جزئیات مسابقه

بنیادکار ازبکستان - ذوب آهن اصفهان

داوران

داور اول
کمک داور اول
کمک داور دوم
داور چهارم

رخدادهای مسابقه

بازیکنان اصلی ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره ذوب آهن اصفهان

نام بازیکن شماره پیراهن

بازیکنان اصلی بنیادکار ازبکستان

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره بنیادکار ازبکستان

نام بازیکن شماره پیراهن