1397/05/11

جزییات مسابقه

پيکان تهران - سايپـا تهران

20:45

لیگ برتر

3 : 0

هفته 2

ورزشگاه: شهدا

رخداد های بازی

محمد قاضي نجف آبادي 45

63 اميد خالدي

ماهان رحماني نوبراني 92

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره سايپـا تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی پيکان تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره پيکان تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن