1395/12/23

جزییات مسابقه

الاهلی عربستان - العین امارات

21:00

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی العین امارات

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره العین امارات

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی الاهلی عربستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره الاهلی عربستان

نام بازیکن

شماره پیراهن