برنامه بازی ها پرسپولیس تهران - ليگ برتر (خليج فارس)-9596 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 0 پرسپولیس تهران 1 1395/05/05 20:45 تختی خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 1 فولاد خوزستان 1 1395/05/11 20:45 آزادی خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 پرسپولیس تهران 1 1395/05/16 18:00 بنیان دیزل خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 1 صباي قم 0 1395/05/21 20:30 آزادی خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 0 پرسپولیس تهران 0 1395/06/20 17:15 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 0 استقلال تهران 0 1395/06/26 17:00 آزادی خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 1 پرسپولیس تهران 3 1395/06/31 17:30 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 3 نفت تهران 0 1395/07/24 18:00 آزادی خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 1 پرسپولیس تهران 1 1395/07/29 16:45 غدیر خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 1 صنعت نفت آبادان 0 1395/08/07 16:40 آزادی خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 0 پرسپولیس تهران 0 1395/09/04 15:15 شهدا خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 1 ماشین سازی تبریز 0 1395/09/12 17:15 آزادی خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 1 پرسپولیس تهران 2 1395/09/19 14:10 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان 1 پرسپولیس تهران 0 1395/09/26 16:20 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 3 سیاه جامگان 0 1395/10/03 15:15 آزادی خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 1 سايپـا تهران 0 1395/10/24 16:35 آزادی خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 0 پرسپولیس تهران 3 1395/10/29 15:00 غدیر خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 1 گسترش فولاد 0 1395/11/04 16:45 آزادی خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 0 پرسپولیس تهران 2 1395/11/09 16:50 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 3 تراکتورسازي تبریز 0 1395/11/17 15:00 آزادی خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 3 پرسپولیس تهران 2 1395/11/24 15:00 آزادی خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 2 سپاهان اصفهان 1 1395/11/28 17:10 آزادی خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 0 پرسپولیس تهران 2 1395/12/15 17:25 تختی خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 1 استقلال خوزستان 0 1395/12/19 17:30 آزادی خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 1 پرسپولیس تهران 0 1396/01/12 16:30 تختی خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 2 پيکان تهران 0 1396/01/16 18:50 آزادی خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 0 پرسپولیس تهران 2 1396/01/26 17:00 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 4 پدیده خراسان 0 1396/01/30 17:45 آزادی خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 3 ذوب آهن اصفهان 3 1396/02/09 18:00 آزادی خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 1 پرسپولیس تهران 0 1396/02/14 18:00 ثامن الائمه خلاصه بازی