برنامه بازی ها تراکتورسازي تبریز - ليگ برتر (خليج فارس)-9596 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 2 استقلال خوزستان 2 1395/05/04 18:00 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 0 تراکتورسازي تبریز 0 1395/05/11 20:45 تختی خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 3 پيکان تهران 1 1395/05/17 18:00 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 0 تراکتورسازي تبریز 2 1395/05/21 18:00 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 0 پرسپولیس تهران 0 1395/06/20 17:15 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان 1 تراکتورسازي تبریز 2 1395/06/25 18:30 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 3 سیاه جامگان 0 1395/06/30 16:45 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 0 تراکتورسازي تبریز 0 1395/07/24 17:00 پاس قوامین خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 2 فولاد خوزستان 2 1395/07/29 15:00 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 تراکتورسازي تبریز 2 1395/08/06 14:45 گسترش خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 2 صباي قم 1 1395/09/05 14:30 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 1 پدیده خراسان 1 1395/09/12 14:00 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 1 تراکتورسازي تبریز 2 1395/09/19 16:20 تختی خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 1 سپاهان اصفهان 2 1395/09/26 14:00 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 0 تراکتورسازي تبریز 2 1395/10/05 15:00 تختی خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 0 تراکتورسازي تبریز 1 1395/10/23 15:30 غدیر خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 2 صنعت نفت آبادان 2 1395/10/28 15:00 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 0 تراکتورسازي تبریز 1 1395/11/03 15:45 شهدا خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 0 ماشین سازی تبریز 0 1395/11/08 15:00 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 3 تراکتورسازي تبریز 0 1395/11/17 15:00 آزادی خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 4 ذوب آهن اصفهان 1 1395/11/23 15:00 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 1 تراکتورسازي تبریز 2 1395/12/06 14:30 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 0 سايپـا تهران 0 1395/12/13 15:15 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 0 تراکتورسازي تبریز 0 1395/12/20 16:30 غدیر خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 1 گسترش فولاد 1 1396/01/12 17:30 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 3 تراکتورسازي تبریز 0 1396/01/18 17:15 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 0 تراکتورسازي تبریز 1 1396/01/25 17:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 1 استقلال تهران 0 1396/01/31 17:45 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 2 تراکتورسازي تبریز 0 1396/02/09 18:00 نقش جهان خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 1 نفت تهران 0 1396/02/14 18:00 یادگار امام خلاصه بازی