نسخه آزمایشی
برنامه بازی ها صباي قم - ليگ برتر (خليج فارس)-9596 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 0 صنعت نفت آبادان 0 1395/05/04 20:45 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 1 صباي قم 1 1395/05/10 20:35 شهدا خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 1 ماشین سازی تبریز 1 1395/05/16 20:30 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 1 صباي قم 0 1395/05/21 20:30 آزادی خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 1 ذوب آهن اصفهان 1 1395/06/20 18:45 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 2 صباي قم 2 1395/06/25 17:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 1 سايپـا تهران 0 1395/06/30 18:30 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 2 صباي قم 0 1395/07/23 17:10 غدیر خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 0 گسترش فولاد 0 1395/07/30 16:50 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 2 پدیده خراسان 3 1395/08/06 16:45 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 2 صباي قم 1 1395/09/05 14:30 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 0 استقلال تهران 2 1395/09/11 16:20 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان صباي قم 1395/09/19 15:15 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم نفت تهران 1395/09/25 15:15 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان صباي قم 1395/10/03 15:45 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان صباي قم خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم پيکان تهران خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز صباي قم خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم پرسپولیس تهران خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان صباي قم خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم سیاه جامگان خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران صباي قم خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم فولاد خوزستان خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد صباي قم خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان صباي قم خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم تراکتورسازي تبریز خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران صباي قم خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم سپاهان اصفهان خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران صباي قم خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم استقلال خوزستان خلاصه بازی