برنامه بازی ها صباي قم - ليگ برتر (خليج فارس)-9596 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 0 صنعت نفت آبادان 0 1395/05/04 20:45 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 1 صباي قم 1 1395/05/10 20:35 شهدا خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 1 ماشین سازی تبریز 1 1395/05/16 20:30 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 1 صباي قم 0 1395/05/21 20:30 آزادی خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 1 ذوب آهن اصفهان 1 1395/06/20 18:45 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 2 صباي قم 2 1395/06/25 17:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 1 سايپـا تهران 0 1395/06/30 18:30 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 2 صباي قم 0 1395/07/23 17:10 غدیر خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 0 گسترش فولاد 0 1395/07/30 16:50 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 2 پدیده خراسان 3 1395/08/06 16:45 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 2 صباي قم 1 1395/09/05 14:30 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 0 استقلال تهران 2 1395/09/11 16:20 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 4 صباي قم 1 1395/09/19 14:15 نقش جهان خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 0 نفت تهران 1 1395/09/25 15:15 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 1 صباي قم 0 1395/10/03 15:15 غدیر خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 2 صباي قم 1 1395/10/22 15:00 تختی خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 1 پيکان تهران 0 1395/10/28 15:30 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 0 صباي قم 0 1395/11/03 14:00 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 0 پرسپولیس تهران 2 1395/11/09 16:50 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان 0 صباي قم 1 1395/11/14 17:00 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 2 سیاه جامگان 1 1395/11/21 15:00 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 0 صباي قم 0 1395/11/29 16:00 پاس قوامین خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 0 فولاد خوزستان 0 1395/12/13 16:00 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 صباي قم 0 1395/12/20 14:30 گسترش خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 1 صباي قم 0 1396/01/11 17:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 3 تراکتورسازي تبریز 0 1396/01/18 17:15 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 2 صباي قم 1 1396/01/26 19:00 آزادی خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 0 سپاهان اصفهان 1 1396/01/31 17:45 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 1 صباي قم 2 1396/02/09 18:00 تختی خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 1 استقلال خوزستان 2 1396/02/14 18:00 یادگار امام خلاصه بازی