1396/11/20

جزییات مسابقه

پيکان تهران - سیاه جامگان

15:00

رخداد های بازی

محمدصادق باراني 38

کنت انگ ووک 51

74 حميد رضا علي عسگري

بازیکنان اصلی سیاه جامگان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره سیاه جامگان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی پيکان تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره پيکان تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن