برنامه بازی ها صنعت نفت آبادان - ليگ برتر (خليج فارس)-9697 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 1 استقلال تهران 0 1396/05/06 21:00 تختی خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 3 صنعت نفت آبادان 2 1396/05/12 20:30 پاس قوامین خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 2 پدیده خراسان 0 1396/05/20 21:00 تختی خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پارس جنوبي جم 2 صنعت نفت آبادان 1 1396/05/26 20:45 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 2 ذوب آهن اصفهان 2 1396/05/31 20:30 تختی خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپيدرود رشت 2 صنعت نفت آبادان 0 1396/06/23 18:45 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 0 فولاد خوزستان 1 1396/06/31 20:00 تختی خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران صنعت نفت آبادان 1396/08/30 آزادی خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 1 نفت تهران 0 1396/07/21 17:15 تختی خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 0 صنعت نفت آبادان 1 1396/07/27 16:15 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان گسترش فولاد 1396/08/09 17:00 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران صنعت نفت آبادان 1396/08/24 15:15 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان سپاهان اصفهان 1396/09/03 16:45 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان تراکتورسازي تبریز 1396/09/10 16:45 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان صنعت نفت آبادان 1396/09/14 15:30 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران صنعت نفت آبادان خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان سايپـا تهران خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان صنعت نفت آبادان خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان پارس جنوبي جم خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان صنعت نفت آبادان خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان سپيدرود رشت خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان صنعت نفت آبادان خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان پرسپولیس تهران خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران صنعت نفت آبادان خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان سیاه جامگان خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد صنعت نفت آبادان خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان پيکان تهران خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان صنعت نفت آبادان خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز صنعت نفت آبادان خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان استقلال خوزستان خلاصه بازی