نسخه آزمایشی
برنامه بازی ها پيکان تهران - ليگ برتر (خليج فارس)-9596 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 پيکان تهران 0 1395/05/05 18:15 خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 1 صباي قم 1 1395/05/10 20:35 شهدا خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 3 پيکان تهران 1 1395/05/17 18:00 خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 1 استقلال تهران 1 1395/05/21 18:15 شهدا خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 1 پيکان تهران 1 1395/06/20 17:45 ذوب آهن خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 0 نفت تهران 0 1395/06/25 18:30 شهدا خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 2 پيکان تهران 3 1395/06/30 18:40 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 3 صنعت نفت آبادان 2 1395/07/23 15:45 شهدا خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 0 پيکان تهران 0 1395/07/30 15:00 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 1 پيکان تهران 4 1395/08/06 14:30 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 0 پرسپولیس تهران 0 1395/09/04 15:15 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان 3 پيکان تهران 0 1395/09/12 15:30 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران سیاه جامگان 1395/09/19 15:00 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران پيکان تهران 1395/09/25 15:00 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران فولاد خوزستان 1395/10/03 15:00 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران گسترش فولاد خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم پيکان تهران خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران تراکتورسازي تبریز خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران پيکان تهران خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران سپاهان اصفهان خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران پيکان تهران خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران استقلال خوزستان خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان پيکان تهران خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران پدیده خراسان خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران ماشین سازی تبریز خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران پيکان تهران خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران ذوب آهن اصفهان خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان پيکان تهران خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران سايپـا تهران خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان پيکان تهران خلاصه بازی