• لیست کارت های محمد شادکام
  • صنعت نفت آبادان : ذوب آهن اصفهان 1395/09/05

    92 کارت زرد

  • نفت تهران : صنعت نفت آبادان 1395/06/19

    33 کارت زرد

  • صنعت نفت آبادان : ماشین سازی تبریز 1395/07/30

    61 کارت زرد