نسخه آزمایشی
برنامه بازی ها - ليگ برتر (خليج فارس)-9596 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 پيکان تهران 0 1395/05/05 18:15 خلاصه بازی
سیاه جامگان 2 ذوب آهن اصفهان 1 1395/05/04 18:15 ثامن الائمه خلاصه بازی
سايپـا تهران 0 پرسپولیس تهران 1 1395/05/05 20:45 تختی خلاصه بازی
صباي قم 0 صنعت نفت آبادان 0 1395/05/04 20:45 یادگار امام خلاصه بازی
استقلال تهران 1 نفت تهران 1 1395/05/04 20:45 آزادی خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز 2 استقلال خوزستان 2 1395/05/04 18:00 خلاصه بازی
فولاد خوزستان 1 ماشین سازی تبریز 2 1395/05/05 20:45 غدیر خلاصه بازی
سپاهان اصفهان 0 پدیده خراسان 1 1395/05/05 20:30 ذوب آهن خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 0 تراکتورسازي تبریز 0 1395/05/11 20:45 خلاصه بازی
پرسپولیس تهران 1 فولاد خوزستان 1 1395/05/11 20:45 آزادی خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان 1 سايپـا تهران 1 1395/05/10 19:30 ذوب آهن خلاصه بازی
نفت تهران 0 سپاهان اصفهان 1 1395/05/11 20:35 تختی خلاصه بازی
استقلال خوزستان 2 استقلال تهران 1 1395/05/10 20:45 غدیر خلاصه بازی
پيکان تهران 1 صباي قم 1 1395/05/10 20:35 شهدا خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز 0 گسترش فولاد 0 1395/05/11 18:15 خلاصه بازی
پدیده خراسان 1 سیاه جامگان 1 1395/05/10 19:10 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 0 سايپـا تهران 2 1395/05/15 19:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز 3 پيکان تهران 1 1395/05/17 18:00 خلاصه بازی
فولاد خوزستان 0 ذوب آهن اصفهان 2 1395/05/15 20:30 غدیر خلاصه بازی
گسترش فولاد 0 پرسپولیس تهران 1 1395/05/16 18:00 خلاصه بازی
استقلال تهران 1 صنعت نفت آبادان 2 1395/05/15 20:30 آزادی خلاصه بازی
سپاهان اصفهان 3 استقلال خوزستان 1 1395/05/16 20:30 ذوب آهن خلاصه بازی
صباي قم 1 ماشین سازی تبریز 1 1395/05/16 20:30 یادگار امام خلاصه بازی
نفت تهران 3 پدیده خراسان 0 1395/05/16 20:30 تختی خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 0 تراکتورسازي تبریز 2 1395/05/21 18:00 خلاصه بازی
سیاه جامگان 1 فولاد خوزستان 1 1395/05/22 18:50 ثامن الائمه خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان 1 سپاهان اصفهان 0 1395/05/21 20:30 خلاصه بازی
پيکان تهران 1 استقلال تهران 1 1395/05/21 18:15 شهدا خلاصه بازی
پرسپولیس تهران 1 صباي قم 0 1395/05/21 20:30 آزادی خلاصه بازی
استقلال خوزستان 2 نفت تهران 2 1395/05/21 20:30 غدیر خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان 1 گسترش فولاد 1 1395/05/21 20:15 ذوب آهن خلاصه بازی
سايپـا تهران 1 پدیده خراسان 1 1395/05/21 20:20 پاس قوامین خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 2 سايپـا تهران 2 1395/06/20 18:50 غدیر خلاصه بازی
سپاهان اصفهان 1 پيکان تهران 1 1395/06/20 17:45 ذوب آهن خلاصه بازی
صباي قم 1 ذوب آهن اصفهان 1 1395/06/20 18:45 یادگار امام خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز 0 پرسپولیس تهران 0 1395/06/20 17:15 خلاصه بازی
نفت تهران 2 صنعت نفت آبادان 1 1395/06/19 18:45 تختی خلاصه بازی
پدیده خراسان 0 استقلال خوزستان 0 1395/06/20 18:15 ثامن الائمه خلاصه بازی
استقلال تهران 1 ماشین سازی تبریز 1 1395/06/21 18:45 آزادی خلاصه بازی
گسترش فولاد 0 سیاه جامگان 1 1395/06/19 17:30 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان 1 تراکتورسازي تبریز 2 1395/06/25 18:30 ذوب آهن خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز 0 سپاهان اصفهان 1 1395/06/25 17:00 خلاصه بازی
پرسپولیس تهران 0 استقلال تهران 0 1395/06/26 17:00 آزادی خلاصه بازی
سیاه جامگان 2 صباي قم 2 1395/06/25 17:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
پيکان تهران 0 نفت تهران 0 1395/06/25 18:30 شهدا خلاصه بازی
سايپـا تهران 1 گسترش فولاد 1 1395/06/25 18:30 پاس قوامین خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان 1 استقلال خوزستان 1 1395/06/25 18:45 خلاصه بازی
فولاد خوزستان 1 پدیده خراسان 0 1395/06/26 18:45 غدیر خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 فولاد خوزستان 0 1395/06/31 16:15 خلاصه بازی
صباي قم 1 سايپـا تهران 0 1395/06/30 18:30 یادگار امام خلاصه بازی
استقلال خوزستان 2 پيکان تهران 3 1395/06/30 18:40 خلاصه بازی
استقلال تهران 2 ذوب آهن اصفهان 1 1395/06/30 19:30 آزادی خلاصه بازی
سپاهان اصفهان 1 پرسپولیس تهران 3 1395/06/31 17:30 خلاصه بازی
پدیده خراسان 3 صنعت نفت آبادان 3 1395/06/31 17:00 خلاصه بازی
نفت تهران 2 ماشین سازی تبریز 1 1395/06/31 17:30 خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز 3 سیاه جامگان 0 1395/06/30 16:45 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 0 تراکتورسازي تبریز 0 1395/07/24 17:00 خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان 2 سپاهان اصفهان 0 1395/07/24 17:00 ذوب آهن خلاصه بازی
سیاه جامگان 0 استقلال تهران 1 1395/07/24 15:30 ثامن الائمه خلاصه بازی
پيکان تهران 3 صنعت نفت آبادان 2 1395/07/23 15:45 شهدا خلاصه بازی
فولاد خوزستان 2 صباي قم 0 1395/07/23 17:10 غدیر خلاصه بازی
پرسپولیس تهران 3 نفت تهران 0 1395/07/24 18:00 آزادی خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز 1 استقلال خوزستان 3 1395/07/24 15:00 خلاصه بازی
گسترش فولاد 3 پدیده خراسان 0 1395/07/25 15:00 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 2 فولاد خوزستان 2 1395/07/29 15:00 خلاصه بازی
استقلال تهران 2 سايپـا تهران 0 1395/07/30 16:45 خلاصه بازی
پدیده خراسان 0 پيکان تهران 0 1395/07/30 15:00 خلاصه بازی
نفت تهران 2 ذوب آهن اصفهان 1 1395/07/29 16:45 خلاصه بازی
استقلال خوزستان 1 پرسپولیس تهران 1 1395/07/29 16:45 خلاصه بازی
صباي قم 0 گسترش فولاد 0 1395/07/30 16:50 خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان 3 ماشین سازی تبریز 0 1395/07/30 16:45 خلاصه بازی
سپاهان اصفهان 2 سیاه جامگان 1 1395/07/30 15:30 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 تراکتورسازي تبریز 2 1395/08/06 14:45 گسترش خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز 1 پيکان تهران 4 1395/08/06 14:30 خلاصه بازی
سايپـا تهران 1 سپاهان اصفهان 1 1395/08/06 16:40 پاس قوامین خلاصه بازی
فولاد خوزستان 1 استقلال تهران 1 1395/08/06 18:00 غدیر خلاصه بازی
پرسپولیس تهران 1 صنعت نفت آبادان 0 1395/08/07 16:40 آزادی خلاصه بازی
سیاه جامگان 2 نفت تهران 2 1395/08/07 15:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان 2 استقلال خوزستان 0 1395/08/07 16:45 ذوب آهن خلاصه بازی
صباي قم 2 پدیده خراسان 3 1395/08/06 16:45 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 1 فولاد خوزستان 1 1395/09/04 14:30 خلاصه بازی
نفت تهران 2 سايپـا تهران 0 1395/09/04 15:00 خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان 0 ذوب آهن اصفهان 3 1395/09/05 16:15 خلاصه بازی
پيکان تهران 0 پرسپولیس تهران 0 1395/09/04 15:15 خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز 2 صباي قم 1 1395/09/05 14:30 خلاصه بازی
استقلال تهران 2 گسترش فولاد 2 1395/09/05 16:20 خلاصه بازی
پدیده خراسان 1 ماشین سازی تبریز 0 1395/09/05 14:30 خلاصه بازی
استقلال خوزستان 0 سیاه جامگان 0 1395/09/04 17:45 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان 3 پيکان تهران 0 1395/09/12 15:30 خلاصه بازی
گسترش فولاد 2 سپاهان اصفهان 1 1395/09/11 14:15 خلاصه بازی
صباي قم 0 استقلال تهران 2 1395/09/11 16:20 خلاصه بازی
سیاه جامگان 0 صنعت نفت آبادان 1 1395/09/12 14:30 خلاصه بازی
فولاد خوزستان 4 نفت تهران 2 1395/09/11 16:40 خلاصه بازی
سايپـا تهران 0 استقلال خوزستان 2 1395/09/11 15:00 خلاصه بازی
پرسپولیس تهران 1 ماشین سازی تبریز 0 1395/09/12 17:15 خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز 1 پدیده خراسان 1 1395/09/12 14:00 خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران تراکتورسازي تبریز 1395/09/19 16:20 خلاصه بازی
استقلال خوزستان فولاد خوزستان 1395/09/19 17:40 خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان سايپـا تهران 1395/09/18 15:30 خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز ذوب آهن اصفهان 1395/09/18 15:30 خلاصه بازی
پدیده خراسان پرسپولیس تهران 1395/09/19 14:10 خلاصه بازی
سپاهان اصفهان صباي قم 1395/09/19 15:15 خلاصه بازی
نفت تهران گسترش فولاد 1395/09/18 15:00 خلاصه بازی
پيکان تهران سیاه جامگان 1395/09/19 15:00 خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران پيکان تهران 1395/09/25 15:00 خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز سپاهان اصفهان 1395/09/26 15:15 خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان پرسپولیس تهران 1395/09/26 17:20 خلاصه بازی
فولاد خوزستان صنعت نفت آبادان 1395/09/26 15:30 خلاصه بازی
صباي قم نفت تهران 1395/09/25 15:15 خلاصه بازی
گسترش فولاد استقلال خوزستان 1395/09/25 14:30 خلاصه بازی
سیاه جامگان ماشین سازی تبریز 1395/09/26 14:30 خلاصه بازی
استقلال تهران پدیده خراسان 1395/09/25 16:20 خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران تراکتورسازي تبریز 1395/10/05 15:00 خلاصه بازی
پيکان تهران فولاد خوزستان 1395/10/03 15:00 خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز سايپـا تهران 1395/10/04 15:00 خلاصه بازی
پدیده خراسان ذوب آهن اصفهان 1395/10/05 14:30 خلاصه بازی
سپاهان اصفهان استقلال تهران 1395/10/05 16:25 خلاصه بازی
استقلال خوزستان صباي قم 1395/10/03 15:45 خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان گسترش فولاد 1395/10/04 15:30 خلاصه بازی
پرسپولیس تهران سیاه جامگان 1395/10/03 16:25 خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان تراکتورسازي تبریز خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز فولاد خوزستان خلاصه بازی
پرسپولیس تهران سايپـا تهران خلاصه بازی
پدیده خراسان سپاهان اصفهان خلاصه بازی
نفت تهران استقلال تهران خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان صباي قم خلاصه بازی
پيکان تهران گسترش فولاد خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان سیاه جامگان خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم پيکان تهران خلاصه بازی
سايپـا تهران ذوب آهن اصفهان خلاصه بازی
فولاد خوزستان پرسپولیس تهران خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز صنعت نفت آبادان خلاصه بازی
سپاهان اصفهان نفت تهران خلاصه بازی
استقلال تهران استقلال خوزستان خلاصه بازی
گسترش فولاد ماشین سازی تبریز خلاصه بازی
سیاه جامگان پدیده خراسان خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران تراکتورسازي تبریز خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان فولاد خوزستان خلاصه بازی
استقلال خوزستان سپاهان اصفهان خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان استقلال تهران خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز صباي قم خلاصه بازی
پدیده خراسان نفت تهران خلاصه بازی
پرسپولیس تهران گسترش فولاد خلاصه بازی
سايپـا تهران سیاه جامگان خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان سايپـا تهران خلاصه بازی
استقلال تهران پيکان تهران خلاصه بازی
گسترش فولاد ذوب آهن اصفهان خلاصه بازی
صباي قم پرسپولیس تهران خلاصه بازی
سپاهان اصفهان صنعت نفت آبادان خلاصه بازی
نفت تهران استقلال خوزستان خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز ماشین سازی تبریز خلاصه بازی
فولاد خوزستان سیاه جامگان خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران تراکتورسازي تبریز خلاصه بازی
سايپـا تهران فولاد خوزستان خلاصه بازی
پيکان تهران سپاهان اصفهان خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز استقلال تهران خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان صباي قم خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان نفت تهران خلاصه بازی
سیاه جامگان گسترش فولاد خلاصه بازی
استقلال خوزستان پدیده خراسان خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان فولاد خوزستان خلاصه بازی
گسترش فولاد سايپـا تهران خلاصه بازی
نفت تهران پيکان تهران خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز ذوب آهن اصفهان خلاصه بازی
استقلال تهران پرسپولیس تهران خلاصه بازی
استقلال خوزستان صنعت نفت آبادان خلاصه بازی
سپاهان اصفهان ماشین سازی تبریز خلاصه بازی
صباي قم سیاه جامگان خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان تراکتورسازي تبریز خلاصه بازی
پرسپولیس تهران سپاهان اصفهان خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان استقلال تهران خلاصه بازی
سايپـا تهران صباي قم خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز نفت تهران خلاصه بازی
فولاد خوزستان گسترش فولاد خلاصه بازی
پيکان تهران استقلال خوزستان خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان پدیده خراسان خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم فولاد خوزستان خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز سايپـا تهران خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان پيکان تهران خلاصه بازی
سپاهان اصفهان ذوب آهن اصفهان خلاصه بازی
نفت تهران پرسپولیس تهران خلاصه بازی
پدیده خراسان گسترش فولاد خلاصه بازی
استقلال خوزستان ماشین سازی تبریز خلاصه بازی
استقلال تهران سیاه جامگان خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان تراکتورسازي تبریز خلاصه بازی
سیاه جامگان سپاهان اصفهان خلاصه بازی
سايپـا تهران استقلال تهران خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز صنعت نفت آبادان خلاصه بازی
گسترش فولاد صباي قم خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان نفت تهران خلاصه بازی
پرسپولیس تهران استقلال خوزستان خلاصه بازی
پيکان تهران پدیده خراسان خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران فولاد خوزستان خلاصه بازی
سپاهان اصفهان سايپـا تهران خلاصه بازی
استقلال خوزستان ذوب آهن اصفهان خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان پرسپولیس تهران خلاصه بازی
پدیده خراسان صباي قم خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز گسترش فولاد خلاصه بازی
پيکان تهران ماشین سازی تبریز خلاصه بازی
نفت تهران سیاه جامگان خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم تراکتورسازي تبریز خلاصه بازی
پرسپولیس تهران پيکان تهران خلاصه بازی
فولاد خوزستان سپاهان اصفهان خلاصه بازی
گسترش فولاد استقلال تهران خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان صنعت نفت آبادان خلاصه بازی
سايپـا تهران نفت تهران خلاصه بازی
سیاه جامگان استقلال خوزستان خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز پدیده خراسان خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان تراکتورسازي تبریز خلاصه بازی
نفت تهران فولاد خوزستان خلاصه بازی
استقلال خوزستان سايپـا تهران خلاصه بازی
پيکان تهران ذوب آهن اصفهان خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز پرسپولیس تهران خلاصه بازی
استقلال تهران صباي قم خلاصه بازی
سپاهان اصفهان گسترش فولاد خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان سیاه جامگان خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان پيکان تهران خلاصه بازی
صباي قم سپاهان اصفهان خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز استقلال تهران خلاصه بازی
سايپـا تهران صنعت نفت آبادان خلاصه بازی
گسترش فولاد نفت تهران خلاصه بازی
فولاد خوزستان استقلال خوزستان خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان ماشین سازی تبریز خلاصه بازی
پرسپولیس تهران پدیده خراسان خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان تراکتورسازي تبریز خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان فولاد خوزستان خلاصه بازی
پيکان تهران سايپـا تهران خلاصه بازی
پرسپولیس تهران ذوب آهن اصفهان خلاصه بازی
پدیده خراسان استقلال تهران خلاصه بازی
نفت تهران صباي قم خلاصه بازی
استقلال خوزستان گسترش فولاد خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز سیاه جامگان خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان پيکان تهران خلاصه بازی
استقلال تهران سپاهان اصفهان خلاصه بازی
سیاه جامگان پرسپولیس تهران خلاصه بازی
گسترش فولاد صنعت نفت آبادان خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز نفت تهران خلاصه بازی
صباي قم استقلال خوزستان خلاصه بازی
سايپـا تهران ماشین سازی تبریز خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان پدیده خراسان خلاصه بازی