1397/05/19

جزییات مسابقه

گسترش فولاد - سپيدرود رشت

18:00

رخداد های بازی

8 حسين ابراهيمي لاکمه سري

محسن يوسفي 45

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن