1397/05/26

جزییات مسابقه

ذوب آهن اصفهان - سپاهان اصفهان

20:15

رخداد های بازی

25 مهرداد محمدي کشمرزي

27 عزت الله پورقاز

سيد محمد رضا حسيني 71

بازیکنان اصلی سپاهان اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره سپاهان اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن