1396/11/18

جزییات مسابقه

تراکتورسازي تبریز - گسترش فولاد

14:15

رخداد های بازی

33 ميلاد زنيدپور

احسان پهلوان 76

مهدي کياني 94

بازیکنان اصلی گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره گسترش فولاد

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره تراکتورسازي تبریز

نام بازیکن

شماره پیراهن