برنامه بازی ها صنعت نفت آبادان - ليگ برتر (خليج فارس)-9596 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 0 صنعت نفت آبادان 0 1395/05/04 20:45 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 0 تراکتورسازي تبریز 0 1395/05/11 20:45 تختی خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 1 صنعت نفت آبادان 2 1395/05/15 20:30 آزادی خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 1 سپاهان اصفهان 0 1395/05/21 20:30 تختی خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 2 صنعت نفت آبادان 1 1395/06/19 18:45 تختی خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 1 استقلال خوزستان 1 1395/06/25 18:45 تختی خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 3 صنعت نفت آبادان 3 1395/06/31 17:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 3 صنعت نفت آبادان 2 1395/07/23 15:45 شهدا خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 3 ماشین سازی تبریز 0 1395/07/30 16:45 تختی خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 1 صنعت نفت آبادان 0 1395/08/07 16:40 آزادی خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 0 ذوب آهن اصفهان 3 1395/09/05 16:15 تختی خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 0 صنعت نفت آبادان 1 1395/09/12 14:30 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 0 سايپـا تهران 1 1395/09/18 15:30 تختی خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 3 صنعت نفت آبادان 0 1395/09/26 15:00 غدیر خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 0 گسترش فولاد 1 1395/10/06 14:15 تختی خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 2 صباي قم 1 1395/10/22 15:00 تختی خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 2 صنعت نفت آبادان 2 1395/10/28 15:00 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 0 استقلال تهران 3 1395/11/03 16:45 تختی خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 0 صنعت نفت آبادان 0 1395/11/09 15:00 نقش جهان خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 0 نفت تهران 0 1395/11/15 17:15 تختی خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 1 صنعت نفت آبادان 0 1395/11/21 15:30 غدیر خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 0 پدیده خراسان 3 1395/11/29 16:00 تختی خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 1 پيکان تهران 0 1395/12/13 16:30 تختی خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 1 صنعت نفت آبادان 0 1395/12/19 15:30 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 1 پرسپولیس تهران 0 1396/01/12 16:30 تختی خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان 1 صنعت نفت آبادان 1 1396/01/17 17:45 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 1 سیاه جامگان 1 1396/01/25 18:00 تختی خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 0 صنعت نفت آبادان 2 1396/01/31 17:45 پاس قوامین خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 0 فولاد خوزستان 1 1396/02/09 18:00 تختی خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 1 صنعت نفت آبادان 0 1396/02/14 18:00 بنیان دیزل خلاصه بازی