1397/05/25

جزییات مسابقه

فولاد خوزستان - نساجی مازندران

20:30

رخداد های بازی

10 محمد عباس زاده

لوسيانو پريرا مندس 66

72 حامد لک

بازیکنان اصلی نساجی مازندران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره نساجی مازندران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی فولاد خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره فولاد خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن