برنامه بازی ها استقلال تهران - ليگ برتر (خليج فارس)-9697 گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

1 - 0

استقلال تهران

1396/05/06 21:00

تختی

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

0 - 0

استقلال خوزستان

1396/05/13 21:00

آزادی

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

1 - 0

تراکتورسازي تبریز

1396/05/20 20:45

آزادی

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

1 - 0

استقلال تهران

1396/05/26 20:45

تختی

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

0 - 2

پدیده خراسان

1396/05/31 18:00

آزادی

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

2 - 0

استقلال تهران

1396/06/24 20:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

1 - 1

ذوب آهن اصفهان

1396/06/29 20:00

آزادی

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

1 - 2

استقلال تهران

1396/07/04 16:15

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

0 - 0

فولاد خوزستان

1396/07/21 17:00

آزادی

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

1 - 0

استقلال تهران

1396/08/04 16:40

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

2 - 0

نفت تهران

1396/08/09 17:45

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سیاه جامگان

0 - 0

استقلال تهران

1396/08/29 14:45

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

2 - 0

گسترش فولاد

1396/09/04 17:30

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

0 - 0

استقلال تهران

1396/09/09 15:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

3 - 0

سپاهان اصفهان

1396/09/15 17:30

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

-

صنعت نفت آبادان

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

-

استقلال تهران

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

-

استقلال تهران

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

-

سايپـا تهران

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

-

استقلال تهران

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

-

پارس جنوبي جم

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

-

استقلال تهران

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

-

سپيدرود رشت

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

فولاد خوزستان

-

استقلال تهران

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

-

پرسپولیس تهران

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

نفت تهران

-

استقلال تهران

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

-

سیاه جامگان

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

گسترش فولاد

-

استقلال تهران

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

-

پيکان تهران

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

-

استقلال تهران