برنامه بازی ها - ليگ برتر (خليج فارس)-9697 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 1 تراکتورسازي تبریز 0 1396/05/05 21:00 غدیر خلاصه بازی
پرسپولیس تهران 2 فولاد خوزستان 0 1396/05/05 21:00 آزادی خلاصه بازی
سپاهان اصفهان 1 سايپـا تهران 1 1396/05/06 20:30 نقش جهان خلاصه بازی
سیاه جامگان 2 ذوب آهن اصفهان 2 1396/05/05 19:05 ثامن الائمه خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان 1 استقلال تهران 0 1396/05/06 21:00 تختی خلاصه بازی
پيکان تهران 1 پدیده خراسان 1 1396/05/06 20:45 شهدا خلاصه بازی
نفت تهران 2 سپيدرود رشت 1 1396/05/05 21:00 تختی خلاصه بازی
گسترش فولاد 1 پارس جنوبي جم 4 1396/05/06 20:00 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پارس جنوبي جم 3 پيکان تهران 2 1396/05/13 21:00 خلاصه بازی
پدیده خراسان 4 سپاهان اصفهان 0 1396/05/13 19:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز 1 پرسپولیس تهران 2 1396/05/12 19:30 یادگار امام خلاصه بازی
سايپـا تهران 3 صنعت نفت آبادان 2 1396/05/12 20:30 پاس قوامین خلاصه بازی
فولاد خوزستان 1 نفت تهران 1 1396/05/12 20:45 غدیر خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان 3 گسترش فولاد 0 1396/05/13 20:30 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
استقلال تهران 0 استقلال خوزستان 0 1396/05/13 21:00 آزادی خلاصه بازی
سپيدرود رشت 1 سیاه جامگان 2 1396/05/12 21:00 خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 1 تراکتورسازي تبریز 0 1396/05/20 20:45 آزادی خلاصه بازی
سیاه جامگان 1 فولاد خوزستان 2 1396/05/20 18:50 ثامن الائمه خلاصه بازی
استقلال خوزستان 1 سايپـا تهران 2 1396/05/19 20:30 غدیر خلاصه بازی
پيکان تهران 0 ذوب آهن اصفهان 0 1396/05/20 20:30 شهدا خلاصه بازی
نفت تهران 0 پرسپولیس تهران 3 1396/05/19 20:45 تختی خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان 2 پدیده خراسان 0 1396/05/20 21:00 تختی خلاصه بازی
گسترش فولاد 1 سپيدرود رشت 0 1396/05/19 18:15 بنیان دیزل خلاصه بازی
سپاهان اصفهان 1 پارس جنوبي جم 1 1396/05/20 20:30 نقش جهان خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپيدرود رشت 1 پيکان تهران 0 1396/05/27 19:30 خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان 0 سپاهان اصفهان 2 1396/05/26 20:15 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
سايپـا تهران 1 استقلال تهران 0 1396/05/26 20:45 تختی خلاصه بازی
پارس جنوبي جم 2 صنعت نفت آبادان 1 1396/05/26 20:45 خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز 2 نفت تهران 1 1396/05/26 19:45 یادگار امام خلاصه بازی
فولاد خوزستان 2 گسترش فولاد 1 1396/05/27 20:30 غدیر خلاصه بازی
پدیده خراسان 2 استقلال خوزستان 2 1396/05/27 18:45 ثامن الائمه خلاصه بازی
پرسپولیس تهران 1 سیاه جامگان 1 1396/05/25 20:45 آزادی خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 0 تراکتورسازي تبریز 2 1396/05/31 20:15 پاس قوامین خلاصه بازی
پيکان تهران 1 فولاد خوزستان 0 1396/06/02 20:15 شهدا خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان 2 ذوب آهن اصفهان 2 1396/05/31 20:30 تختی خلاصه بازی
گسترش فولاد 0 پرسپولیس تهران 3 1396/06/16 17:15 بنیان دیزل خلاصه بازی
سیاه جامگان 1 نفت تهران 1 1396/06/02 18:35 ثامن الائمه خلاصه بازی
استقلال تهران 0 پدیده خراسان 2 1396/05/31 18:00 آزادی خلاصه بازی
سپاهان اصفهان 0 سپيدرود رشت 0 1396/05/31 20:15 نقش جهان خلاصه بازی
استقلال خوزستان 0 پارس جنوبي جم 1 1396/06/02 20:30 غدیر خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 3 سايپـا تهران 0 1396/06/24 17:00 خلاصه بازی
پرسپولیس تهران 0 پيکان تهران 1 1396/06/26 20:00 خلاصه بازی
فولاد خوزستان 2 سپاهان اصفهان 0 1396/06/23 20:00 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم 2 استقلال تهران 0 1396/06/24 20:00 خلاصه بازی
سپيدرود رشت 2 صنعت نفت آبادان 0 1396/06/23 18:45 خلاصه بازی
نفت تهران 0 گسترش فولاد 0 1396/06/23 19:45 خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان 6 استقلال خوزستان 0 1396/06/24 19:45 خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز 1 سیاه جامگان 1 1396/06/24 19:00 خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 0 فولاد خوزستان 1 1396/06/31 19:00 خلاصه بازی
استقلال تهران 1 ذوب آهن اصفهان 1 1396/06/29 20:00 خلاصه بازی
سپاهان اصفهان 2 پرسپولیس تهران 2 1396/06/30 20:00 خلاصه بازی
پيکان تهران 3 نفت تهران 1 1396/06/31 18:30 خلاصه بازی
سیاه جامگان 0 گسترش فولاد 1 1396/06/30 17:55 خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز 1 پدیده خراسان 2 1396/06/31 17:45 خلاصه بازی
استقلال خوزستان 0 سپيدرود رشت 0 1396/06/30 19:35 خلاصه بازی
سايپـا تهران 1 پارس جنوبي جم 1 1396/06/31 18:30 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد تراکتورسازي تبریز 1396/07/06 16:00 خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان سايپـا تهران 1396/07/04 18:30 خلاصه بازی
سیاه جامگان پيکان تهران 1396/07/06 18:45 خلاصه بازی
نفت تهران سپاهان اصفهان 1396/07/04 17:45 خلاصه بازی
سپيدرود رشت استقلال تهران 1396/07/04 16:15 خلاصه بازی
پرسپولیس تهران صنعت نفت آبادان خلاصه بازی
فولاد خوزستان استقلال خوزستان 1396/07/04 17:30 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم پدیده خراسان 1396/07/06 18:30 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران فولاد خوزستان 1396/07/21 17:00 خلاصه بازی
پدیده خراسان ذوب آهن اصفهان 1396/07/21 16:30 خلاصه بازی
استقلال خوزستان پرسپولیس تهران 1396/07/20 17:00 خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان نفت تهران 1396/07/21 17:15 خلاصه بازی
پيکان تهران گسترش فولاد 1396/07/20 16:00 خلاصه بازی
سپاهان اصفهان سیاه جامگان 1396/07/20 17:00 خلاصه بازی
سايپـا تهران سپيدرود رشت 1396/07/21 16:00 خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز پارس جنوبي جم 1396/07/21 16:00 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران تراکتورسازي تبریز 1396/07/27 15:45 خلاصه بازی
فولاد خوزستان سايپـا تهران 1396/07/27 18:00 خلاصه بازی
گسترش فولاد سپاهان اصفهان 1396/07/27 16:00 خلاصه بازی
پرسپولیس تهران استقلال تهران 1396/08/05 15:00 خلاصه بازی
سیاه جامگان صنعت نفت آبادان 1396/07/27 16:15 خلاصه بازی
نفت تهران استقلال خوزستان 1396/07/27 15:45 خلاصه بازی
سپيدرود رشت پدیده خراسان 1396/07/27 17:00 خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان پارس جنوبي جم 1396/07/28 18:00 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان فولاد خوزستان 1396/08/09 16:00 خلاصه بازی
سپاهان اصفهان پيکان تهران 1396/08/09 16:45 خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز ذوب آهن اصفهان 1396/08/09 15:30 خلاصه بازی
سايپـا تهران پرسپولیس تهران 1396/08/09 15:00 خلاصه بازی
استقلال تهران نفت تهران 1396/08/09 17:45 خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان گسترش فولاد 1396/08/09 17:00 خلاصه بازی
استقلال خوزستان سیاه جامگان 1396/08/09 17:00 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم سپيدرود رشت 1396/08/09 16:45 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان تراکتورسازي تبریز 1396/08/24 16:30 خلاصه بازی
نفت تهران سايپـا تهران 1396/08/24 15:15 خلاصه بازی
سپيدرود رشت ذوب آهن اصفهان 1396/08/24 15:00 خلاصه بازی
سیاه جامگان استقلال تهران 1396/08/24 16:45 خلاصه بازی
پيکان تهران صنعت نفت آبادان 1396/08/24 15:15 خلاصه بازی
گسترش فولاد استقلال خوزستان 1396/08/24 15:00 خلاصه بازی
پرسپولیس تهران پدیده خراسان 1396/08/24 17:30 خلاصه بازی
فولاد خوزستان پارس جنوبي جم 1396/08/24 16:30 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان فولاد خوزستان 1396/09/04 16:30 خلاصه بازی
استقلال خوزستان پيکان تهران 1396/09/03 16:45 خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان سپاهان اصفهان 1396/09/03 16:45 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم پرسپولیس تهران 1396/09/04 15:00 خلاصه بازی
پدیده خراسان نفت تهران 1396/09/03 15:45 خلاصه بازی
استقلال تهران گسترش فولاد 1396/09/04 17:30 خلاصه بازی
سايپـا تهران سیاه جامگان 1396/09/04 15:15 خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز سپيدرود رشت 1396/09/03 15:30 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان تراکتورسازي تبریز 1396/09/10 16:45 خلاصه بازی
گسترش فولاد سايپـا تهران 1396/09/10 15:00 خلاصه بازی
پرسپولیس تهران ذوب آهن اصفهان 1396/09/10 16:30 خلاصه بازی
پيکان تهران استقلال تهران 1396/09/09 15:00 خلاصه بازی
سپاهان اصفهان استقلال خوزستان 1396/09/09 15:15 خلاصه بازی
سیاه جامگان پدیده خراسان 1396/09/10 15:45 خلاصه بازی
فولاد خوزستان سپيدرود رشت 1396/09/09 15:30 خلاصه بازی
نفت تهران پارس جنوبي جم 1396/09/10 15:00 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز فولاد خوزستان 1396/09/15 15:00 خلاصه بازی
سايپـا تهران پيکان تهران 1396/09/14 15:00 خلاصه بازی
استقلال تهران سپاهان اصفهان 1396/09/15 17:30 خلاصه بازی
سپيدرود رشت پرسپولیس تهران 1396/09/15 15:00 خلاصه بازی
استقلال خوزستان صنعت نفت آبادان 1396/09/14 15:30 خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان نفت تهران 1396/09/14 15:15 خلاصه بازی
پدیده خراسان گسترش فولاد 1396/09/15 15:45 خلاصه بازی
پارس جنوبي جم سیاه جامگان 1396/09/14 16:30 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان پيکان تهران خلاصه بازی
سايپـا تهران سپاهان اصفهان خلاصه بازی
فولاد خوزستان پرسپولیس تهران خلاصه بازی
استقلال تهران صنعت نفت آبادان خلاصه بازی
سپيدرود رشت نفت تهران خلاصه بازی
پارس جنوبي جم گسترش فولاد خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز استقلال خوزستان خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان سیاه جامگان خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران تراکتورسازي تبریز خلاصه بازی
نفت تهران فولاد خوزستان خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان سايپـا تهران خلاصه بازی
گسترش فولاد ذوب آهن اصفهان خلاصه بازی
استقلال خوزستان استقلال تهران خلاصه بازی
سپاهان اصفهان پدیده خراسان خلاصه بازی
سیاه جامگان سپيدرود رشت خلاصه بازی
پيکان تهران پارس جنوبي جم خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان پيکان تهران خلاصه بازی
پارس جنوبي جم سپاهان اصفهان خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز استقلال تهران خلاصه بازی
پدیده خراسان صنعت نفت آبادان خلاصه بازی
پرسپولیس تهران نفت تهران خلاصه بازی
سپيدرود رشت گسترش فولاد خلاصه بازی
سايپـا تهران استقلال خوزستان خلاصه بازی
فولاد خوزستان سیاه جامگان خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران تراکتورسازي تبریز خلاصه بازی
گسترش فولاد فولاد خوزستان خلاصه بازی
استقلال تهران سايپـا تهران خلاصه بازی
سپاهان اصفهان ذوب آهن اصفهان خلاصه بازی
سیاه جامگان پرسپولیس تهران خلاصه بازی
استقلال خوزستان پدیده خراسان خلاصه بازی
پيکان تهران سپيدرود رشت خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان پارس جنوبي جم خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز سايپـا تهران خلاصه بازی
فولاد خوزستان پيکان تهران خلاصه بازی
سپيدرود رشت سپاهان اصفهان خلاصه بازی
پدیده خراسان استقلال تهران خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان صنعت نفت آبادان خلاصه بازی
پرسپولیس تهران گسترش فولاد خلاصه بازی
پارس جنوبي جم استقلال خوزستان خلاصه بازی
نفت تهران سیاه جامگان خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان تراکتورسازي تبریز خلاصه بازی
سپاهان اصفهان فولاد خوزستان خلاصه بازی
استقلال خوزستان ذوب آهن اصفهان خلاصه بازی
پيکان تهران پرسپولیس تهران خلاصه بازی
گسترش فولاد نفت تهران خلاصه بازی
سايپـا تهران پدیده خراسان خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان سپيدرود رشت خلاصه بازی
استقلال تهران پارس جنوبي جم خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان تراکتورسازي تبریز خلاصه بازی
پارس جنوبي جم سايپـا تهران خلاصه بازی
نفت تهران پيکان تهران خلاصه بازی
پرسپولیس تهران سپاهان اصفهان خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان استقلال تهران خلاصه بازی
فولاد خوزستان صنعت نفت آبادان خلاصه بازی
سپيدرود رشت استقلال خوزستان خلاصه بازی
گسترش فولاد سیاه جامگان خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان فولاد خوزستان خلاصه بازی
سايپـا تهران ذوب آهن اصفهان خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان پرسپولیس تهران خلاصه بازی
سپاهان اصفهان نفت تهران خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز گسترش فولاد خلاصه بازی
پيکان تهران سیاه جامگان خلاصه بازی
استقلال تهران سپيدرود رشت خلاصه بازی
پدیده خراسان پارس جنوبي جم خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پارس جنوبي جم تراکتورسازي تبریز خلاصه بازی
سپيدرود رشت سايپـا تهران خلاصه بازی
گسترش فولاد پيکان تهران خلاصه بازی
سیاه جامگان سپاهان اصفهان خلاصه بازی
فولاد خوزستان استقلال تهران خلاصه بازی
نفت تهران صنعت نفت آبادان خلاصه بازی
پرسپولیس تهران استقلال خوزستان خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان پدیده خراسان خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران فولاد خوزستان خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز پيکان تهران خلاصه بازی
پارس جنوبي جم ذوب آهن اصفهان خلاصه بازی
استقلال تهران پرسپولیس تهران خلاصه بازی
استقلال خوزستان نفت تهران خلاصه بازی
سپاهان اصفهان گسترش فولاد خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان سیاه جامگان خلاصه بازی
پدیده خراسان سپيدرود رشت خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان تراکتورسازي تبریز خلاصه بازی
پرسپولیس تهران سايپـا تهران خلاصه بازی
پيکان تهران سپاهان اصفهان خلاصه بازی
نفت تهران استقلال تهران خلاصه بازی
گسترش فولاد صنعت نفت آبادان خلاصه بازی
سیاه جامگان استقلال خوزستان خلاصه بازی
فولاد خوزستان پدیده خراسان خلاصه بازی
سپيدرود رشت پارس جنوبي جم خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پارس جنوبي جم فولاد خوزستان خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان پيکان تهران خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز سپاهان اصفهان خلاصه بازی
پدیده خراسان پرسپولیس تهران خلاصه بازی
سايپـا تهران نفت تهران خلاصه بازی
استقلال خوزستان گسترش فولاد خلاصه بازی
استقلال تهران سیاه جامگان خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان سپيدرود رشت خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپيدرود رشت تراکتورسازي تبریز خلاصه بازی
سیاه جامگان سايپـا تهران خلاصه بازی
فولاد خوزستان ذوب آهن اصفهان خلاصه بازی
گسترش فولاد استقلال تهران خلاصه بازی
سپاهان اصفهان صنعت نفت آبادان خلاصه بازی
پيکان تهران استقلال خوزستان خلاصه بازی
نفت تهران پدیده خراسان خلاصه بازی
پرسپولیس تهران پارس جنوبي جم خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپيدرود رشت فولاد خوزستان خلاصه بازی
استقلال تهران پيکان تهران خلاصه بازی
استقلال خوزستان سپاهان اصفهان خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان پرسپولیس تهران خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز صنعت نفت آبادان خلاصه بازی
پارس جنوبي جم نفت تهران خلاصه بازی
سايپـا تهران گسترش فولاد خلاصه بازی
پدیده خراسان سیاه جامگان خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان تراکتورسازي تبریز خلاصه بازی
پيکان تهران سايپـا تهران خلاصه بازی
نفت تهران ذوب آهن اصفهان خلاصه بازی
سپاهان اصفهان استقلال تهران خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان استقلال خوزستان خلاصه بازی
گسترش فولاد پدیده خراسان خلاصه بازی
پرسپولیس تهران سپيدرود رشت خلاصه بازی
سیاه جامگان پارس جنوبي جم خلاصه بازی