1396/11/20

جزییات مسابقه

پدیده خراسان - پارس جنوبي جم

14:00

رخداد های بازی

محمد قاضي نجف آبادي 58

66 ابراهيم صالحي

83 ابراهيم صالحي

بازیکنان اصلی پارس جنوبي جم

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره پارس جنوبي جم

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره پدیده خراسان

نام بازیکن

شماره پیراهن