• لیست کارت های حسين بغلاني
 • استقلال تهران : صنعت نفت آبادان 1395/05/15

  58 کارت زرد

 • صباي قم : صنعت نفت آبادان 1395/05/04

  19 کارت زرد

 • نفت تهران : صنعت نفت آبادان 1395/06/19

  92 کارت زرد

 • سیاه جامگان : صنعت نفت آبادان 1395/09/12

  86 کارت زرد