• لیست کارت های خالد شفيعي
  • ماشین سازی تبریز : تراکتورسازي تبریز 1395/05/21

    56 کارت زرد

  • تراکتورسازي تبریز : سیاه جامگان 1395/06/30

    10 کارت زرد