1395/12/24

جزییات مسابقه

استقلال خوزستان - لخویا قطر

17:00

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی لخویا قطر

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره لخویا قطر

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی استقلال خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره استقلال خوزستان

نام بازیکن

شماره پیراهن