1395/12/24

جزییات مسابقه

الفاتح عربستان - الجزیره امارات

18:50

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی الجزیره امارات

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره الجزیره امارات

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی الفاتح عربستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره الفاتح عربستان

نام بازیکن

شماره پیراهن