برنامه بازی ها پرسپولیس تهران - ليگ برتر (خليج فارس)-9697 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 2 فولاد خوزستان 0 1396/05/05 21:00 آزادی خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 1 پرسپولیس تهران 2 1396/05/12 19:30 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 0 پرسپولیس تهران 3 1396/05/19 20:45 تختی خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 1 سیاه جامگان 1 1396/05/25 20:45 آزادی خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 پرسپولیس تهران 3 1396/06/16 17:15 بنیان دیزل خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 0 پيکان تهران 1 1396/06/26 20:00 آزادی خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 2 پرسپولیس تهران 2 1396/06/30 20:00 نقش جهان خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران صنعت نفت آبادان 1396/08/30 آزادی خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 1 پرسپولیس تهران 3 1396/07/20 17:00 غدیر خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران استقلال تهران 1396/08/04 16:40 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران پرسپولیس تهران 1396/08/09 15:00 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران پدیده خراسان 1396/08/24 17:30 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پارس جنوبي جم پرسپولیس تهران 1396/09/04 15:00 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران ذوب آهن اصفهان 1396/09/10 16:30 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپيدرود رشت پرسپولیس تهران 1396/09/15 15:00 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان پرسپولیس تهران خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران تراکتورسازي تبریز خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران نفت تهران خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان پرسپولیس تهران خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران گسترش فولاد خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران پرسپولیس تهران خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران سپاهان اصفهان خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان پرسپولیس تهران خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران استقلال خوزستان خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران پرسپولیس تهران خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران سايپـا تهران خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان پرسپولیس تهران خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران پارس جنوبي جم خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان پرسپولیس تهران خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران سپيدرود رشت خلاصه بازی