نسخه آزمایشی
برنامه بازی ها سپاهان اصفهان - ليگ برتر (خليج فارس)-9596 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 0 پدیده خراسان 1 1395/05/05 20:30 ذوب آهن خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 0 سپاهان اصفهان 1 1395/05/11 20:35 تختی خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 3 استقلال خوزستان 1 1395/05/16 20:30 ذوب آهن خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 1 سپاهان اصفهان 0 1395/05/21 20:30 خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 1 پيکان تهران 1 1395/06/20 17:45 ذوب آهن خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 0 سپاهان اصفهان 1 1395/06/25 17:00 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 1 پرسپولیس تهران 3 1395/06/31 17:30 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان 2 سپاهان اصفهان 0 1395/07/24 17:00 ذوب آهن خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 2 سیاه جامگان 1 1395/07/30 15:30 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 1 سپاهان اصفهان 1 1395/08/06 16:40 پاس قوامین خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 1 فولاد خوزستان 1 1395/09/04 14:30 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 2 سپاهان اصفهان 1 1395/09/11 14:15 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان صباي قم 1395/09/19 15:15 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز سپاهان اصفهان 1395/09/26 15:15 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان استقلال تهران 1395/10/05 14:30 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان سپاهان اصفهان خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان نفت تهران خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان سپاهان اصفهان خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان صنعت نفت آبادان خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران سپاهان اصفهان خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان ماشین سازی تبریز خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران سپاهان اصفهان خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان ذوب آهن اصفهان خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان سپاهان اصفهان خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان سايپـا تهران خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان سپاهان اصفهان خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان گسترش فولاد خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم سپاهان اصفهان خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان تراکتورسازي تبریز خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران سپاهان اصفهان خلاصه بازی