نسخه آزمایشی
برنامه بازی ها - ليگ برتر (خليج فارس)-9596 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 پيکان تهران 0 1395/05/05 18:15 خلاصه بازی
سیاه جامگان 2 ذوب آهن اصفهان 1 1395/05/04 18:15 ثامن الائمه خلاصه بازی
سايپـا تهران 0 پرسپولیس تهران 1 1395/05/05 20:45 تختی خلاصه بازی
صباي قم 0 صنعت نفت آبادان 0 1395/05/04 20:45 یادگار امام خلاصه بازی
استقلال تهران 1 نفت تهران 1 1395/05/04 20:45 آزادی خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز 2 استقلال خوزستان 2 1395/05/04 18:00 خلاصه بازی
فولاد خوزستان 1 ماشین سازی تبریز 2 1395/05/05 20:45 غدیر خلاصه بازی
سپاهان اصفهان 0 پدیده خراسان 1 1395/05/05 20:30 ذوب آهن خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 0 تراکتورسازي تبریز 0 1395/05/11 20:45 خلاصه بازی
پرسپولیس تهران 1 فولاد خوزستان 1 1395/05/11 20:45 آزادی خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان 1 سايپـا تهران 1 1395/05/10 19:30 ذوب آهن خلاصه بازی
نفت تهران 0 سپاهان اصفهان 1 1395/05/11 20:35 تختی خلاصه بازی
استقلال خوزستان 2 استقلال تهران 1 1395/05/10 20:45 غدیر خلاصه بازی
پيکان تهران 1 صباي قم 1 1395/05/10 20:35 شهدا خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز 0 گسترش فولاد 0 1395/05/11 18:15 خلاصه بازی
پدیده خراسان 1 سیاه جامگان 1 1395/05/10 19:10 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 0 سايپـا تهران 2 1395/05/15 19:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز 3 پيکان تهران 1 1395/05/17 18:00 خلاصه بازی
فولاد خوزستان 0 ذوب آهن اصفهان 2 1395/05/15 20:30 غدیر خلاصه بازی
گسترش فولاد 0 پرسپولیس تهران 1 1395/05/16 18:00 خلاصه بازی
استقلال تهران 1 صنعت نفت آبادان 2 1395/05/15 20:30 آزادی خلاصه بازی
سپاهان اصفهان 3 استقلال خوزستان 1 1395/05/16 20:30 ذوب آهن خلاصه بازی
صباي قم 1 ماشین سازی تبریز 1 1395/05/16 20:30 یادگار امام خلاصه بازی
نفت تهران 3 پدیده خراسان 0 1395/05/16 20:30 تختی خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 0 تراکتورسازي تبریز 2 1395/05/21 18:00 خلاصه بازی
سیاه جامگان 1 فولاد خوزستان 1 1395/05/22 18:50 ثامن الائمه خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان 1 سپاهان اصفهان 0 1395/05/21 20:30 خلاصه بازی
پيکان تهران 1 استقلال تهران 1 1395/05/21 18:15 شهدا خلاصه بازی
پرسپولیس تهران 1 صباي قم 0 1395/05/21 20:30 آزادی خلاصه بازی
استقلال خوزستان 2 نفت تهران 2 1395/05/21 20:30 غدیر خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان 1 گسترش فولاد 1 1395/05/21 20:15 ذوب آهن خلاصه بازی
سايپـا تهران 1 پدیده خراسان 1 1395/05/21 20:20 پاس قوامین خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 2 سايپـا تهران 2 1395/06/20 18:50 غدیر خلاصه بازی
سپاهان اصفهان 1 پيکان تهران 1 1395/06/20 17:45 ذوب آهن خلاصه بازی
صباي قم 1 ذوب آهن اصفهان 1 1395/06/20 18:45 یادگار امام خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز 0 پرسپولیس تهران 0 1395/06/20 17:15 خلاصه بازی
نفت تهران 2 صنعت نفت آبادان 1 1395/06/19 18:45 تختی خلاصه بازی
پدیده خراسان 0 استقلال خوزستان 0 1395/06/20 18:15 ثامن الائمه خلاصه بازی
استقلال تهران 1 ماشین سازی تبریز 1 1395/06/21 18:45 آزادی خلاصه بازی
گسترش فولاد 0 سیاه جامگان 1 1395/06/19 17:30 خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان 1 تراکتورسازي تبریز 2 1395/06/25 18:30 ذوب آهن خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز 0 سپاهان اصفهان 1 1395/06/25 17:00 خلاصه بازی
پرسپولیس تهران 0 استقلال تهران 0 1395/06/26 17:00 آزادی خلاصه بازی
سیاه جامگان 2 صباي قم 2 1395/06/25 17:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
پيکان تهران 0 نفت تهران 0 1395/06/25 18:30 شهدا خلاصه بازی
سايپـا تهران 1 گسترش فولاد 1 1395/06/25 18:30 پاس قوامین خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان 1 استقلال خوزستان 1 1395/06/25 18:45 خلاصه بازی
فولاد خوزستان 1 پدیده خراسان 0 1395/06/26 18:45 غدیر خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 فولاد خوزستان 0 1395/06/31 16:15 خلاصه بازی
صباي قم 1 سايپـا تهران 0 1395/06/30 18:30 یادگار امام خلاصه بازی
استقلال خوزستان 2 پيکان تهران 3 1395/06/30 18:40 خلاصه بازی
استقلال تهران 2 ذوب آهن اصفهان 1 1395/06/30 19:30 آزادی خلاصه بازی
سپاهان اصفهان 1 پرسپولیس تهران 3 1395/06/31 17:30 خلاصه بازی
پدیده خراسان 3 صنعت نفت آبادان 3 1395/06/31 17:00 خلاصه بازی
نفت تهران 2 ماشین سازی تبریز 1 1395/06/31 17:30 خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز 3 سیاه جامگان 0 1395/06/30 16:45 خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 0 تراکتورسازي تبریز 0 1395/07/24 17:00 خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان 2 سپاهان اصفهان 0 1395/07/24 17:00 ذوب آهن خلاصه بازی
سیاه جامگان 0 استقلال تهران 1 1395/07/24 15:30 ثامن الائمه خلاصه بازی
پيکان تهران 3 صنعت نفت آبادان 2 1395/07/23 15:45 شهدا خلاصه بازی
فولاد خوزستان 2 صباي قم 0 1395/07/23 17:10 غدیر خلاصه بازی
پرسپولیس تهران 3 نفت تهران 0 1395/07/24 18:00 آزادی خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز 1 استقلال خوزستان 3 1395/07/24 15:00 خلاصه بازی
گسترش فولاد 3 پدیده خراسان 0 1395/07/25 15:00 خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 2 فولاد خوزستان 2 1395/07/29 15:00 خلاصه بازی
استقلال تهران 2 سايپـا تهران 0 1395/07/30 16:45 خلاصه بازی
پدیده خراسان 0 پيکان تهران 0 1395/07/30 15:00 خلاصه بازی
نفت تهران 2 ذوب آهن اصفهان 1 1395/07/29 16:45 خلاصه بازی
استقلال خوزستان 1 پرسپولیس تهران 1 1395/07/29 16:45 خلاصه بازی
صباي قم 0 گسترش فولاد 0 1395/07/30 16:50 خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان 3 ماشین سازی تبریز 0 1395/07/30 16:45 خلاصه بازی
سپاهان اصفهان 2 سیاه جامگان 1 1395/07/30 15:30 خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد تراکتورسازي تبریز 1395/08/06 14:45 خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز پيکان تهران 1395/08/06 14:30 خلاصه بازی
سايپـا تهران سپاهان اصفهان 1395/08/06 16:40 خلاصه بازی
فولاد خوزستان استقلال تهران 1395/08/06 16:40 خلاصه بازی
پرسپولیس تهران صنعت نفت آبادان 1395/08/07 16:40 خلاصه بازی
سیاه جامگان نفت تهران 1395/08/07 15:00 خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان استقلال خوزستان 1395/08/07 16:45 خلاصه بازی
صباي قم پدیده خراسان 1395/08/06 16:45 خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان فولاد خوزستان 1395/09/04 16:30 خلاصه بازی
نفت تهران سايپـا تهران 1395/09/04 15:00 خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان ذوب آهن اصفهان 1395/09/05 16:15 خلاصه بازی
پيکان تهران پرسپولیس تهران 1395/09/04 15:15 خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز صباي قم 1395/09/05 14:30 خلاصه بازی
استقلال تهران گسترش فولاد 1395/09/05 16:20 خلاصه بازی
پدیده خراسان ماشین سازی تبریز 1395/09/05 14:30 خلاصه بازی
استقلال خوزستان سیاه جامگان 1395/09/04 17:45 خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان پيکان تهران 1395/09/12 15:30 خلاصه بازی
گسترش فولاد سپاهان اصفهان 1395/09/11 15:00 خلاصه بازی
صباي قم استقلال تهران 1395/09/11 16:20 خلاصه بازی
سیاه جامگان صنعت نفت آبادان 1395/09/12 14:30 خلاصه بازی
فولاد خوزستان نفت تهران 1395/09/11 16:40 خلاصه بازی
سايپـا تهران استقلال خوزستان 1395/09/11 15:00 خلاصه بازی
پرسپولیس تهران ماشین سازی تبریز 1395/09/12 17:15 خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز پدیده خراسان 1395/09/12 15:15 خلاصه بازی