1397/05/26

جزییات مسابقه

صنعت نفت آبادان - استقلال خوزستان

20:30

رخداد های بازی

26 وحيد خشتان

ميلاد جهاني 63

66 وحيد خشتان

ميلاد جهاني 73

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره استقلال خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن