برنامه بازی ها سیاه جامگان - ليگ برتر (خليج فارس)-9596 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 2 ذوب آهن اصفهان 1 1395/05/04 18:15 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 1 سیاه جامگان 1 1395/05/10 19:10 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 0 سايپـا تهران 2 1395/05/15 19:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 1 فولاد خوزستان 1 1395/05/22 18:50 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 سیاه جامگان 1 1395/06/19 17:30 بنیان دیزل خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 2 صباي قم 2 1395/06/25 17:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 3 سیاه جامگان 0 1395/06/30 16:45 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 0 استقلال تهران 1 1395/07/24 15:30 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 2 سیاه جامگان 1 1395/07/30 15:30 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 2 نفت تهران 2 1395/08/07 15:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 0 سیاه جامگان 0 1395/09/04 17:45 غدیر خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 0 صنعت نفت آبادان 1 1395/09/12 14:30 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 1 سیاه جامگان 0 1395/09/19 15:00 شهدا خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 1 ماشین سازی تبریز 0 1395/09/26 14:30 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 3 سیاه جامگان 0 1395/10/03 15:15 آزادی خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان 1 سیاه جامگان 0 1395/10/24 15:00 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 1 پدیده خراسان 1 1395/10/29 15:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 1 سیاه جامگان 0 1395/11/04 15:00 پاس قوامین خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 0 سیاه جامگان 0 1395/11/09 15:30 غدیر خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 1 گسترش فولاد 1 1395/11/15 15:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 2 سیاه جامگان 1 1395/11/21 15:00 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 1 تراکتورسازي تبریز 2 1395/12/06 14:30 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 1 سیاه جامگان 1 1395/12/14 17:25 آزادی خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 1 سپاهان اصفهان 1 1395/12/20 15:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 1 سیاه جامگان 1 1396/01/11 17:00 تختی خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 2 استقلال خوزستان 1 1396/01/16 16:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 1 سیاه جامگان 1 1396/01/25 18:00 تختی خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 1 پيکان تهران 2 1396/01/31 17:45 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 0 سیاه جامگان 1 1396/02/09 18:00 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 1 پرسپولیس تهران 0 1396/02/14 18:00 ثامن الائمه خلاصه بازی