برنامه بازی ها سپاهان اصفهان - ليگ برتر (خليج فارس)-9596 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 0 پدیده خراسان 1 1395/05/05 20:30 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 0 سپاهان اصفهان 1 1395/05/11 20:35 تختی خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 3 استقلال خوزستان 1 1395/05/16 20:30 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 1 سپاهان اصفهان 0 1395/05/21 20:30 تختی خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 1 پيکان تهران 1 1395/06/20 17:45 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 0 سپاهان اصفهان 1 1395/06/25 17:00 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 1 پرسپولیس تهران 3 1395/06/31 17:30 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان 2 سپاهان اصفهان 0 1395/07/24 17:00 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 2 سیاه جامگان 1 1395/07/30 15:30 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 1 سپاهان اصفهان 1 1395/08/06 16:40 پاس قوامین خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 1 فولاد خوزستان 1 1395/09/04 14:30 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 2 سپاهان اصفهان 1 1395/09/11 14:30 گسترش خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 4 صباي قم 1 1395/09/19 14:15 نقش جهان خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 1 سپاهان اصفهان 2 1395/09/26 14:00 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 1 استقلال تهران 1 1395/10/05 14:30 نقش جهان خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 1 سپاهان اصفهان 1 1395/10/24 14:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 2 نفت تهران 1 1395/10/29 14:30 نقش جهان خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 1 سپاهان اصفهان 1 1395/11/04 14:45 غدیر خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 0 صنعت نفت آبادان 0 1395/11/09 15:00 نقش جهان خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 3 سپاهان اصفهان 2 1395/11/14 15:00 شهدا خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 0 ماشین سازی تبریز 3 1395/11/21 16:00 نقش جهان خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 2 سپاهان اصفهان 1 1395/11/28 17:10 آزادی خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 2 ذوب آهن اصفهان 1 1395/12/15 16:00 نقش جهان خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 1 سپاهان اصفهان 1 1395/12/20 15:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 3 سايپـا تهران 1 1396/01/12 17:00 نقش جهان خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 1 سپاهان اصفهان 1 1396/01/18 19:00 غدیر خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 1 گسترش فولاد 0 1396/01/25 19:00 نقش جهان خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 0 سپاهان اصفهان 1 1396/01/31 17:45 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 2 تراکتورسازي تبریز 0 1396/02/09 18:00 نقش جهان خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 2 سپاهان اصفهان 1 1396/02/14 18:00 آزادی خلاصه بازی