برنامه بازی ها - ليگ برتر (خليج فارس)-9596 گروه لیگ برتر

هفته 1
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 پيکان تهران 0 1395/05/05 18:15 بنیان دیزل خلاصه بازی
سیاه جامگان 2 ذوب آهن اصفهان 1 1395/05/04 18:15 ثامن الائمه خلاصه بازی
سايپـا تهران 0 پرسپولیس تهران 1 1395/05/05 20:45 تختی خلاصه بازی
صباي قم 0 صنعت نفت آبادان 0 1395/05/04 20:45 یادگار امام خلاصه بازی
استقلال تهران 1 نفت تهران 1 1395/05/04 20:45 آزادی خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز 2 استقلال خوزستان 2 1395/05/04 18:00 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
فولاد خوزستان 1 ماشین سازی تبریز 2 1395/05/05 20:45 غدیر خلاصه بازی
سپاهان اصفهان 0 پدیده خراسان 1 1395/05/05 20:30 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
هفته 2
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صنعت نفت آبادان 0 تراکتورسازي تبریز 0 1395/05/11 20:45 تختی خلاصه بازی
پرسپولیس تهران 1 فولاد خوزستان 1 1395/05/11 20:45 آزادی خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان 1 سايپـا تهران 1 1395/05/10 19:30 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
نفت تهران 0 سپاهان اصفهان 1 1395/05/11 20:35 تختی خلاصه بازی
استقلال خوزستان 2 استقلال تهران 1 1395/05/10 20:45 غدیر خلاصه بازی
پيکان تهران 1 صباي قم 1 1395/05/10 20:35 شهدا خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز 0 گسترش فولاد 0 1395/05/11 18:15 بنیان دیزل خلاصه بازی
پدیده خراسان 1 سیاه جامگان 1 1395/05/10 19:10 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 3
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 0 سايپـا تهران 2 1395/05/15 19:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز 3 پيکان تهران 1 1395/05/17 18:00 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
فولاد خوزستان 0 ذوب آهن اصفهان 2 1395/05/15 20:30 غدیر خلاصه بازی
گسترش فولاد 0 پرسپولیس تهران 1 1395/05/16 18:00 بنیان دیزل خلاصه بازی
استقلال تهران 1 صنعت نفت آبادان 2 1395/05/15 20:30 آزادی خلاصه بازی
سپاهان اصفهان 3 استقلال خوزستان 1 1395/05/16 20:30 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
صباي قم 1 ماشین سازی تبریز 1 1395/05/16 20:30 یادگار امام خلاصه بازی
نفت تهران 3 پدیده خراسان 0 1395/05/16 20:30 تختی خلاصه بازی
هفته 4
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ماشین سازی تبریز 0 تراکتورسازي تبریز 2 1395/05/21 18:00 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
سیاه جامگان 1 فولاد خوزستان 1 1395/05/22 18:50 ثامن الائمه خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان 1 سپاهان اصفهان 0 1395/05/21 20:30 تختی خلاصه بازی
پيکان تهران 1 استقلال تهران 1 1395/05/21 18:15 شهدا خلاصه بازی
پرسپولیس تهران 1 صباي قم 0 1395/05/21 20:30 آزادی خلاصه بازی
استقلال خوزستان 2 نفت تهران 2 1395/05/21 20:30 غدیر خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان 1 گسترش فولاد 1 1395/05/21 20:15 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
سايپـا تهران 1 پدیده خراسان 1 1395/05/21 20:20 پاس قوامین خلاصه بازی
هفته 5
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 2 سايپـا تهران 2 1395/06/20 18:50 غدیر خلاصه بازی
سپاهان اصفهان 1 پيکان تهران 1 1395/06/20 17:45 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
صباي قم 1 ذوب آهن اصفهان 1 1395/06/20 18:45 یادگار امام خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز 0 پرسپولیس تهران 0 1395/06/20 17:15 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
نفت تهران 2 صنعت نفت آبادان 1 1395/06/19 18:45 تختی خلاصه بازی
پدیده خراسان 0 استقلال خوزستان 0 1395/06/20 18:15 ثامن الائمه خلاصه بازی
استقلال تهران 1 ماشین سازی تبریز 1 1395/06/21 18:45 آزادی خلاصه بازی
گسترش فولاد 0 سیاه جامگان 1 1395/06/19 17:30 بنیان دیزل خلاصه بازی
هفته 6
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان 1 تراکتورسازي تبریز 2 1395/06/25 18:30 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز 0 سپاهان اصفهان 1 1395/06/25 17:00 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
پرسپولیس تهران 0 استقلال تهران 0 1395/06/26 17:00 آزادی خلاصه بازی
سیاه جامگان 2 صباي قم 2 1395/06/25 17:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
پيکان تهران 0 نفت تهران 0 1395/06/25 18:30 شهدا خلاصه بازی
سايپـا تهران 1 گسترش فولاد 1 1395/06/25 18:30 پاس قوامین خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان 1 استقلال خوزستان 1 1395/06/25 18:45 تختی خلاصه بازی
فولاد خوزستان 1 پدیده خراسان 0 1395/06/26 18:45 غدیر خلاصه بازی
هفته 7
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 فولاد خوزستان 0 1395/06/31 16:15 بنیان دیزل خلاصه بازی
صباي قم 1 سايپـا تهران 0 1395/06/30 18:30 یادگار امام خلاصه بازی
استقلال خوزستان 2 پيکان تهران 3 1395/06/30 18:40 غدیر خلاصه بازی
استقلال تهران 2 ذوب آهن اصفهان 1 1395/06/30 19:30 آزادی خلاصه بازی
سپاهان اصفهان 1 پرسپولیس تهران 3 1395/06/31 17:30 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
پدیده خراسان 3 صنعت نفت آبادان 3 1395/06/31 17:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
نفت تهران 2 ماشین سازی تبریز 1 1395/06/31 17:30 تختی خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز 3 سیاه جامگان 0 1395/06/30 16:45 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
هفته 8
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 0 تراکتورسازي تبریز 0 1395/07/24 17:00 پاس قوامین خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان 2 سپاهان اصفهان 0 1395/07/24 17:00 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
سیاه جامگان 0 استقلال تهران 1 1395/07/24 15:30 ثامن الائمه خلاصه بازی
پيکان تهران 3 صنعت نفت آبادان 2 1395/07/23 15:45 شهدا خلاصه بازی
فولاد خوزستان 2 صباي قم 0 1395/07/23 17:10 غدیر خلاصه بازی
پرسپولیس تهران 3 نفت تهران 0 1395/07/24 18:00 آزادی خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز 1 استقلال خوزستان 3 1395/07/24 15:00 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
گسترش فولاد 3 پدیده خراسان 0 1395/07/25 15:00 بنیان دیزل خلاصه بازی
هفته 9
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
تراکتورسازي تبریز 2 فولاد خوزستان 2 1395/07/29 15:00 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
استقلال تهران 2 سايپـا تهران 0 1395/07/30 16:45 آزادی خلاصه بازی
پدیده خراسان 0 پيکان تهران 0 1395/07/30 15:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
نفت تهران 2 ذوب آهن اصفهان 1 1395/07/29 16:45 تختی خلاصه بازی
استقلال خوزستان 1 پرسپولیس تهران 1 1395/07/29 16:45 غدیر خلاصه بازی
صباي قم 0 گسترش فولاد 0 1395/07/30 16:50 یادگار امام خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان 3 ماشین سازی تبریز 0 1395/07/30 16:45 تختی خلاصه بازی
سپاهان اصفهان 2 سیاه جامگان 1 1395/07/30 15:30 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
هفته 10
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
گسترش فولاد 0 تراکتورسازي تبریز 2 1395/08/06 14:45 گسترش خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز 1 پيکان تهران 4 1395/08/06 14:30 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
سايپـا تهران 1 سپاهان اصفهان 1 1395/08/06 16:40 پاس قوامین خلاصه بازی
فولاد خوزستان 1 استقلال تهران 1 1395/08/06 18:00 غدیر خلاصه بازی
پرسپولیس تهران 1 صنعت نفت آبادان 0 1395/08/07 16:40 آزادی خلاصه بازی
سیاه جامگان 2 نفت تهران 2 1395/08/07 15:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان 2 استقلال خوزستان 0 1395/08/07 16:45 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
صباي قم 2 پدیده خراسان 3 1395/08/06 16:45 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 11
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 1 فولاد خوزستان 1 1395/09/04 14:30 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
نفت تهران 2 سايپـا تهران 0 1395/09/04 15:00 تختی خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان 0 ذوب آهن اصفهان 3 1395/09/05 16:15 تختی خلاصه بازی
پيکان تهران 0 پرسپولیس تهران 0 1395/09/04 15:15 شهدا خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز 2 صباي قم 1 1395/09/05 14:30 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
استقلال تهران 2 گسترش فولاد 2 1395/09/05 16:20 آزادی خلاصه بازی
پدیده خراسان 1 ماشین سازی تبریز 0 1395/09/05 14:30 ثامن الائمه خلاصه بازی
استقلال خوزستان 0 سیاه جامگان 0 1395/09/04 17:45 غدیر خلاصه بازی
هفته 12
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
ذوب آهن اصفهان 3 پيکان تهران 0 1395/09/12 15:30 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
گسترش فولاد 2 سپاهان اصفهان 1 1395/09/11 14:30 گسترش خلاصه بازی
صباي قم 0 استقلال تهران 2 1395/09/11 16:20 یادگار امام خلاصه بازی
سیاه جامگان 0 صنعت نفت آبادان 1 1395/09/12 14:30 ثامن الائمه خلاصه بازی
فولاد خوزستان 4 نفت تهران 2 1395/09/11 16:40 غدیر خلاصه بازی
سايپـا تهران 0 استقلال خوزستان 2 1395/09/11 15:00 پاس قوامین خلاصه بازی
پرسپولیس تهران 1 ماشین سازی تبریز 0 1395/09/12 17:15 آزادی خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز 1 پدیده خراسان 1 1395/09/12 14:00 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 13
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 1 تراکتورسازي تبریز 2 1395/09/19 16:20 تختی خلاصه بازی
استقلال خوزستان 0 فولاد خوزستان 1 1395/09/19 15:00 غدیر خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان 0 سايپـا تهران 1 1395/09/18 15:30 تختی خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز 1 ذوب آهن اصفهان 2 1395/09/18 14:00 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
پدیده خراسان 1 پرسپولیس تهران 2 1395/09/19 14:10 ثامن الائمه خلاصه بازی
سپاهان اصفهان 4 صباي قم 1 1395/09/19 14:15 نقش جهان خلاصه بازی
نفت تهران 1 گسترش فولاد 1 1395/09/18 15:00 تختی خلاصه بازی
پيکان تهران 1 سیاه جامگان 0 1395/09/19 15:00 شهدا خلاصه بازی
هفته 14
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سايپـا تهران 0 پيکان تهران 1 1395/09/25 15:00 پاس قوامین خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز 1 سپاهان اصفهان 2 1395/09/26 14:00 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان 1 پرسپولیس تهران 0 1395/09/26 16:20 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
فولاد خوزستان 3 صنعت نفت آبادان 0 1395/09/26 15:00 غدیر خلاصه بازی
صباي قم 0 نفت تهران 1 1395/09/25 15:15 یادگار امام خلاصه بازی
گسترش فولاد 2 استقلال خوزستان 1 1395/09/25 14:30 بنیان دیزل خلاصه بازی
سیاه جامگان 1 ماشین سازی تبریز 0 1395/09/26 14:30 ثامن الائمه خلاصه بازی
استقلال تهران 1 پدیده خراسان 0 1395/09/25 16:20 آزادی خلاصه بازی
هفته 15
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
نفت تهران 0 تراکتورسازي تبریز 2 1395/10/05 15:00 تختی خلاصه بازی
پيکان تهران 2 فولاد خوزستان 1 1395/10/03 15:00 شهدا خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز 3 سايپـا تهران 3 1395/10/19 14:00 اختصاصی تراکتورسازی خلاصه بازی
پدیده خراسان 1 ذوب آهن اصفهان 1 1395/10/06 14:30 ثامن الائمه خلاصه بازی
سپاهان اصفهان 1 استقلال تهران 1 1395/10/05 14:30 نقش جهان خلاصه بازی
استقلال خوزستان 1 صباي قم 0 1395/10/03 15:15 غدیر خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان 0 گسترش فولاد 1 1395/10/06 14:15 تختی خلاصه بازی
پرسپولیس تهران 3 سیاه جامگان 0 1395/10/03 15:15 آزادی خلاصه بازی
هفته 16
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال خوزستان 0 تراکتورسازي تبریز 1 1395/10/23 15:30 غدیر خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز 0 فولاد خوزستان 0 1395/10/24 14:00 یادگار امام خلاصه بازی
پرسپولیس تهران 1 سايپـا تهران 0 1395/10/24 16:35 آزادی خلاصه بازی
پدیده خراسان 1 سپاهان اصفهان 1 1395/10/24 14:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
نفت تهران 0 استقلال تهران 1 1395/10/23 16:35 تختی خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان 2 صباي قم 1 1395/10/22 15:00 تختی خلاصه بازی
پيکان تهران 1 گسترش فولاد 1 1395/10/23 15:00 شهدا خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان 1 سیاه جامگان 0 1395/10/24 15:00 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
هفته 17
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 1 پيکان تهران 0 1395/10/28 15:30 یادگار امام خلاصه بازی
سايپـا تهران 0 ذوب آهن اصفهان 0 1395/10/29 15:00 پاس قوامین خلاصه بازی
فولاد خوزستان 0 پرسپولیس تهران 3 1395/10/29 15:00 غدیر خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز 2 صنعت نفت آبادان 2 1395/10/28 15:00 یادگار امام خلاصه بازی
سپاهان اصفهان 2 نفت تهران 1 1395/10/29 14:30 نقش جهان خلاصه بازی
استقلال تهران 1 استقلال خوزستان 2 1395/10/28 16:40 آزادی خلاصه بازی
گسترش فولاد 2 ماشین سازی تبریز 1 1395/10/29 15:00 بنیان دیزل خلاصه بازی
سیاه جامگان 1 پدیده خراسان 1 1395/10/29 15:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
هفته 18
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پيکان تهران 0 تراکتورسازي تبریز 1 1395/11/03 15:45 شهدا خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان 1 فولاد خوزستان 0 1395/11/04 15:30 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
استقلال خوزستان 1 سپاهان اصفهان 1 1395/11/04 14:45 غدیر خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان 0 استقلال تهران 3 1395/11/03 16:45 تختی خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز 0 صباي قم 0 1395/11/03 14:00 یادگار امام خلاصه بازی
پدیده خراسان 0 نفت تهران 0 1395/11/04 14:45 ثامن الائمه خلاصه بازی
پرسپولیس تهران 1 گسترش فولاد 0 1395/11/04 16:45 آزادی خلاصه بازی
سايپـا تهران 1 سیاه جامگان 0 1395/11/04 15:00 پاس قوامین خلاصه بازی
هفته 19
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 0 سايپـا تهران 1 1395/11/09 14:30 ثامن الائمه خلاصه بازی
استقلال تهران 3 پيکان تهران 2 1395/11/08 16:50 آزادی خلاصه بازی
گسترش فولاد 0 ذوب آهن اصفهان 0 1395/11/09 14:30 بنیان دیزل خلاصه بازی
صباي قم 0 پرسپولیس تهران 2 1395/11/09 16:50 یادگار امام خلاصه بازی
سپاهان اصفهان 0 صنعت نفت آبادان 0 1395/11/09 15:00 نقش جهان خلاصه بازی
نفت تهران 1 استقلال خوزستان 1 1395/11/09 15:30 تختی خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز 0 ماشین سازی تبریز 0 1395/11/08 15:00 یادگار امام خلاصه بازی
فولاد خوزستان 0 سیاه جامگان 0 1395/11/09 15:30 غدیر خلاصه بازی
هفته 20
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پرسپولیس تهران 3 تراکتورسازي تبریز 0 1395/11/17 15:00 آزادی خلاصه بازی
سايپـا تهران 1 فولاد خوزستان 0 1395/11/14 15:00 پاس قوامین خلاصه بازی
پيکان تهران 3 سپاهان اصفهان 2 1395/11/14 15:00 شهدا خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز 0 استقلال تهران 3 1395/11/13 17:00 یادگار امام خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان 0 صباي قم 1 1395/11/14 17:00 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان 0 نفت تهران 0 1395/11/15 17:15 تختی خلاصه بازی
سیاه جامگان 1 گسترش فولاد 1 1395/11/15 15:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
استقلال خوزستان 2 پدیده خراسان 1 1395/11/14 15:30 غدیر خلاصه بازی
هفته 21
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 0 فولاد خوزستان 1 1395/11/21 14:30 ثامن الائمه خلاصه بازی
گسترش فولاد 2 سايپـا تهران 1 1395/11/21 15:00 بنیان دیزل خلاصه بازی
نفت تهران 2 پيکان تهران 1 1395/11/21 15:30 تختی خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز 4 ذوب آهن اصفهان 1 1395/11/23 15:00 یادگار امام خلاصه بازی
استقلال تهران 3 پرسپولیس تهران 2 1395/11/24 15:00 آزادی خلاصه بازی
استقلال خوزستان 1 صنعت نفت آبادان 0 1395/11/21 15:30 غدیر خلاصه بازی
سپاهان اصفهان 0 ماشین سازی تبریز 3 1395/11/21 16:00 نقش جهان خلاصه بازی
صباي قم 2 سیاه جامگان 1 1395/11/21 15:00 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 22
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 1 تراکتورسازي تبریز 2 1395/12/06 14:30 ثامن الائمه خلاصه بازی
پرسپولیس تهران 2 سپاهان اصفهان 1 1395/11/28 17:10 آزادی خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان 0 استقلال تهران 2 1395/11/28 15:00 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
سايپـا تهران 0 صباي قم 0 1395/11/29 16:00 پاس قوامین خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز 0 نفت تهران 2 1395/11/30 14:00 یادگار امام خلاصه بازی
فولاد خوزستان 2 گسترش فولاد 2 1395/11/28 15:00 غدیر خلاصه بازی
پيکان تهران 4 استقلال خوزستان 3 1395/11/26 15:30 شهدا خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان 0 پدیده خراسان 3 1395/11/29 16:00 تختی خلاصه بازی
هفته 23
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 0 فولاد خوزستان 0 1395/12/13 16:00 یادگار امام خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز 0 سايپـا تهران 0 1395/12/13 15:15 یادگار امام خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان 1 پيکان تهران 0 1395/12/13 16:30 تختی خلاصه بازی
سپاهان اصفهان 2 ذوب آهن اصفهان 1 1395/12/15 16:00 نقش جهان خلاصه بازی
نفت تهران 0 پرسپولیس تهران 2 1395/12/15 17:25 تختی خلاصه بازی
پدیده خراسان 3 گسترش فولاد 2 1395/12/13 15:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
استقلال خوزستان 1 ماشین سازی تبریز 0 1395/12/14 16:00 غدیر خلاصه بازی
استقلال تهران 1 سیاه جامگان 1 1395/12/14 17:25 آزادی خلاصه بازی
هفته 24
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 0 تراکتورسازي تبریز 0 1395/12/20 16:30 غدیر خلاصه بازی
سیاه جامگان 1 سپاهان اصفهان 1 1395/12/20 15:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
سايپـا تهران 1 استقلال تهران 2 1395/12/18 17:30 آزادی خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز 1 صنعت نفت آبادان 0 1395/12/19 15:30 یادگار امام خلاصه بازی
گسترش فولاد 0 صباي قم 0 1395/12/20 14:30 گسترش خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان 1 نفت تهران 1 1395/12/19 17:30 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
پرسپولیس تهران 1 استقلال خوزستان 0 1395/12/19 17:30 آزادی خلاصه بازی
پيکان تهران 0 پدیده خراسان 2 1395/12/20 16:00 شهدا خلاصه بازی
هفته 25
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
استقلال تهران 1 فولاد خوزستان 0 1396/01/12 18:50 آزادی خلاصه بازی
سپاهان اصفهان 3 سايپـا تهران 1 1396/01/12 17:00 نقش جهان خلاصه بازی
استقلال خوزستان 1 ذوب آهن اصفهان 1 1396/01/11 17:00 غدیر خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان 1 پرسپولیس تهران 0 1396/01/12 16:30 تختی خلاصه بازی
پدیده خراسان 1 صباي قم 0 1396/01/11 17:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز 1 گسترش فولاد 1 1396/01/12 17:30 یادگار امام خلاصه بازی
پيکان تهران 3 ماشین سازی تبریز 1 1396/01/11 17:00 شهدا خلاصه بازی
نفت تهران 1 سیاه جامگان 1 1396/01/11 17:00 تختی خلاصه بازی
هفته 26
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
صباي قم 3 تراکتورسازي تبریز 0 1396/01/18 17:15 یادگار امام خلاصه بازی
پرسپولیس تهران 2 پيکان تهران 0 1396/01/16 18:50 آزادی خلاصه بازی
فولاد خوزستان 1 سپاهان اصفهان 1 1396/01/18 19:00 غدیر خلاصه بازی
گسترش فولاد 1 استقلال تهران 1 1396/01/17 17:30 بنیان دیزل خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان 1 صنعت نفت آبادان 1 1396/01/17 17:45 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
سايپـا تهران 1 نفت تهران 0 1396/01/18 17:30 پاس قوامین خلاصه بازی
سیاه جامگان 2 استقلال خوزستان 1 1396/01/16 16:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز 0 پدیده خراسان 2 1396/01/18 17:00 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 27
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
پدیده خراسان 0 تراکتورسازي تبریز 1 1396/01/25 17:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
نفت تهران 2 فولاد خوزستان 2 1396/01/25 18:00 تختی خلاصه بازی
استقلال خوزستان 0 سايپـا تهران 0 1396/01/26 18:00 غدیر خلاصه بازی
پيکان تهران 1 ذوب آهن اصفهان 2 1396/01/26 17:30 شهدا خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز 0 پرسپولیس تهران 2 1396/01/26 17:00 یادگار امام خلاصه بازی
استقلال تهران 2 صباي قم 1 1396/01/26 19:00 آزادی خلاصه بازی
سپاهان اصفهان 1 گسترش فولاد 0 1396/01/25 19:00 نقش جهان خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان 1 سیاه جامگان 1 1396/01/25 18:00 تختی خلاصه بازی
هفته 28
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سیاه جامگان 1 پيکان تهران 2 1396/01/31 17:45 ثامن الائمه خلاصه بازی
صباي قم 0 سپاهان اصفهان 1 1396/01/31 17:45 یادگار امام خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز 1 استقلال تهران 0 1396/01/31 17:45 یادگار امام خلاصه بازی
سايپـا تهران 0 صنعت نفت آبادان 2 1396/01/31 17:45 پاس قوامین خلاصه بازی
گسترش فولاد 0 نفت تهران 0 1396/01/31 17:45 بنیان دیزل خلاصه بازی
فولاد خوزستان 1 استقلال خوزستان 3 1396/01/31 17:45 غدیر خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان 2 ماشین سازی تبریز 1 1396/01/31 17:45 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی
پرسپولیس تهران 4 پدیده خراسان 0 1396/01/30 17:45 آزادی خلاصه بازی
هفته 29
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
سپاهان اصفهان 2 تراکتورسازي تبریز 0 1396/02/09 18:00 نقش جهان خلاصه بازی
صنعت نفت آبادان 0 فولاد خوزستان 1 1396/02/09 18:00 تختی خلاصه بازی
پيکان تهران 2 سايپـا تهران 0 1396/02/09 18:00 شهدا خلاصه بازی
پرسپولیس تهران 3 ذوب آهن اصفهان 3 1396/02/09 18:00 آزادی خلاصه بازی
پدیده خراسان 1 استقلال تهران 2 1396/02/09 18:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
نفت تهران 1 صباي قم 2 1396/02/09 18:00 تختی خلاصه بازی
استقلال خوزستان 0 گسترش فولاد 0 1396/02/09 18:00 غدیر خلاصه بازی
ماشین سازی تبریز 0 سیاه جامگان 1 1396/02/09 18:00 یادگار امام خلاصه بازی
هفته 30
میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
فولاد خوزستان 1 پيکان تهران 2 1396/02/14 18:00 غدیر خلاصه بازی
استقلال تهران 2 سپاهان اصفهان 1 1396/02/14 18:00 آزادی خلاصه بازی
سیاه جامگان 1 پرسپولیس تهران 0 1396/02/14 18:00 ثامن الائمه خلاصه بازی
گسترش فولاد 1 صنعت نفت آبادان 0 1396/02/14 18:00 بنیان دیزل خلاصه بازی
تراکتورسازي تبریز 1 نفت تهران 0 1396/02/14 18:00 یادگار امام خلاصه بازی
صباي قم 1 استقلال خوزستان 2 1396/02/14 18:00 یادگار امام خلاصه بازی
سايپـا تهران 1 ماشین سازی تبریز 0 1396/02/14 18:00 پاس قوامین خلاصه بازی
ذوب آهن اصفهان 2 پدیده خراسان 0 1396/02/14 18:00 ذوب آهن فولادشهر خلاصه بازی