1395/12/24

جزییات مسابقه

الریان قطر - پرسپولیس تهران

18:55

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی پرسپولیس تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره پرسپولیس تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی الریان قطر

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره الریان قطر

نام بازیکن

شماره پیراهن