برنامه بازی ها سیاه جامگان - ليگ برتر (خليج فارس)-9697 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 2 ذوب آهن اصفهان 2 1396/05/05 19:05 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپيدرود رشت 1 سیاه جامگان 2 1396/05/12 21:00 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 1 فولاد خوزستان 2 1396/05/20 18:50 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 1 سیاه جامگان 1 1396/05/25 20:45 آزادی خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 1 نفت تهران 1 1396/06/02 18:40 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 1 سیاه جامگان 1 1396/06/24 19:00 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 0 گسترش فولاد 1 1396/06/30 17:55 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 0 پيکان تهران 2 1396/07/06 16:45 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 2 سیاه جامگان 0 1396/07/21 16:00 نقش جهان خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 0 صنعت نفت آبادان 1 1396/07/27 16:15 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان سیاه جامگان 1396/08/09 17:00 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان استقلال تهران 1396/08/24 16:45 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران سیاه جامگان 1396/09/04 15:15 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان پدیده خراسان 1396/09/10 15:45 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پارس جنوبي جم سیاه جامگان 1396/09/14 16:30 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان سیاه جامگان خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان سپيدرود رشت خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان سیاه جامگان خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان پرسپولیس تهران خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران سیاه جامگان خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان تراکتورسازي تبریز خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد سیاه جامگان خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران سیاه جامگان خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان سپاهان اصفهان خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان سیاه جامگان خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان استقلال خوزستان خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران سیاه جامگان خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان سايپـا تهران خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان سیاه جامگان خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان پارس جنوبي جم خلاصه بازی