1395/12/23

جزییات مسابقه

الاهلی امارات - التعاون عربستان

20:00

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی التعاون عربستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره التعاون عربستان

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکنان اصلی الاهلی امارات

نام بازیکن

شماره پیراهن

بازیکن تعویضی

شماره پیراهن

بازیکن ذخیره الاهلی امارات

نام بازیکن

شماره پیراهن