جزئیات مسابقه

صنعت نفت آبادان - نفت تهران

1396/07/21 17:15

داوران

داور اول
کمک داور اول
کمک داور دوم
داور چهارم

رخدادهای مسابقه

  • 62
  • کرار جاسم محمد

بازیکنان اصلی نفت تهران

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره نفت تهران

نام بازیکن شماره پیراهن

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن شماره پیراهن