• گلزنان لیگ برتر
تعداد 4 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
مهدي ترابي - سايپـا تهران
تعداد 2 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
حامد شيري - سايپـا تهران
تعداد 1 گل
نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن نام بازیکن
مسعود حسن زاده حجبي - سايپـا تهران علي قلي زاده - سايپـا تهران