شهدا خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 2 ماشین سازی تبریز 1 1395/06/31 17:30 تختی خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 3 نفت تهران 0 1395/07/24 18:00 آزادی خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 2 ذوب آهن اصفهان 1 1395/07/29 16:45 تختی خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 2 نفت تهران 2 1395/08/07 15:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 2 سايپـا تهران 0 1395/09/04 15:00 تختی خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 4 نفت تهران 2 1395/09/11 16:40 غدیر خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 1 گسترش فولاد 1 1395/09/18 15:00 تختی خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 0 نفت تهران 1 1395/09/25 15:15 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 0 تراکتورسازي تبریز 2 1395/10/05 15:00 تختی خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 0 استقلال تهران 1 1395/10/23 16:35 تختی خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 2 نفت تهران 1 1395/10/29 14:30 نقش جهان خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 0 نفت تهران 0 1395/11/04 14:45 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 1 استقلال خوزستان 1 1395/11/09 15:30 تختی خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 0 نفت تهران 0 1395/11/15 17:15 تختی خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 2 پيکان تهران 1 1395/11/21 15:30 تختی خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 0 نفت تهران 2 1395/11/30 14:00 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 0 پرسپولیس تهران 2 1395/12/15 17:25 تختی خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان 1 نفت تهران 1 1395/12/19 17:30 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 1 سیاه جامگان 1 1396/01/11 17:00 تختی خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 1 نفت تهران 0 1396/01/18 17:30 پاس قوامین خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 2 فولاد خوزستان 2 1396/01/25 18:00 تختی خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 نفت تهران 0 1396/01/31 17:45 بنیان دیزل خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 1 صباي قم 2 1396/02/09 18:00 تختی خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 1 نفت تهران 0 1396/02/14 18:00 یادگار امام خلاصه بازی