1396/11/19

جزییات مسابقه

استقلال تهران - سپيدرود رشت

16:00

رخداد های بازی

فرشيد اسماعيلي 14

اميد ابراهيمي 64

جابر انصاري 77

بازیکنان اصلی سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره سپيدرود رشت

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره استقلال تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن