1395/12/23

جزییات مسابقه

بنیادکار ازبکستان - ذوب آهن اصفهان

16:30

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی بنیادکار ازبکستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره بنیادکار ازبکستان

نام بازیکن

شماره پیراهن