جزئیات مسابقه

شهيد کريمي جويبار - آبي پوشان اردبيل

داوران

داور اول
کمک داور اول
کمک داور دوم
داور چهارم

رخدادهای مسابقه

بازیکنان اصلی آبي پوشان اردبيل

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره آبي پوشان اردبيل

نام بازیکن شماره پیراهن

بازیکنان اصلی شهيد کريمي جويبار

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره شهيد کريمي جويبار

نام بازیکن شماره پیراهن