برنامه بازی ها استقلال تهران - ليگ برتر (خليج فارس)-9596 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 1 نفت تهران 1 1395/05/04 20:45 آزادی خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 2 استقلال تهران 1 1395/05/10 20:45 غدیر خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 1 صنعت نفت آبادان 2 1395/05/15 20:30 آزادی خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 1 استقلال تهران 1 1395/05/21 18:15 شهدا خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 1 ماشین سازی تبریز 1 1395/06/21 18:45 آزادی خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 0 استقلال تهران 0 1395/06/26 17:00 آزادی خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 2 ذوب آهن اصفهان 1 1395/06/30 19:30 آزادی خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 0 استقلال تهران 1 1395/07/24 15:30 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 2 سايپـا تهران 0 1395/07/30 16:45 آزادی خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 1 استقلال تهران 1 1395/08/06 18:00 غدیر خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 2 گسترش فولاد 2 1395/09/05 16:20 آزادی خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 0 استقلال تهران 2 1395/09/11 16:20 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 1 تراکتورسازي تبریز 2 1395/09/19 16:20 تختی خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 1 پدیده خراسان 0 1395/09/25 16:20 آزادی خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 1 استقلال تهران 1 1395/10/05 14:30 نقش جهان خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 0 استقلال تهران 1 1395/10/23 16:35 تختی خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 1 استقلال خوزستان 2 1395/10/28 16:40 آزادی خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 0 استقلال تهران 3 1395/11/03 16:45 تختی خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 3 پيکان تهران 2 1395/11/08 16:50 آزادی خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 0 استقلال تهران 3 1395/11/13 17:00 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 3 پرسپولیس تهران 2 1395/11/24 15:00 آزادی خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان 0 استقلال تهران 2 1395/11/28 15:00 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 1 سیاه جامگان 1 1395/12/14 17:25 آزادی خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 1 استقلال تهران 2 1395/12/18 17:30 آزادی خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 1 فولاد خوزستان 0 1396/01/12 18:50 آزادی خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 1 استقلال تهران 1 1396/01/17 17:30 بنیان دیزل خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 2 صباي قم 1 1396/01/26 19:00 آزادی خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 1 استقلال تهران 0 1396/01/31 17:45 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 1 استقلال تهران 2 1396/02/09 18:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 2 سپاهان اصفهان 1 1396/02/14 18:00 آزادی خلاصه بازی