1397/05/19

جزییات مسابقه

استقلال تهران - تراکتورسازي تبریز

20:30

رخداد های بازی

13 علي عبداله زاده

روح الله باقري 28

فرشيد اسماعيلي 51

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره استقلال تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن