1395/12/23

جزییات مسابقه

استقلال تهران - لکوموتیو ازبکستان

19:00

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی لکوموتیو ازبکستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره لکوموتیو ازبکستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره استقلال تهران

نام بازیکن

شماره پیراهن