1396/11/19

جزییات مسابقه

سايپـا تهران - ذوب آهن اصفهان

16:00

رخداد های بازی

10 کيروش استنلي

مهدي ترابي 16

محمد دانشگر 39

علي قلي زاده 73

رضا جعفري 84

92 قاسم حدادي فر

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی سايپـا تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره سايپـا تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن