1396/07/21

جزییات مسابقه

صنعت نفت آبادان - نفت تهران

17:15

لیگ برتر

1 : 0

هفته 9

ورزشگاه: تختی

رخداد های بازی

کرار جاسم محمد 62

بازیکنان اصلی نفت تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره نفت تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره صنعت نفت آبادان

نام بازیکن

شماره پیراهن