نسخه آزمایشی
برنامه بازی ها پرسپولیس تهران - ليگ برتر (خليج فارس)-9596 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 0 پرسپولیس تهران 1 1395/05/05 20:45 تختی خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 1 فولاد خوزستان 1 1395/05/11 20:45 آزادی خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 پرسپولیس تهران 1 1395/05/16 18:00 خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 1 صباي قم 0 1395/05/21 20:30 آزادی خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 0 پرسپولیس تهران 0 1395/06/20 17:15 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 0 استقلال تهران 0 1395/06/26 17:00 آزادی خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 1 پرسپولیس تهران 3 1395/06/31 17:30 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 3 نفت تهران 0 1395/07/24 18:00 آزادی خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 1 پرسپولیس تهران 1 1395/07/29 16:45 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 1 صنعت نفت آبادان 0 1395/08/07 16:40 آزادی خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 0 پرسپولیس تهران 0 1395/09/04 15:15 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 1 ماشین سازی تبریز 0 1395/09/12 17:15 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان پرسپولیس تهران 1395/09/19 14:10 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان پرسپولیس تهران 1395/09/26 17:20 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران سیاه جامگان 1395/10/03 16:25 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران سايپـا تهران خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان پرسپولیس تهران خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران گسترش فولاد خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم پرسپولیس تهران خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران تراکتورسازي تبریز خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران پرسپولیس تهران خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران سپاهان اصفهان خلاصه بازی