برنامه بازی ها - ليگ برتر (خليج فارس)-9697 گروه لیگ برتر


هفته 1

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

1 - 1

پدیده خراسان

1396/05/05 21:00

شهدا

صنعت نفت آبادان

1 - 0

استقلال تهران

1396/05/05 21:00

تختی

سیاه جامگان

2 - 2

ذوب آهن اصفهان

1396/05/05 21:00

ثامن الائمه

استقلال خوزستان

1 - 0

تراکتورسازي تبریز

1396/05/05 21:00

غدیر

نفت تهران

2 - 1

سپيدرود رشت

1396/05/05 21:00

تختی

گسترش فولاد

1 - 4

پارس جنوبي جم

1396/05/05 21:00

یادگار امام

پرسپولیس تهران

2 - 0

فولاد خوزستان

1396/05/05 21:00

آزادی

سپاهان اصفهان

1 - 1

سايپـا تهران

1396/05/05 21:00

نقش جهان

هفته 2

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

4 - 0

سپاهان اصفهان

1396/05/05 21:00

ثامن الائمه

سايپـا تهران

3 - 2

صنعت نفت آبادان

1396/05/05 21:00

پاس قوامین

ذوب آهن اصفهان

3 - 0

گسترش فولاد

1396/05/05 21:00

ذوب آهن فولادشهر

استقلال تهران

0 - 0

استقلال خوزستان

1396/05/05 21:00

آزادی

پارس جنوبي جم

3 - 2

پيکان تهران

1396/05/05 21:00

فولاد خوزستان

1 - 1

نفت تهران

1396/05/05 21:00

غدیر

سپيدرود رشت

1 - 2

سیاه جامگان

1396/05/05 21:00

تراکتورسازي تبریز

1 - 2

پرسپولیس تهران

1396/05/05 21:00

یادگار امام

هفته 3

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

2 - 0

پدیده خراسان

1396/05/05 21:00

تختی

پيکان تهران

0 - 0

ذوب آهن اصفهان

1396/05/05 21:00

شهدا

استقلال خوزستان

1 - 2

سايپـا تهران

1396/05/05 21:00

غدیر

نفت تهران

0 - 3

پرسپولیس تهران

1396/05/05 21:00

تختی

گسترش فولاد

1 - 0

سپيدرود رشت

1396/05/05 21:00

بنیان دیزل

استقلال تهران

1 - 0

تراکتورسازي تبریز

1396/05/05 21:00

آزادی

سیاه جامگان

1 - 2

فولاد خوزستان

1396/05/05 21:00

ثامن الائمه

سپاهان اصفهان

1 - 1

پارس جنوبي جم

1396/05/05 21:00

نقش جهان

هفته 4

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

2 - 2

استقلال خوزستان

1396/05/05 21:00

ثامن الائمه

پارس جنوبي جم

2 - 1

صنعت نفت آبادان

1396/05/05 21:00

ذوب آهن اصفهان

0 - 2

سپاهان اصفهان

1396/05/05 21:00

ذوب آهن فولادشهر

سپيدرود رشت

1 - 0

پيکان تهران

1396/05/05 21:00

تراکتورسازي تبریز

2 - 1

نفت تهران

1396/05/05 21:00

یادگار امام

فولاد خوزستان

2 - 1

گسترش فولاد

1396/05/05 21:00

غدیر

سايپـا تهران

1 - 0

استقلال تهران

1396/05/05 21:00

تختی

پرسپولیس تهران

1 - 1

سیاه جامگان

1396/05/05 21:00

آزادی

هفته 5

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال تهران

0 - 2

پدیده خراسان

1396/05/05 21:00

آزادی

صنعت نفت آبادان

2 - 2

ذوب آهن اصفهان

1396/05/05 21:00

تختی

استقلال خوزستان

0 - 1

پارس جنوبي جم

1396/05/05 21:00

غدیر

پيکان تهران

1 - 0

فولاد خوزستان

1396/05/05 21:00

شهدا

سیاه جامگان

1 - 1

نفت تهران

1396/05/05 21:00

ثامن الائمه

گسترش فولاد

0 - 3

پرسپولیس تهران

1396/05/05 21:00

بنیان دیزل

سايپـا تهران

0 - 2

تراکتورسازي تبریز

1396/05/05 21:00

پاس قوامین

سپاهان اصفهان

0 - 0

سپيدرود رشت

1396/05/05 21:00

نقش جهان

هفته 6

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

3 - 0

سايپـا تهران

1396/05/05 21:00

ثامن الائمه

سپيدرود رشت

2 - 0

صنعت نفت آبادان

1396/05/05 21:00

ذوب آهن اصفهان

6 - 0

استقلال خوزستان

1396/05/05 21:00

ذوب آهن فولادشهر

پرسپولیس تهران

0 - 1

پيکان تهران

1396/05/05 21:00

آزادی

نفت تهران

0 - 0

گسترش فولاد

1396/05/05 21:00

تختی

تراکتورسازي تبریز

1 - 1

سیاه جامگان

1396/05/05 21:00

یادگار امام

فولاد خوزستان

2 - 0

سپاهان اصفهان

1396/05/05 21:00

غدیر

پارس جنوبي جم

2 - 0

استقلال تهران

1396/05/05 21:00

هفته 7

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

1 - 2

پدیده خراسان

1396/05/05 21:00

یادگار امام

صنعت نفت آبادان

0 - 1

فولاد خوزستان

1396/05/05 21:00

تختی

استقلال تهران

1 - 1

ذوب آهن اصفهان

1396/05/05 21:00

آزادی

استقلال خوزستان

0 - 0

سپيدرود رشت

1396/05/05 21:00

غدیر

پيکان تهران

3 - 1

نفت تهران

1396/05/05 21:00

شهدا

سیاه جامگان

0 - 1

گسترش فولاد

1396/05/05 21:00

ثامن الائمه

سپاهان اصفهان

2 - 2

پرسپولیس تهران

1396/05/05 21:00

نقش جهان

سايپـا تهران

1 - 1

پارس جنوبي جم

1396/05/05 21:00

پاس قوامین

هفته 8

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پارس جنوبي جم

1 - 1

پدیده خراسان

1396/05/05 21:00

پرسپولیس تهران

-

صنعت نفت آبادان

1396/05/05 21:00

آزادی

ذوب آهن اصفهان

1 - 1

سايپـا تهران

1396/05/05 21:00

ذوب آهن فولادشهر

فولاد خوزستان

1 - 1

استقلال خوزستان

1396/05/05 21:00

غدیر

سیاه جامگان

0 - 2

پيکان تهران

1396/05/05 21:00

ثامن الائمه

نفت تهران

1 - 0

سپاهان اصفهان

1396/05/05 21:00

تختی

سپيدرود رشت

1 - 2

استقلال تهران

1396/05/05 21:00

گسترش فولاد

1 - 2

تراکتورسازي تبریز

1396/05/05 21:00

بنیان دیزل

هفته 9

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

2 - 2

ذوب آهن اصفهان

1396/05/05 21:00

ثامن الائمه

صنعت نفت آبادان

1 - 0

نفت تهران

1396/05/05 21:00

تختی

استقلال خوزستان

1 - 3

پرسپولیس تهران

1396/05/05 21:00

غدیر

پيکان تهران

1 - 0

گسترش فولاد

1396/05/05 21:00

شهدا

سايپـا تهران

1 - 1

سپيدرود رشت

1396/05/05 21:00

پاس قوامین

تراکتورسازي تبریز

1 - 1

پارس جنوبي جم

1396/05/05 21:00

یادگار امام

استقلال تهران

0 - 0

فولاد خوزستان

1396/05/05 21:00

آزادی

سپاهان اصفهان

2 - 0

سیاه جامگان

1396/05/05 21:00

نقش جهان

هفته 10

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپيدرود رشت

2 - 1

پدیده خراسان

1396/05/05 21:00

سیاه جامگان

0 - 1

صنعت نفت آبادان

1396/05/05 21:00

ذوب آهن اصفهان

0 - 3

پارس جنوبي جم

1396/05/05 21:00

نفت تهران

1 - 0

استقلال خوزستان

1396/05/05 21:00

پيکان تهران

2 - 1

تراکتورسازي تبریز

1396/05/05 21:00

گسترش فولاد

0 - 0

سپاهان اصفهان

1396/05/05 21:00

فولاد خوزستان

1 - 1

سايپـا تهران

1396/05/05 21:00

پرسپولیس تهران

1 - 0

استقلال تهران

1396/05/05 21:00

هفته 11

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

تراکتورسازي تبریز

0 - 0

ذوب آهن اصفهان

1396/05/05 21:00

سپاهان اصفهان

0 - 1

پيکان تهران

1396/05/05 21:00

استقلال تهران

2 - 0

نفت تهران

1396/05/05 21:00

پارس جنوبي جم

3 - 1

سپيدرود رشت

1396/05/05 21:00

صنعت نفت آبادان

0 - 1

گسترش فولاد

1396/05/05 21:00

پدیده خراسان

2 - 2

فولاد خوزستان

1396/05/05 21:00

استقلال خوزستان

2 - 1

سیاه جامگان

1396/05/05 21:00

سايپـا تهران

0 - 2

پرسپولیس تهران

1396/05/05 21:00

هفته 12

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پرسپولیس تهران

-

پدیده خراسان

1396/05/05 21:00

پيکان تهران

1 - 1

صنعت نفت آبادان

1396/05/05 21:00

سپيدرود رشت

-

ذوب آهن اصفهان

1396/05/05 21:00

گسترش فولاد

2 - 1

استقلال خوزستان

1396/05/05 21:00

سپاهان اصفهان

-

تراکتورسازي تبریز

1396/05/05 21:00

نفت تهران

-

سايپـا تهران

1396/05/05 21:00

سیاه جامگان

-

استقلال تهران

1396/05/05 21:00

فولاد خوزستان

-

پارس جنوبي جم

1396/05/05 21:00

هفته 13

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

-

پيکان تهران

1396/05/05 21:00

پدیده خراسان

-

نفت تهران

1396/05/05 21:00

تراکتورسازي تبریز

-

سپيدرود رشت

1396/05/05 21:00

استقلال تهران

-

گسترش فولاد

1396/05/05 21:00

ذوب آهن اصفهان

-

فولاد خوزستان

1396/05/05 21:00

صنعت نفت آبادان

-

سپاهان اصفهان

1396/05/05 21:00

سايپـا تهران

-

سیاه جامگان

1396/05/05 21:00

پارس جنوبي جم

-

پرسپولیس تهران

1396/05/05 21:00

هفته 14

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سیاه جامگان

-

پدیده خراسان

1396/05/05 21:00

پرسپولیس تهران

-

ذوب آهن اصفهان

1396/05/05 21:00

سپاهان اصفهان

-

استقلال خوزستان

1396/05/05 21:00

فولاد خوزستان

-

سپيدرود رشت

1396/05/05 21:00

صنعت نفت آبادان

-

تراکتورسازي تبریز

1396/05/05 21:00

گسترش فولاد

-

سايپـا تهران

1396/05/05 21:00

پيکان تهران

-

استقلال تهران

1396/05/05 21:00

نفت تهران

-

پارس جنوبي جم

1396/05/05 21:00

هفته 15

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

-

صنعت نفت آبادان

1396/05/05 21:00

سايپـا تهران

-

پيکان تهران

1396/05/05 21:00

ذوب آهن اصفهان

-

نفت تهران

1396/05/05 21:00

پدیده خراسان

-

گسترش فولاد

1396/05/05 21:00

تراکتورسازي تبریز

-

فولاد خوزستان

1396/05/05 21:00

استقلال تهران

-

سپاهان اصفهان

1396/05/05 21:00

پارس جنوبي جم

-

سیاه جامگان

1396/05/05 21:00

سپيدرود رشت

-

پرسپولیس تهران

1396/05/05 21:00

هفته 16

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

-

پيکان تهران

1396/05/05 21:00

استقلال تهران

-

صنعت نفت آبادان

1396/05/05 21:00

ذوب آهن اصفهان

-

سیاه جامگان

1396/05/05 21:00

تراکتورسازي تبریز

-

استقلال خوزستان

1396/05/05 21:00

سپيدرود رشت

-

نفت تهران

1396/05/05 21:00

پارس جنوبي جم

-

گسترش فولاد

1396/05/05 21:00

فولاد خوزستان

-

پرسپولیس تهران

1396/05/05 21:00

سايپـا تهران

-

سپاهان اصفهان

1396/05/05 21:00

هفته 17

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سپاهان اصفهان

-

پدیده خراسان

1396/05/05 21:00

صنعت نفت آبادان

-

سايپـا تهران

1396/05/05 21:00

گسترش فولاد

-

ذوب آهن اصفهان

1396/05/05 21:00

استقلال خوزستان

-

استقلال تهران

1396/05/05 21:00

پيکان تهران

-

پارس جنوبي جم

1396/05/05 21:00

نفت تهران

-

فولاد خوزستان

1396/05/05 21:00

سیاه جامگان

-

سپيدرود رشت

1396/05/05 21:00

پرسپولیس تهران

-

تراکتورسازي تبریز

1396/05/05 21:00

هفته 18

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

-

صنعت نفت آبادان

1396/05/05 21:00

ذوب آهن اصفهان

-

پيکان تهران

1396/05/05 21:00

سايپـا تهران

-

استقلال خوزستان

1396/05/05 21:00

پرسپولیس تهران

-

نفت تهران

1396/05/05 21:00

سپيدرود رشت

-

گسترش فولاد

1396/05/05 21:00

تراکتورسازي تبریز

-

استقلال تهران

1396/05/05 21:00

فولاد خوزستان

-

سیاه جامگان

1396/05/05 21:00

پارس جنوبي جم

-

سپاهان اصفهان

1396/05/05 21:00

هفته 19

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

استقلال خوزستان

-

پدیده خراسان

1396/05/05 21:00

صنعت نفت آبادان

-

پارس جنوبي جم

1396/05/05 21:00

سپاهان اصفهان

-

ذوب آهن اصفهان

1396/05/05 21:00

پيکان تهران

-

سپيدرود رشت

1396/05/05 21:00

نفت تهران

-

تراکتورسازي تبریز

1396/05/05 21:00

گسترش فولاد

-

فولاد خوزستان

1396/05/05 21:00

استقلال تهران

-

سايپـا تهران

1396/05/05 21:00

سیاه جامگان

-

پرسپولیس تهران

1396/05/05 21:00

هفته 20

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

-

استقلال تهران

1396/05/05 21:00

ذوب آهن اصفهان

-

صنعت نفت آبادان

1396/05/05 21:00

پارس جنوبي جم

-

استقلال خوزستان

1396/05/05 21:00

فولاد خوزستان

-

پيکان تهران

1396/05/05 21:00

نفت تهران

-

سیاه جامگان

1396/05/05 21:00

سپيدرود رشت

-

سپاهان اصفهان

1396/05/05 21:00

پرسپولیس تهران

-

گسترش فولاد

1396/05/05 21:00

تراکتورسازي تبریز

-

سايپـا تهران

1396/05/05 21:00

هفته 21

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

سايپـا تهران

-

پدیده خراسان

1396/05/05 21:00

صنعت نفت آبادان

-

سپيدرود رشت

1396/05/05 21:00

استقلال خوزستان

-

ذوب آهن اصفهان

1396/05/05 21:00

پيکان تهران

-

پرسپولیس تهران

1396/05/05 21:00

گسترش فولاد

-

نفت تهران

1396/05/05 21:00

سیاه جامگان

-

تراکتورسازي تبریز

1396/05/05 21:00

سپاهان اصفهان

-

فولاد خوزستان

1396/05/05 21:00

استقلال تهران

-

پارس جنوبي جم

1396/05/05 21:00

هفته 22

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

-

تراکتورسازي تبریز

1396/05/05 21:00

فولاد خوزستان

-

صنعت نفت آبادان

1396/05/05 21:00

ذوب آهن اصفهان

-

استقلال تهران

1396/05/05 21:00

سپيدرود رشت

-

استقلال خوزستان

1396/05/05 21:00

نفت تهران

-

پيکان تهران

1396/05/05 21:00

گسترش فولاد

-

سیاه جامگان

1396/05/05 21:00

پرسپولیس تهران

-

سپاهان اصفهان

1396/05/05 21:00

پارس جنوبي جم

-

سايپـا تهران

1396/05/05 21:00

هفته 23

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

-

پارس جنوبي جم

1396/05/05 21:00

صنعت نفت آبادان

-

پرسپولیس تهران

1396/05/05 21:00

سايپـا تهران

-

ذوب آهن اصفهان

1396/05/05 21:00

استقلال خوزستان

-

فولاد خوزستان

1396/05/05 21:00

پيکان تهران

-

سیاه جامگان

1396/05/05 21:00

سپاهان اصفهان

-

نفت تهران

1396/05/05 21:00

استقلال تهران

-

سپيدرود رشت

1396/05/05 21:00

تراکتورسازي تبریز

-

گسترش فولاد

1396/05/05 21:00

هفته 24

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

-

پدیده خراسان

1396/05/05 21:00

نفت تهران

-

صنعت نفت آبادان

1396/05/05 21:00

پرسپولیس تهران

-

استقلال خوزستان

1396/05/05 21:00

گسترش فولاد

-

پيکان تهران

1396/05/05 21:00

سپيدرود رشت

-

سايپـا تهران

1396/05/05 21:00

پارس جنوبي جم

-

تراکتورسازي تبریز

1396/05/05 21:00

فولاد خوزستان

-

استقلال تهران

1396/05/05 21:00

سیاه جامگان

-

سپاهان اصفهان

1396/05/05 21:00

هفته 25

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

-

سپيدرود رشت

1396/05/05 21:00

صنعت نفت آبادان

-

سیاه جامگان

1396/05/05 21:00

پارس جنوبي جم

-

ذوب آهن اصفهان

1396/05/05 21:00

استقلال خوزستان

-

نفت تهران

1396/05/05 21:00

تراکتورسازي تبریز

-

پيکان تهران

1396/05/05 21:00

سپاهان اصفهان

-

گسترش فولاد

1396/05/05 21:00

سايپـا تهران

-

فولاد خوزستان

1396/05/05 21:00

استقلال تهران

-

پرسپولیس تهران

1396/05/05 21:00

هفته 26

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

ذوب آهن اصفهان

-

تراکتورسازي تبریز

1396/05/05 21:00

پيکان تهران

-

سپاهان اصفهان

1396/05/05 21:00

نفت تهران

-

استقلال تهران

1396/05/05 21:00

سپيدرود رشت

-

پارس جنوبي جم

1396/05/05 21:00

گسترش فولاد

-

صنعت نفت آبادان

1396/05/05 21:00

فولاد خوزستان

-

پدیده خراسان

1396/05/05 21:00

سیاه جامگان

-

استقلال خوزستان

1396/05/05 21:00

پرسپولیس تهران

-

سايپـا تهران

1396/05/05 21:00

هفته 27

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

-

پرسپولیس تهران

1396/05/05 21:00

صنعت نفت آبادان

-

پيکان تهران

1396/05/05 21:00

ذوب آهن اصفهان

-

سپيدرود رشت

1396/05/05 21:00

استقلال خوزستان

-

گسترش فولاد

1396/05/05 21:00

تراکتورسازي تبریز

-

سپاهان اصفهان

1396/05/05 21:00

سايپـا تهران

-

نفت تهران

1396/05/05 21:00

استقلال تهران

-

سیاه جامگان

1396/05/05 21:00

پارس جنوبي جم

-

فولاد خوزستان

1396/05/05 21:00

هفته 28

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پيکان تهران

-

استقلال خوزستان

1396/05/05 21:00

نفت تهران

-

پدیده خراسان

1396/05/05 21:00

سپيدرود رشت

-

تراکتورسازي تبریز

1396/05/05 21:00

گسترش فولاد

-

استقلال تهران

1396/05/05 21:00

فولاد خوزستان

-

ذوب آهن اصفهان

1396/05/05 21:00

سپاهان اصفهان

-

صنعت نفت آبادان

1396/05/05 21:00

سیاه جامگان

-

سايپـا تهران

1396/05/05 21:00

پرسپولیس تهران

-

پارس جنوبي جم

1396/05/05 21:00

هفته 29

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

پدیده خراسان

-

سیاه جامگان

1396/05/05 21:00

ذوب آهن اصفهان

-

پرسپولیس تهران

1396/05/05 21:00

استقلال خوزستان

-

سپاهان اصفهان

1396/05/05 21:00

سپيدرود رشت

-

فولاد خوزستان

1396/05/05 21:00

تراکتورسازي تبریز

-

صنعت نفت آبادان

1396/05/05 21:00

سايپـا تهران

-

گسترش فولاد

1396/05/05 21:00

استقلال تهران

-

پيکان تهران

1396/05/05 21:00

پارس جنوبي جم

-

نفت تهران

1396/05/05 21:00

هفته 30

میزبان

نتیجه

میهمان

تاریخ

زمان

محل برگزاری

صنعت نفت آبادان

-

استقلال خوزستان

1396/05/05 21:00

پيکان تهران

-

سايپـا تهران

1396/05/05 21:00

نفت تهران

-

ذوب آهن اصفهان

1396/05/05 21:00

گسترش فولاد

-

پدیده خراسان

1396/05/05 21:00

فولاد خوزستان

-

تراکتورسازي تبریز

1396/05/05 21:00

سپاهان اصفهان

-

استقلال تهران

1396/05/05 21:00

سیاه جامگان

-

پارس جنوبي جم

1396/05/05 21:00

پرسپولیس تهران

-

سپيدرود رشت

1396/05/05 21:00