برنامه بازی ها فولاد خوزستان - ليگ برتر (خليج فارس)-9596 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 1 ماشین سازی تبریز 2 1395/05/05 20:45 غدیر خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 1 فولاد خوزستان 1 1395/05/11 20:45 آزادی خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 0 ذوب آهن اصفهان 2 1395/05/15 20:30 غدیر خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 1 فولاد خوزستان 1 1395/05/22 18:50 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 2 سايپـا تهران 2 1395/06/20 18:50 غدیر خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 1 پدیده خراسان 0 1395/06/26 18:45 غدیر خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 فولاد خوزستان 0 1395/06/31 16:15 بنیان دیزل خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 2 صباي قم 0 1395/07/23 17:10 غدیر خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 2 فولاد خوزستان 2 1395/07/29 15:00 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 1 استقلال تهران 1 1395/08/06 18:00 غدیر خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 1 فولاد خوزستان 1 1395/09/04 14:30 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 4 نفت تهران 2 1395/09/11 16:40 غدیر خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 0 فولاد خوزستان 1 1395/09/19 15:00 غدیر خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 3 صنعت نفت آبادان 0 1395/09/26 15:00 غدیر خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 2 فولاد خوزستان 1 1395/10/03 15:00 شهدا خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 0 فولاد خوزستان 0 1395/10/24 14:00 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 0 پرسپولیس تهران 3 1395/10/29 15:00 غدیر خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان 1 فولاد خوزستان 0 1395/11/04 15:30 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 0 سیاه جامگان 0 1395/11/09 15:30 غدیر خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 1 فولاد خوزستان 0 1395/11/14 15:00 پاس قوامین خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 0 فولاد خوزستان 1 1395/11/21 14:30 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 2 گسترش فولاد 2 1395/11/28 15:00 غدیر خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 0 فولاد خوزستان 0 1395/12/13 16:00 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 0 تراکتورسازي تبریز 0 1395/12/20 16:30 غدیر خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 1 فولاد خوزستان 0 1396/01/12 18:50 آزادی خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 1 سپاهان اصفهان 1 1396/01/18 19:00 غدیر خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 2 فولاد خوزستان 2 1396/01/25 18:00 تختی خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 1 استقلال خوزستان 3 1396/01/31 17:45 غدیر خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 0 فولاد خوزستان 1 1396/02/09 18:00 تختی خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 1 پيکان تهران 2 1396/02/14 18:00 غدیر خلاصه بازی