جزئیات مسابقه

کيان بختياري شهرکرد - پرسپوليس گناوه

داوران

داور اول
کمک داور اول
کمک داور دوم
داور چهارم

رخدادهای مسابقه

بازیکنان اصلی پرسپوليس گناوه

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره پرسپوليس گناوه

نام بازیکن شماره پیراهن

بازیکنان اصلی کيان بختياري شهرکرد

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره کيان بختياري شهرکرد

نام بازیکن شماره پیراهن