جزئیات مسابقه

الفاتح عربستان - الجزیره امارات

1395/12/24 18:50

داوران

داور اول
کمک داور اول
کمک داور دوم
داور چهارم

رخدادهای مسابقه

بازیکنان اصلی الجزیره امارات

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره الجزیره امارات

نام بازیکن شماره پیراهن

بازیکنان اصلی الفاتح عربستان

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره الفاتح عربستان

نام بازیکن شماره پیراهن