1395/12/24

جزییات مسابقه

الوحده امارات - الهلال عربستان

18:45

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی الهلال عربستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره الهلال عربستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی الوحده امارات

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره الوحده امارات

نام بازیکن

شماره پیراهن