برنامه بازی ها استقلال تهران - ليگ برتر (خليج فارس)-9697 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 1 استقلال تهران 0 1396/05/06 21:00 تختی خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 0 استقلال خوزستان 0 1396/05/13 21:00 آزادی خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 1 تراکتورسازي تبریز 0 1396/05/20 20:45 آزادی خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 1 استقلال تهران 0 1396/05/26 20:45 تختی خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 0 پدیده خراسان 2 1396/05/31 18:00 آزادی خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پارس جنوبي جم 2 استقلال تهران 0 1396/06/24 20:00 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 1 ذوب آهن اصفهان 1 1396/06/29 20:00 آزادی خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپيدرود رشت 1 استقلال تهران 2 1396/07/04 16:15 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 0 فولاد خوزستان 0 1396/07/21 17:00 آزادی خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران استقلال تهران 1396/08/04 16:40 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران نفت تهران 1396/08/09 17:45 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان استقلال تهران 1396/08/24 16:45 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران گسترش فولاد 1396/09/04 17:30 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران استقلال تهران 1396/09/09 15:00 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران سپاهان اصفهان 1396/09/15 17:30 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران صنعت نفت آبادان خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان استقلال تهران خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز استقلال تهران خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران سايپـا تهران خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان استقلال تهران خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران پارس جنوبي جم خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان استقلال تهران خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران سپيدرود رشت خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان استقلال تهران خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران پرسپولیس تهران خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران استقلال تهران خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران سیاه جامگان خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد استقلال تهران خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران پيکان تهران خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان استقلال تهران خلاصه بازی