• لیست کارت های حسين بغلاني
  • صباي قم : صنعت نفت آبادان 1395/05/04

    19 کارت زرد

  • استقلال تهران : صنعت نفت آبادان 1395/05/15

    58 کارت زرد

  • نفت تهران : صنعت نفت آبادان 1395/06/19

    92 کارت زرد