برنامه بازی ها پرسپولیس تهران - ليگ برتر (خليج فارس)-9697 گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

2 - 0

فولاد خوزستان

1396/05/05 21:00

آزادی

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

1 - 2

پرسپولیس تهران

1396/05/12 19:30

یادگار امام

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت تهران

0 - 3

پرسپولیس تهران

1396/05/19 20:45

تختی

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

1 - 1

سیاه جامگان

1396/05/25 20:45

آزادی

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گسترش فولاد

0 - 3

پرسپولیس تهران

1396/06/16 17:15

بنیان دیزل

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

0 - 1

پيکان تهران

1396/06/26 20:00

آزادی

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

2 - 2

پرسپولیس تهران

1396/06/30 20:00

نقش جهان

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

2 - 0

صنعت نفت آبادان

1396/09/20 16:15

آزادی

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

1 - 3

پرسپولیس تهران

1396/07/20 17:00

غدیر

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

1 - 0

استقلال تهران

1396/08/04 16:40

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

0 - 2

پرسپولیس تهران

1396/08/09 15:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

0 - 0

پدیده خراسان

1396/08/29 17:30

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

0 - 1

پرسپولیس تهران

1396/09/04 15:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

4 - 0

ذوب آهن اصفهان

1396/09/10 15:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

0 - 1

پرسپولیس تهران

1396/09/15 15:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

-

پرسپولیس تهران

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

-

تراکتورسازي تبریز

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

-

نفت تهران

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سیاه جامگان

-

پرسپولیس تهران

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

-

گسترش فولاد

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

-

پرسپولیس تهران

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

-

سپاهان اصفهان

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

-

پرسپولیس تهران

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

-

استقلال خوزستان

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

-

پرسپولیس تهران

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

-

سايپـا تهران

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

-

پرسپولیس تهران

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

-

پارس جنوبي جم

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

-

پرسپولیس تهران

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

-

سپيدرود رشت