جزئیات مسابقه

استقلال تهران - لکوموتیو ازبکستان

داوران

داور اول
کمک داور اول
کمک داور دوم
داور چهارم

رخدادهای مسابقه

بازیکنان اصلی لکوموتیو ازبکستان

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره لکوموتیو ازبکستان

نام بازیکن شماره پیراهن

بازیکنان اصلی استقلال تهران

نام بازیکن شماره پیراهن بازیکن تعویضی شماره پیراهن

بازیکنان ذخیره استقلال تهران

نام بازیکن شماره پیراهن